Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/12

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 469

V Ryj / Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite kirpputorin perustamisesta Hietalahden telakka-alueelle

HEL 2012-014520 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

2

Ote asemakaavasta nro 12100

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ja neljä muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Hietalahden telakalle tai Telakkarantaan perustettaisiin kirpputori.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Telakkarannan alueelle laadittava asemakaava ja yleissuunnitelma eivät estä toritoimintaa. Telakkarannan yleisellä alueella ei kuitenkaan ole tilaa pysyvälle toritoiminnalle eikä tukkutori kannata alueen suunnittelemista päivittäistorialueeksi. Erilaisia teematapahtumia, kuten maalaismarkkinoita, antiikki/designmarkkinoita tai vastaavia on kuitenkin mahdollista järjestää katualueella tapahtumaluonteisesti.

Hietalahden telakka-alueen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2025 saakka, joten alueen kehittäminen muuhun käyttöön ei ole mahdollista ennen vuokrasopimuksen päättymistä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

2

Ote asemakaavasta nro 12100

Päätöshistoria

Tukkutori Kauppahalli- ja toripalveluyksikkö 2.4.2013

HEL 2012-014520 T 00 00 03

Hietalahden ympäristön asuinalueet Jätkäsaari ja Hernesaari kehittyvät nopeasti, kun lisäksi samaan aikaan vanhalle Hietalahden alueelle toteutetaan täydennysrakentamista. Alue kaipaa lisää aktiviteettejä. Telakkarannan/Hietalahden ranta-alue sopii hyvin alueita yhdistäväksi tekijäksi, jossa on erilaista toimintaa. Aluetta ei kannatta suunnitella päivittäistorialueeksi.

Helsingin Tukkutori hallinnoi nykyisellään Hietalahden hallia ja kirpputorialuetta. Kuluttajat ovat löytäneet hyvin nämä molemmat. Pitää tarkoin miettiä, tuleeko alueelle ylitarjontaa samanlaisista palveluista, jotka syövät toinen toistaan. Hietalahden kirpputori on jo nyt käsite Helsingissä ja muodostaa kesäkaudella hyvin toimivan alueen. Kauppahalli toimii puolestaan ravintola- ja ruokahallina.

Tukkutorin näkökulmasta Telakkarannan alueelle sopisi parhaiten markkinatyyppinen kaupankäynti, jolloin Hakaniemen maalaismarkkinoiden tapaan alueella järjestettäisiin esimerkiksi kuukausittain maalaismarkkinoita, antiikki-/designmarkkinoita ja muita vastaavanlaisia teematapahtumia. Myös mereen ja veneilyyn liittyvät aktiviteetit sopisivat hyvin tälle alueelle. Venenäyttelyt ja eri harrastajien varusteiden vaihtopäivät olisivat jotain uutta ja toisivat eloa alueelle.

Jotta alue toimisi hyvin, tulisi kaupungin rakentaa toimiva infrastruktuuri alueelle. Hyvät katupinnat, kävely- ja pyöräilyreitit parkkialueineen tukisivat alueen kehitystä. Alueella on myös huonosti pysäköintipaikkoja autoileville vieraille. Hyvällä tapahtuma-alueella olisi muutamia kahviloita ja esim. myyntipöytävarastoja (tapahtuma)sähkön ja veden lisäksi. Kaupungin pitäisi myös selvästi vastuuttaa alueen toimintojen suunnittelu ja ylläpito sopivalle taholle (kaupungin toimija tai yksityinen taho), jolloin erilaisten tapahtumien järjestäminen olisi toimivaa ja helppoa myös toimijoiden ja kauppiaiden näkökulmasta.

Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32500

timo.taulavuori(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.03.2013 § 88

HEL 2012-014520 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Telakkarannan alueesta suunnitellaan luonteeltaan julkinen kaikkia kaupunkilaisia palveleva ranta-alue, jossa on liike-, kulttuuri- ja kahvila-ravintolatoimintaa. Laiturialueesta muodostuu julkinen rantapromenadi, joka liittyy osaksi Helsingin rantareittiä. Tonttialueelle, liikekorttelin sisään muodostuu julkinen piazza/tori, joka tulee olemaan liiketilojen ja ravintolatoiminnan ympäröimä. Myös tonttien ulkotilat on kaavassa määrätty julkisiksi ja puolijulkisiksi eikä niitä saa aidata.

Alueelle on suunnitteilla tonttien ja julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma, jonka tarkoituksena on ohjata myöhempää suunnittelua ja yhtenäisen korkeatasoisen julkisen kaupunkitilan toteutusta, sekä myös tukea kaavan ulkotilaa koskevia määräyksiä.

Asemakaavamuutos ja ulkotilojen yleissuunnitelma eivät ole esteenä kirpputoritoiminnan kaltaiselle toiminnalle alueella.

Telakkarannan rakennusten katutasokerrokset on suunniteltu pääosin liike-, ravintola- ja näyttelytiloiksi, jotka voivat soveltua kirpputorin kaltaiselle toiminnalle. Kiinteistöjen yhteydessä tonteilla on julkista ja puolijulkista torimaista ulkotilaa. Rakennusviraston hallinnoima julkinen rantapromenadi ja katutila soveltuvat osittain tapahtumakäyttöön.

Kirpputorin luonteen kehittämisessä on otettava huomioon läheisellä Hietalahden torilla toimiva kirpputori. Telakkarantaan soveltuisi esimerkiksi pienimuotoinen design- tai antiikkikirpputori. Hietalahden kokoiselle toritoiminnalle Telakkarannassa ei näillä näkymin ole tilaa.

Hietalahden telakka-alueesta on vuokrasopimus STX:n kanssa vuoteen 2025. Telakka-alueen kehittäminen muuhun käyttöön ennen vuokrasopimuksen päättymistä ei ole mahdollista.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Laura Brax, arkkitehti, puhelin: 310 37474

laura.brax(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 26.02.2013 § 76

HEL 2012-014520 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Telakkarannan asemakaavamuutosprosessi on käynnissä kaupunkisuunnitteluvirastossa. Kaava mahdollistaa vahvistuessaan korkeatasoisen alueen rakentamisen, jolloin alueelle tulee sekä toimitiloja että asumista.

Telakkarannan asemakaavaluonnoksessa Telakkarantaan on osoitettu yleistä aluetta, missä voi toimia
ravintoloiden terasseja sekä olla muuta toimitiloja palvelevaa toimintaa. Torin perustamiseen ei Telakkarannan yleisellä alueella ole tilaa. Toritoimintaa Telakkarannan katualueella voi järjestää kuitenkin tapahtumaluonteisena.

Suljetun telakka-alueen sijasta kirpputori voisi mahdollisesti sijoittua alueen muihin olemassa oleviin rakennuksiin.

Toritoiminnan kehittäminen on tukkutorin toimialaa. Ennen uuden kirpputorin perustamista olisi tutkittava sen toiminnan edellytyksiä. Hietalahdessa on jo toimiva suosittu kirpputori. Uusi kirpputori voisi näivettää Hietalahdentorin toimintaa.

Käsittely

26.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan neljäs kappale kuulumaan seuraavasti: "Suljetun telakka-alueen sijasta kirpputori voisi mahdollisesti sijoittua alueen muihin olemassa oleviin rakennuksiin."

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Jussi Puutio, va. alueidenkäyttöpäällikkö, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566