Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/27

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 484

V Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Päivöläntien liikenneturvallisuuden parantamisesta

HEL 2012-014521 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Antti Vuorela esittää aloitteessaan, että Päivöläntielle asetettaisiin 30 km/h nopeusrajoitus, raskas liikenne kiellettäisiin tiellä bussiliikennettä lukuun ottamatta, ja että tielle asennettaisiin nopeusnäyttö liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, Päivöläntien 40 km/h nopeusrajoitus on paikalliselle kokoojakadulle sopiva, eikä sitä ole tässä vaiheessa tarpeen tarkastaa. Raskasta liikennettä kadulta ei voida kokonaan kieltää alueen kiinteistöjen huollon ja yritysten jakelun vuoksi. Myöskään raskaan liikenteen läpiajokiellon asettaminen ei ole perusteltua. Läpiajokieltojen noudattamisen valvonta on vaikeaa ja kiellon asettaminen ei todennäköisesti juuri vähentäisi Päivöläntiellä kulkevien raskaiden ajoneuvojen määrää.

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolla on syksyllä 2012 valmisteltu ehdotusta seuraavien nopeusnäyttöjen sijoituskohteista. Asukkailta tulleiden palautteiden, maastohavaintojen ja liikennemäärien perusteella Päivöläntie on mukana siinä joukossa, josta lopulta valitaan näytöille uudet kohteet.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.02.2013 § 41

HEL 2012-014521 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Päivöläntie on katuluokitukseltaan paikallinen kokoojakatu. Kadun nopeusrajoitus on nopeusrajoitusjärjestelmän mukainen 40 km/h. Päivöläntien keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä on laskettu vuosina 1995 ja 2012. Vuonna 1995 liikennemäärä oli noin 5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus oli noin 5 %. Raskaan liikenteen osuus oli verrattain pieni, kun huomioidaan, että puolet siitä on paikallisliikenteen linja-autoja. Vuoden 2012 mittausten mukaan liikennemäärä kadulla on pysynyt muuttumattomana vuoteen 1995 verrattuna ja on edelleen noin 5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuoden 2012 liikennelaskennan yhteydessä tehtiin myös ajonopeuksien mittaus. Mittauksen mukaan hieman alle 8 % ajoneuvoista ylitti 50 km/h ja 1 % ylitti 60 km/h. Ylinopeutta ajaneiden osuus verrattuna vastaaviin katuihin on normaali tai hieman normaalia pienempi.

Onnettomuustietojen mukaan Päivöläntiellä on vuosina 2004 - 2010 tapahtunut yksi henkilövahinkoon johtanut onnettomuus jalankulkijalle ja yksi polkupyöräilijälle. Autoilijoille tapahtuneita omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut yhteensä kolme vuosien 2008 - 2010 aikana.

Nopeusnäyttötauluista on saatu hyviä kokemuksia ajonopeuksien alentamisessa. Helsingin 15 ensimmäisestä kohteesta tehdyn seurannan mukaan autojen keskinopeus aleni kaikissa pisteissä näyttötaulujen asentamisen jälkeen. Keskimääräinen nopeuksien alenema oli vajaa kaksi kilometriä tunnissa. Korkeimpien nopeuksien osuus väheni selvästi enemmän. Positiivinen muutos on samaa suuruusluokkaa kuin mitä aikaisemmin on Helsingissä saavutettu nopeusrajoituksen alentamisella 10 kilometrillä tunnissa. Nykyään tauluja on yhteensä 55 kappaletta. Tauluista kerätään seurantatietoa vuosittain mm. niiden pitkäaikaisen vaikutuksen arviointia varten.

Liikennesuunnitteluosastolla on syksyllä 2012 valmisteltu ehdotusta seuraavien nopeusnäyttöjen sijoituskohteista. Asukkailta tulleiden palautteiden, maastohavaintojen ja liikennemäärien perusteella Päivöläntie on mukana siinä joukossa, josta lopulta valitaan uudet kohteet.

Päivöläntien 40 km/h nopeusrajoitus on paikalliselle kokoojakadulle sopiva, eikä sitä ole tässä vaiheessa tarpeen tarkastaa. Raskasta liikennettä kadulta ei voida kokonaan kieltää alueen kiinteistöjen huollon ja yritysten jakelun vuoksi. Myöskään raskaan liikenteen läpiajokiellon asettaminen ei ole perusteltua. Läpiajokieltojen noudattamisen valvonta on vaikeaa ja kiellon asettaminen ei todennäköisesti juuri vähentäisi Päivöläntiellä kulkevien raskaiden ajoneuvojen määrää.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566