Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 462

V Kj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kerjäläisten asiattoman oleskelun kieltämiseksi

HEL 2013-003025 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö vs., puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Belle Selene Xian aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Belle Selene Xia esittää aloitteessaan, että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuuden kerjäläisten asiattoman oleskelun kieltämiseksi. Vaihtoehtoisesti esitetään, että romanikerjäläiset hankkisivat kaupungilta luvan kerjäämiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että EU-kansalaisilla on Euroopan unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden direktiivin mukaisesti oikeus oleskella maassa kolme kuukautta rekisteröitymättä. Jos unionin kansalainen oleskelee Suomessa yli kolme kuukautta, hänen on rekisteröitävä oleskelunsa asuinpaikkansa poliisilaitoksessa kolmen  kuukauden kuluessa maahantulopäivästä. Muiden kuin EU-/ETA-maiden kansalaisten osalta oleskelulupahakemukset käsittelee ja myöntää maahanmuuttovirasto.

Helsingin kaupunginhallitus katsoi linjauksessaan (13.6.2011), että kaupungin alue on kokonaan kaavoitettua aluetta ja leiriytyminen on sallittu ainoastaan kaavaan merkityllä alueella. Tilapäiseen leiriytymiseen tarvitaan maanomistajan lupa ja luvattomiin leireihin puututaan välittömästi. Kaupungin eri hallintokunnat toimivat oman toimialansa puitteissa ja yhteistyössä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa romaanikerjäläisiä koskevissa asioissa ja kerjäämisestä aiheutuvien lieveilmiöiden vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Yleiseen järjestykseen liittyvät säännöt ovat olleet koko maassa samat 1.10.2003 alkaen. Ennen järjestyslain (612/2003) voimaantuloa kunnilla oli mahdollisuus antaa järjestyssääntömääräyksiä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden edistämiseksi. Järjestyslain mukaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen tai häiriön aiheuttaminen on kiellettyä. Kerjääminen ei ole laitonta eikä siihen voi puuttua, ellei se ole järjestyslaissa tarkoitetulla tavalla häiritsevää.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö vs., puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Belle Selene Xian aloite

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566