Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/41

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 498

V Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite lapsilähtöisen lastensuojelutyön kehittämisestä

HEL 2012-015503 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sari Näre ja 22 muuta valtuutettua esittävät, että valtuustokaudella  2013-2016 lastensuojelutyön resurssit tuplataan lastensuojelulain edellyttämälle tasolle ja lastensuojelutyöstä kehitetään lapsilähtöistä. Samalla on kehitettävä keinoja lapsen ja huoltajan tai huoltajien kiintymyssuhteen laadun arvioimiseen.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon, jossa todetaan mm. että, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle raportoitiin 15.11.2012, että helsinkiläisten lasten lastensuojeluilmoitusten käsittelyn määräajat ovat lain säätämässä tasossa.

Lastensuojeluilmoitusten käsittelyyn ja lastensuojelutarpeen selvitysten tekemiseen lisättiin 13 määräaikaista sosiaalityöntekijää vuonna 2012.  Vuonna 2013 avohuollon sosiaalityötä vahvistetaan perustamalla 10 uutta sosiaalityöntekijän virkaa.

Sosiaali- ja terveysviraston antamassa lisäselvityksessä todetaan, ettei lastensuojelulaissa eikä asetuksissa ole määritelty lastensuojelun asiakasmäärää vastuusosiaalityöntekijää kohden. Suomen kuuden suurimman kaupungin muodostama  Kuusikko-työryhmä on verranneet sosiaalityöntekijöiden määriä jo useamman vuoden ajan. Helsingissä on Kuusikko-kuntien paras suhdeluku lastensuojelun sosiaalityössä. Vuonna 2011 Helsingissä oli keskimäärin 43 lasta työntekijää kohden. Vuoden 2012 osalta tietoja ei ole vielä käytettävissä. Vuonna 2011 Espoossa oli keskimäärin 54 ja Vantaalla 59 lasta työntekijää kohden.

Lastensuojeluilmoitusten lakisääteinen käsittelyaika on seitsemän arkipäivää sen vastaanottamisesta. Helsingissä lastensuojeluilmoituksia käsiteltiin helmikuussa 2013 lain edellyttämässä määräajassa 98,3 % (vuoden 2012 helmikuussa 81,2 %).

Lastensuojelutarpeen selvityksiä on käsitelty lain edellyttämässä kolmen (3) kuukauden määräajassa 95,8 % helmikuussa 2013 (vuoden 2012 helmikuussa 71,5 %). Pääkaupunkiseudun kuntien kesken on sovittu, että mikäli perhe muuttaa lastensuojelutarpeen selvityksen aikana, selvityksen tekee valmiiksi se kunta, jossa selvitys on aloitettu. Lastensuojelutyön uudelleen organisoinnilla ja työnjakoa kehittämällä on saavutettu lastensuojelulain edellyttämien lastensuojeluilmoitusten käsittelyn ja lastensuojelun tarpeen selvitysten parempi toteutuminen määräajassa.

Lastensuojeluasiakkaiden määrä on lisääntynyt vuosittain. Vuonna 2013 helmikuun lopussa oli 7498 asiakasta ja vuonna 2012 vastaavana aikana 7 375. Vaikka asiakkaiden määrä on noussut, sosiaalityöntekijöiden tapaamiset lasten ja vanhempien kanssa ovat lisääntyneet vuodesta 2012.

Uusien huostaan otettujen lasten määrää seurataan kuukausittain. Tämän vuoden helmikuun lopussa uusia huostaanottopäätöksiä oli tehty 35, kun vuonna 2011 helmikuun loppuun mennessä uusia huostaanottopäätöksiä tehtiin 39.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnossa selostetaan lastensuojelun kehittämistoimenpiteitä: mm. työntekijöiden vaihtuvuutta vähentäviä toimenpiteitä, lapsen ja vanhemman kiintymissuhteen arviointia, läheisneuvonpitoa, lastensuojeluasiakkaiden kotipalvelua, asiakassuunnitelmia ja perhehoitoa. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kaikkia näitä toimenpiteitä jatketaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 12.3.2013

HEL 2012-015503 T 00 00 03

Aloitteessa edellytetään, että Helsinki tuplaa lastensuojelutyön resurssit lastensuojelulain edellyttämälle tasolle valtuustokaudella 2013 – 2016 ja kehittää lastensuojelutyöstä lapsilähtöistä mm. työkulttuurin muutoksella, lisää lapsen ja huoltajan tai huoltajien kiintymyssuhteen laadun arvioinnin keinoja sekä varhaista tukea, kokemusasiantuntijoiden käytöllä ja parantamalla sijaisperheiden tukitoimia.

Talous- ja suunnittelukeskus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon, jossa todetaan mm. että, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle raportoitiin 15.11.2012, että helsinkiläisten lasten lastensuojeluilmoitusten käsittelyn määräajat ovat lain säätämässä tasossa. Lastensuojelutarpeen selvitysten osalta määräajan saavuttamista ovat hidastaneet asiakasperheiden muuttojen vuoksi muiden kuntien keskeneräisinä Helsinkiin siirtämät lastensuojelutarpeen selvitykset. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyyn ja lastensuojelutarpeen selvitysten tekemiseen lisättiin viime vuonna 13 määräaikaista sosiaalityöntekijää ja v. 2013 avohuollon sosiaalityötä vahvistetaan perustamalla 10 uutta sosiaalityöntekijän virkaa.

Samalla talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että talousarvion sitovana tavoitteena on, että kotipalvelun asiakkaista puolet on lastensuojelun asiakkaita.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2013 § 48

HEL 2012-015503 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Lapsilähtöisyys ja lapsen etu ovat Helsingin lastensuojelun sosiaalityön peruslähtökohtia. Lapsilähtöistä työskentelyä tuetaan koulutuksella, työnohjauksella sekä lähiesimiehen tuella ja ohjauksella.

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle raportoitiin 15.11.2012, että helsinkiläisten lasten lastensuojeluilmoitusten käsittelyn määräajat ovat lain säätämässä tasossa. Lastensuojelutarpeen selvitysten osalta määräajan saavuttamista ovat hidastaneet asiakasperheiden muuttojen vuoksi muiden kuntien keskeneräisinä Helsinkiin siirtämät lastensuojelutarpeen selvitykset. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyyn ja lastensuojelutarpeen selvitysten tekemiseen lisättiin viime vuonna 13 määräaikaista sosiaalityöntekijää ja v. 2013 avohuollon sosiaalityötä vahvistetaan perustamalla 10 uutta sosiaalityöntekijän virkaa. Lastensuojelun sosiaalityössä ei ole valtakunnallisia, sitovia suosituksia asiakasmääristä. Helsingissä on Kuusikko kuntien paras tilanne työntekijäresurssien suhteen ja yhdellä lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on yhtäaikaisesti keskimäärin 43 lasta asiakkaana.

Työntekijöiden vaihtuvuus on suurinta juuri avohuollon sosiaalityössä. Työn kuormittavuuteen ja hallittavuuteen on pyritty vaikuttamaan työnjakoa ja työnkuvia selkiyttämällä sekä kehittämällä tiimijakoa asiakastyöhön.

Turvallinen kiintymyssuhde luo vakaan pohjan lapsen kokonaiskehitykselle ja hyvinvoinnille. Lapsen ja vanhemman kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen arviointi ja tukeminen on keskeistä lastensuojelussa vauva- ja pikkulapsiperheiden kanssa. Lastensuojelun tukena kiintymyssuhteen arviointia tehdään perheneuvoloissa ja vuorovaikutusyksikössä. Myös läheisneuvonpitoa on tarjolla kaupungissa ja se on resurssien puitteissa hyvin käytössä.

Kotipalvelua voi ostaa myös yksityisiltä palvelun tarjoajilta palvelusetelillä. Kaupunginvaltuusto on asettanut vuodelle 2013 sitovaksi tavoitteeksi, että kotipalvelun asiakkaista on puolet lastensuojelun asiakkaita. Tähän tavoitteeseen on päästy jo monella alueella. Varhaisen tuen palveluja kehitetään äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan sekä lapsiperheiden kotipalvelun ja varhaisen tuen yhteistyönä. Yhden huoltajan perheille kohdennetaan lapsiperheiden kotipalveluja ja he ovat kotipalvelun suurin yksittäinen asiakasryhmä. Lastensuojelun kokemusasiantuntijoita käytetään Helsingissä erityisesti nuorten palvelujen kehittämisessä.

Lastensuojelutyötä ohjaava asiakassuunnitelma on tärkeä ja lastensuojelussa panostetaan tänä vuonna asiakassuunnitelmien päivittämiseen siten, että jokaisella lapsella on päivitetty asiakassuunnitelma. Huostaan otetun lapsen vanhemmille laaditaan oma asiakassuunnitelma ja siinä huomioidaan vanhemman kuntoutumiseen liittyvien palvelujen tarve ja niihin ohjaus. Huostaan otettujen lasten vanhempien kuntouttaminen sekä tukeminen ovat lastensuojelun yksi painopistealue. Päihdeongelmaisille lapsiperheille on lisätty perheiden päivämuotoista ja kotiin annettavaa kuntoutusta. Tavoitteena on, että lastensuojeluasiakkaiden vanhemmilla on etusija saada aikuisten palveluja.

Perhehoito on ensisijainen sijaishuoltopaikkaa tarvitsevalle lapselle. Sijaisperheiden tukitoimia on kehitetty erityisesti vastaanottoperheissä, mutta toimintaa on kehitetty myös pitkäaikaishoitoa antavien perheiden kohdalla. Kehittämistyön tavoitteena on vahvistaa perheiden valmiuksia ottaa vastaan myös vaativahoitoisia lapsia ja pysyä sijoitetun lapsen perheenä. Näin vahvistetaan perhehoitoa sijaishuollon ensisijaisena muotona.

Terveysvaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten palvelujen kehittämisellä ja lapsilähtöisellä lastensuojelulla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Sisko Lounatvuori, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

sisko.lounatvuori(a)hel.fi

Marja-Riitta Kilponen, toiminnan suunnittelija, puhelin: 310 43777

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566