Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/49

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 506

V Sj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Malmin lentokentän ja Paloheinän kuntoradan valaistuksesta

HEL 2012-013135 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Antti Vuorelan valtuustoaloite Malmin lentokentän ja Paloheinän kuntoradan valaistuksesta 26.9.2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Antti Vuorela esittää aloitteessaan, että Malmin lentokentän kuntoradan ja Paloheinän kuntoratojen valaistus laitetaan kuntoon ensi tilassa ja rikkoutuneet lamput vaihdetaan.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että liikuntavirastolla on ylläpitosopimus ulkoilureittien valaistuksen kunnossapidosta Helsingin Energian kanssa. Sopimukseen kuuluu reittien valaistuksen tarkistaminen, ylläpito ja särkyneiden valaisimien uusiminen.

Mikäli liikuntavirasto havaitsee reiteillä särkyneitä valaisimia, niistä ilmoitetaan viipymättä Helsingin Energialle. Kuntalainen voi myös tehdä netissä julkisen valaistuksen vikailmoituksen suoraan Helsingin Energialle.

Valtuustoaloitteen saapuessa liikuntavirastoon, virasto ilmoitti viipymättä Malmin kuntoradan ja Paloheinän kuntoratojen valaistuksen puutteellisuudesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Antti Vuorelan valtuustoaloite Malmin lentokentän ja Paloheinän kuntoradan valaistuksesta 26.9.2012

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 04.12.2012 § 555

HEL 2012-013135 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Malmin lentokenttää kiertävän ulkoilureitin sekä Paloheinän ulkoilureittien ylläpito, mukaan lukien valaistus, kuuluu liikuntavirastolle. Rakennusvirasto on välittänyt tiedon aloitteen sisällöstä liikuntavirastolle.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 13.11.2012 § 196

HEL 2012-013135 T 00 00 03

Päätös

Liikuntavirastolla on ylläpitosopimus ulkoilureittien valaistuksen kunnossapidosta Helsingin Energian kanssa. Sopimukseen kuuluu reittien valaistuksen tarkistaminen, ylläpito ja särkyneiden valaisimien uusiminen.

Mikäli liikuntavirasto havaitsee reiteillä särkyneitä valaisimia, niistä ilmoitetaan viipymättä Helsingin Energialle. Kuntalainen voi myös tehdä netissä julkisen valaistuksen vikailmoituksen suoraan Helsingin Energialle.

Valtuustoaloitteen saapuessa liikuntavirastoon, ilmoitimme viipymättä Malmin kuntoradan ja Paloheinän kuntoratojen valaistuksen puutteellisuudesta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566