Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/55

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 512

V Sj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Suutarilan ala-asteen sisäilmaongelmien hoitamisesta

HEL 2012-015135 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuorela Antti, valtuustoaloite Kvsto 7.11.2012 asia 19

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättänee seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Antti Vuorela esittää aloitteessaan, että Suutarilan ala-asteen sisäilmaongelmat hoidetaan kuntoon ensi tilassa ja että tehdään kattavat sisäilmamittaukset ennen ja jälkeen korjaustoimenpiteiden.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että koulurakennusten sisäilmaongelmien selvittämisestä ja korjaamisesta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus.

Ympäristökeskus on tehnyt koulun tiloissa ympäristöterveydenhuollon mukaisen tarkastuksen 23.12.2009. Tarkastuksessa ei todettu sellaisia puutteita, joiden voisi katsoa aiheuttavan terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen työsuojelutarkastaja on tehnyt työsuojelutarkastuksen tammikuulla 2012 ja esittänyt ilmanvaihdon riittävyyden tarkastamista koulun tiloissa.

Samassa rakennuksessa sijaitsevan hammashuollon tiloista on  tehty sisäilmaselvitys tammikuulla 2012 käyttäjillä todettujen sisäilmahaittaan viittaavien oireiden johdosta. Tehtyjen tutkimusten perusteella rakenteissa ja ilmanvaihtojärjestelmissä voitiin osoittaa puutteita, jotka saattavat aiheuttaa epäpuhtauksien siirtymisen rakenteista sisäilmaan.

Edellisen perusteella opetuslautakunta toteaa, että tilakeskus on aloittanut tutkimukset ongelmien selvittämiseksi ja että sisäilmaselvitys on syytä tehdä myös koulun osalta sekä suorittaa tutkimustulosten edellyttämät korjaustoimenpiteet.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuorela Antti, valtuustoaloite Kvsto 7.11.2012 asia 19

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 05.03.2013 § 17

HEL 2012-015135 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Koulurakennusten sisäilmaongelmien selvittämisestä ja korjaamisesta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus. Ympäristökeskus on tehnyt koulun tiloissa ympäristöterveydenhuollon mukaisen tarkastuksen 23.12.2009. Tarkastuksessa ei todettu sellaisia puutteita, joiden voisi katsoa aiheuttavan terveydensuojelulain 1 §:n mukaista terveyshaittaa. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen työsuojelutarkastaja on tehnyt työsuojelutarkastuksen tammikuulla 2012 ja esittänyt ilmanvaihdon riittävyyden tarkastamista koulun tiloissa.

Samassa rakennuksessa sijaitsevan hammashuollon tiloista on Pakki tietojärjestelmän mukaan tehty sisäilmaselvitys tammikuulla 2012 käyttäjillä todettujen sisäilmahaittaan viittaavien oireiden johdosta. Tehtyjen tutkimusten perusteella rakenteissa ja ilmanvaihtojärjestelmissä voitiin osoittaa puutteita, jotka saattavat aiheuttaa epäpuhtauksien siirtymisen rakenteista sisäilmaan.

Edellisen perusteella opetuslautakunta toteaa, että sisäilmaselvitys on syytä tehdä myös koulun osalta sekä suorittaa tutkimustulosten edellyttämät korjaustoimenpiteet. Tilakeskus on aloittanut tutkimukset ongelmien selvittämiseksi.

Käsittely

05.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Marketta Savelainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86363

marketta.savelainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566