Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/58

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 515

V Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite uimaranta-alueen kaavoittamisesta erityisryhmille

HEL 2011-005300 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sari Näre ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinkiin tulisi kaavoittaa ranta-alue, jossa on uima-alueita erikseen vain naisten alastonuintiin, vain miesten alastonuintiin, yleinen alastonuintialue ja koirien uintialue. Erityisryhmille, tarvittaessa muillekin ryhmille kuten musliminaisille ja -tytöille tarkoitettu alue on syytä kaavoittaa metroradan läheisyyteen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto palautti aloitteen 9.5.2012 uudelleen valmisteltavaksi siten, että naisille varataan mahdollisuus alastonuintiin naisille varatulla ranta-alueella esimerkiksi Seurasaaressa. Asiassa oli saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja liikuntalautakunnan lausunnot, jotka ilmenevät päätöshistoriasta.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että liikuntalautakunta on päättänyt 15.5.2012 Seurasaaren uimalaa koskien, että uimalassa kokeillaan kesällä 2012 yhteiskäyttöä sekä uimapuvullista uintia kahtena päivänä (keskiviikko ja sunnuntai) viikossa ja viisi päivää viikossa varataan miesten ja naisten erilliseen alastonuintiin. Koska kesä 2012 oli kylmä ja sateinen ja uimalan käyttäjämäärät jäivät perin pieniksi, joten osittaisen yhteiskäytön kokeilua on syytä jatkaa edelleen. Näin annetaan mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle mahdollisuus käyttää Helsingin ainoaa meriuimalaa.

Itäisessä Pihlajasaaressa ylläpidetään edelleen yhteiskäytössä olevaa alastonuintialuetta, jossa sekä miehillä että naisilla on päivittäin mahdollisuus uimapuvuttomaan uintiin. Uuden erityisryhmien uimapaikan perustamista selvitetään uusia ulkoilualueita tai ulkoilusaaria suunniteltaessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 26.03.2013 § 65

HEL 2011-005300 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavanlaisen lausunnon otsikossa mainitusta asiasta.

Valtuutettu Sari Näre ja useat muut valtuutetut ovat tehneet 28.9.2011 valtuustoaloitteen uima-ranta-alueen kaavoittamiseksi erityisryhmille. Kaupunginhallitus teki saatuaan asiasta kaupunkisuunnittelulautakunnan ja liikuntalautakunnan lausunnon päätösesityksen, jonka valtuusto palautti 9.5.2012 uudelleen valmisteltavaksi siten, että naisille varataan mahdollisuus alastonuintiin naisille varatulla ranta-alueella esimerkiksi Seurasaaressa.

Liikuntalautakunta on päättänyt 15.5.2012 Seurasaaren uimalaa koskien, että uimalassa kokeillaan kesällä 2012 yhteiskäyttöä sekä uimapuvullista uintia kahtena päivänä (keskiviikkona ja sunnuntaina) viikossa ja viisi päivää viikossa varataan miesten ja naisten erilliseen alastonuintiin. Koska kesä 2012 oli kylmä ja sateinen ja uimalan käyttäjämäärät jäivät perin pieniksi, joten osittaisen yhteiskäytön kokeilua on syytä jatkaa edelleen. Näin annetaan mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle mahdollisuus käyttää Helsingin ainoaa meriuimalaa.

Itäisessä Pihlajasaaressa ylläpidetään edelleen yhteiskäytössä olevaa alastonuintialuetta, jossa sekä miehillä että naisilla on päivittäin mahdollisuus uimapuvuttomaan uintiin. Uuden erityisryhmien uimapaikan perustamista selvitetään uusia ulkoilualueita tai ulkoilusaaria suunniteltaessa.

24.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 09.05.2012 § 136

HEL 2011-005300 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

09.05.2012 Palautettiin

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Sari Näre valtuutettu Jessica Karhun kannattamana ehdottanut, että aloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että varmistetaan naisille mahdollisuus alastonuintiin naisille varatulla ranta-alueella esimerkiksi Seurasaaressa.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Sari Näreen palautusehdotus hyväksytty.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Aloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että varmistetaan naisille mahdollisuus alastonuintiin naisille varatulla ranta-alueella esimerkiksi Seurasaaressa.

Jaa-äänet: 23
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Rakel Hiltunen, Arja Karhuvaara, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Pia Pakarinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto Bryggare, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Emma Kari, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Silvia Modig, Sari Näre, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Skoglund, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren

Tyhjä: 17
Sirpa Asko-Seljavaara, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Eeva Kuuskoski, Lasse Liemola, Jyrki Lohi, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Antti Valpas, Markku Vuorinen

Poissa: 2
Tarja Tenkula, Antti Vuorela

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 498

HEL 2011-005300 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2012 § 88

HEL 2011-005300 T 10 03 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Uimarantojen osoittaminen eri käyttäjäryhmille kuuluu liikuntalautakunnan ja -viraston päätettäviin asioihin. Näin osaltaan säilytetään joustavuutta virkistysalueiden ja -palveluiden muuttuviin käyttötarpeisiin.

Kohtuullisella kävelyetäisyydellä nykyisiltä ja suunniteltavilta metroasemilta – linnuntietä runsas kilometri – on kymmenen yleistä uimarantaa, nykyiset ja suunnitellut yhteenlaskien. Näistä valtaosa on asemakaavoitettu uimarannoiksi (kaavamerkintä VV). Tällä aluevarauksella ja kaavamerkinnällä osoitetaan myös liikuntaviraston hoitovastuu alueesta ja myös se, mihin tarkoitukseen alueelle tehtävät rakenteet tulevat. Koivusaaren uimarantaa lukuun ottamatta ei metrovarren suunnitelmiin ole otettu uusia uimaranta-alueita.

Koirille tarkoitetut uimapaikat voitaneen lukea koirapuistoihin, jotka rakennusvirasto tai liikuntavirasto voi sijoittaa virkistysalueille kaupunkisuunnitteluviraston kanssa neuvoteltuaan tai yhdessä laaditun puistosuunnitelman pohjalta. Nyt koirien uimapaikkoja on neljä eri puolilla kaupunkia.

Käsittely

28.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä poisti esityksensä toisen kappaleen ensimmäisestä virkkeestä sanat "vaan tämä".

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566