Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/47

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 504

V Stj /Valtuutettu Kati Peltolan aloite hoitajien työurien pidentämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa

HEL 2012-016885 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kati Peltolan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Kati Peltola ja 12 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan hoitajien työurien pidentämistä jatkuvilla työsuhteilla sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että pääsääntöisesti työntekijä palkataan toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen, mikäli työvoiman tarve kysymyksessä olevassa tehtävässä on pysyvä. Pysyvän varahenkilöstön palkkaaminen hoitamaan toistuvia määräaikaisia työsuhteita tulee harkittavaksi, mikäli samoissa töissä tarvitaan jatkuvasti määräaikaista työvoimaa. Kotihoidossa 90 % vakansseista on täytetty vakinaisesti.      

Sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä varahenkilöjärjestelmä. Kotihoidossa on 90 vakituista varahenkilöä. Vanhusten palvelutaloissa ja vanhustenkeskuksissa on 128 vakituista varahenkilöä. Varahenkilöiden määrää on lisätty vuosittain käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.   

Aloitteessa esille otettu kotihoidon käyntien sisältö ja työntekijäkohtaisten käyntien määrä vaihtelee. Käyntien määrästä ei ole suoraan pääteltävissä, miten asiakkaan tarpeisiin pystytään vastaamaan. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan yleisarvosana kotihoidosta on hyvä (8,19).    

Kaupunginhallitus katsoo, että uudistetussa sosiaali- ja terveystoimessa on hyvät mahdollisuudet kokonaisvaltaisesti kiinnittää huomiota henkilöstömäärien ja  henkilöstörakenteen sekä varahenkilöjärjestelmän ja työhyvinvointiseurannan kehittämiseen.  

Henkilöstökeskukselta ei saatu lausuntoa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kati Peltolan aloite

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 15.3.2013

HEL 2012-016885 T 00 00 03

Helsingin strategiaohjelmassa 2009–2012 on yhtenä tavoitteena kehittää Helsingistä ikäjohtamisen mallikaupunki. Tavoitteena on ollut varmistaa omaan palvelutuotantoon tarvittavan osaavan henkilöstön saaminen ja pysyvyys sekä lisätä henkilöstön työtyytyväisyyttä ja siten siirtää eläkkeelle siirtymistä myöhemmäksi.

Helsingin kaupungilla olevan ohjeistuksen mukaisesti työntekijä palkataan pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevaan palvelusuhteeseen, mikäli työvoiman tarve tehtävässä on pysyvä. Mikäli samoissa töissä tarvitaan jatkuvasti määräaikaista työvoimaa, harkitaan pysyvän varahenkilöstön palkkaamista hoitamaan toistuvia määräaikaisia työsuhteita.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä varahenkilöjärjestelmä. Kotihoidossa toimii 90 vakituista työntekijää varahenkilöstössä ja vanhusten palvelutaloissa ja vanhustenkeskuksissa 128 vakituista varahenkilöä. Varahenkilöiden määrää on lisätty vuosittain käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimen yhdistyminen 1.1.2013 mahdollistaa henkilöstömäärien ja henkilöstörakenteen tarkastelun sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen entistä laajempana kokonaisuutena.

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että varahenkilöstöjärjestelmän kehittämisessä tulee huomioida myös mahdollisuus työvoiman vuokraukseen määrärahojen puitteissa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:lta, jossa Helsingin kaupunki on osaomistajana.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2013 § 40

HEL 2012-016885 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

”Helsingin strategiaohjelmassa 2009–2012 on yhtenä tavoitteena kehittää Helsingistä ikäjohtamisen mallikaupunki. Tavoitteena on ollut varmistaa omaan palvelutuotantoon tarvittavan osaavan henkilöstön saaminen ja pysyvyys sekä lisätä henkilöstön työtyytyväisyyttä ja siten siirtää eläkkeelle siirtymistä myöhemmäksi.

Helsingin kaupungilla olevan ohjeistuksen mukaisesti työntekijä palkataan pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevaan palvelusuhteeseen, mikäli työvoiman tarve tehtävässä on pysyvä. Mikäli samoissa töissä tarvitaan jatkuvasti määräaikaista työvoimaa, harkitaan pysyvän varahenkilöstön palkkaamista hoitamaan toistuvia määräaikaisia työsuhteita. Kotihoidossa 90 % vakansseista on täytetty vakinaisesti.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä varahenkilöjärjestelmä. Kotihoidossa toimii 90 vakituista työntekijää varahenkilöstössä ja vanhusten palvelutaloissa ja vanhustenkeskuksissa 128 vakituista varahenkilöä. Varahenkilöiden määrää on lisätty vuosittain käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Kotihoidon käyntien sisältö vaihtelee asiakkaittain ja siksi työntekijäkohtaisten käyntien määräkin vaihtelee. Käyntien määrästä ei voi suoraan päätellä kuinka asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan yleisarvosana kotihoidosta on hyvä (8,19).

Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyminen 1.1.2013 mahdollistaa henkilöstömäärien ja henkilöstörakenteen tarkastelun sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen entistä laajempana kokonaisuutena. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tarpeellisena varahenkilöstöjärjestelmän kehittämistä edelleen vastaamaan muun muassa kotihoidon ja palveluasumisen hoitohenkilöstön sijaistarpeisiin.

Terveysvaikutusten arviointi

Riittävä henkilöstömäärä suhteessa tehtäviin, selkeä työnjako ja toimintakäytännöt sekä oikeudenmukainen johtaminen vaikuttavat henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Tarvittavaa tietoa näistä saadaan muun muassa kaupungin vuosittaisista työhyvinvointikyselyistä.”

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Tarja Itkonen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 43788

tarja.itkonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566