Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 461

V Kj / Valtuutettu Kati Peltolan ym. aloite avoimen tiedon lisäämisestä

HEL 2012-016886 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Peltola Kati valtuustoaloite Kvsto 12.12.2012 asia 18

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Kati Peltola ja 8 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki kehittää toimintansa avointa arviointia aloitteessa mainittujen periaatteiden mukaisesti. Aloitteessa todetaan, että nykyiset tietojärjestelmät tarjoavat keinoja päätösehdotusten perustelujen ja vaikutusten julkaisemiseen. Esimerkkeinä mainitaan palvelujen käyttäjämäärät ja kustannukset, työntekijöiden ja toimintatilojen osuudet kustannuksista sekä investointisuunnitelman hankekohtainen seuranta.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tietovarantojen julkistaminen ja avoimen datan hyödyntäminen niin päätöksenteossa kuin palvelujen kehittämisessä on ollut kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen keskeinen linjaus viime vuosina.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon sisältyy, että Helsinki Region Infoshare -hanke www.hri.fi avaa kaupunkien tietoaineistoja ja muitakin tietoaineistoja kaikkien käyttöön. Aineistot ovat vapaasti ja maksutta hyödynnettävissä. Palvelua kehitetään ja tietotarjontaa kasvatetaan jatkuvasti käyttäjien kokemuksia kuunnellen. Tarkoituksena on, että vuoden 2012 loppuun mennessä voidaan tarjota runsaasti Helsingin seutua, sen kuntia ja osa-alueita koskevaa tilastoja muuta julkista tietoa avoimena datana. 

Kaupungin tietotekniikkaohjelman tavoitteena on kaupungin digitaalisen tietoperustan vahvistaminen ja kaupunkiyhteisten perustietovarantojen kasvattaminen. Helsinki Region Infoshare -hanke tarjoaa toimintamallin tietojen avaamiseen ja toteuttaa kaupungin ja koko seudun julkisten tietojen avointa jakelua vakiinnuttuaan peruspalveluksi vuoden 2013 aikana.

Helsinki Region Infoshare – Avoin seututieto -hanke mahdollistaa tiedon helpon ja nopean saatavuuden Internetin avulla sekä lisää tiedon käyttöä itsepalveluperiaatteella säästäen kaikilta osapuolilta aikaa ja vaivaa. Avoin tieto mahdollistaa laajan osallistumisen ja yhteistyön yli hallintokuntarajojen sekä mahdollisuuden tiedon uudelleenkäyttöön myös kaupallisia tarkoituksiakin varten.

Kaupunginhallituksen 25.3.2013 hyväksymään vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamiin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014–2016 laatimisohjeisiin sisältyy kaupunginhallituksen kannanotto, että kaikkien virastojen tulee edistää tietojen avointa ja vapaata jakelua avaamalla julkiset tietovarantonsa vapaasti saataville. Hallintokuntien tulee ottaa huomioon kaupunkiyhteinen tavoitearkkitehtuuri ja hankeohjaus sekä varmistaa uushankinnoissa sovellusten avoimet rajapinnat ja yhteensopivuudet.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Peltola Kati valtuustoaloite Kvsto 12.12.2012 asia 18

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566