Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/16

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 473

V Ryj / Valtuutettu Jessica Karhun aloite käyttäjätiedon hyväksikäytöstä HSL:n reittimuutosten yhteydessä

HEL 2012-016363 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Jessica Karhun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Jessica Karhun valtuustoaloite

2

HSL:n lausunto vuorovaikutuksesta

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Jessica Karhun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Jessica Karhu ja neljä muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki pyytäisi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL) selvitystä käyttäjäpalautteen huomioon ottamisesta ja hyödyntämisestä reittimuutosten suunnittelussa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että HSL:llä on jatkuvan vuorovaikutuksen kanavina käytössä mm. palautejärjestelmä ja HSL:n osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin.

Projektikohtaista vuorovaikutusmallia HSL käyttää suuraluekohtaisissa linjastosuunnitelmissa. Muiden suunnitelmien osalta vuorovaikutus suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Jessica Karhun valtuustoaloite

2

HSL:n lausunto vuorovaikutuksesta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566