Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/45

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 502

V Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kognitiivisten psykoterapiavastaanottojen järjestämisestä

HEL 2012-016360 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja seitsemän muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan kognitiivisten psykoterapiavastaanottojen järjestämistä terveysasemilla.  

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että monet mielenterveyshäiriöistä kärsivät henkilöt voivat hyötyä psykoterapeuttisista hoitomuodoista kuten esimerkiksi aloitteessa mainitun kognitiivisen psykoterapian sovelluksista. Näiden hoitomuotojen tarjoaminen on osa terveysasemien mielenterveystyötä ja psykiatrista erikoissairaanhoitoa. Erillisten, yhden psykoterapiasuuntauksen pohjalta rakentuvien psykoterapiavastaanottojen perustamista terveysasemille ei kuitenkaan pidetä tarkoituksenmukaisena. Tavoitteena on, että terveysasematyössä voidaan tehdä psykiatrisen hoidon tarpeen arviointia ja turvata matalan kynnyksen psykoterapeuttisten hoitomuotojen saatavuus henkilöille, jotka näistä hoitomuodoista hyötyvät.      

Perusterveydenhuollon mielenterveystyötä on vahvistettu sijoittamalla terveysasemille psykiatrisia sairaanhoitajia. Heidän keskeinen tehtävänsä on yhdessä terveyskeskuslääkärien ja konsultoivien psykiatrien kanssa arvioida mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden psykiatrisen hoidon tarvetta ja hoitaa potilaita, joiden hoito on toteutettavissa terveysasemilla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 15.3.2013

HEL 2012-016360 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että organisaatiouudistuksen myötä terveysasemilla työskentelevät psykiatriset sairaanhoitajat ja päihdetyöntekijät siirtyivät hallinnollisesti psykiatria- ja päihdepalvelujen toimintayksikköön, jolloin myös heidän ammatillinen täydennyskoulutuksensa integroituu muun mielenterveys- ja päihdetyön henkilökunnan koulutukseen ja tukee heidän aikaisempia psykoterapiatyövalmiuksiaan. Erillisten, yhden psykoterapiasuuntauksen pohjalta rakentuvien psykoterapiavastaanottojen perustamista terveysasemille ei pidetä tarkoituksenmukaisena. Tavoitteena on, että terveysasematyössä voidaan tehdä psykiatrisen hoidon tarpeen arviointia ja turvata matalan kynnyksen psykoterapeuttisten hoitomuotojen saatavuus henkilöille, jotka näistä hoitomuodoista hyötyvät.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2013 § 36

HEL 2012-016360 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan lausunnon:

"Monet mielenterveyshäiriöistä kärsivät henkilöt voivat hyötyä psykoterapeuttisista hoitomuodoista kuten esimerkiksi aloitteessa mainitun kognitiivisen psykoterapian sovelluksista. Näiden hoitomuotojen tarjoaminen on osa terveysasemien mielenterveystyötä ja psykiatrista erikoissairaanhoitoa. Erillisten, yhden psykoterapiasuuntauksen pohjalta rakentuvien psykoterapiavastaanottojen perustamista terveysasemille ei kuitenkaan pidetä tarkoituksenmukaisena. Tavoitteena on, että terveysasematyössä voidaan tehdä psykiatrisen hoidon tarpeen arviointia ja turvata matalan kynnyksen psykoterapeuttisten hoitomuotojen saatavuus henkilöille, jotka näistä hoitomuodoista hyötyvät.

Psykoterapeuttinen hoito rakentuu aina yksittäisen potilaan tarpeiden ja voimavarojen mukaan.

Perusterveydenhuollon mielenterveystyötä on vahvistettu viimeisten kymmenen vuoden aikana, sijoittamalla terveysasemille psykiatrisia sairaanhoitajia. Heidän keskeinen tehtävänsä on yhdessä terveyskeskuslääkärien ja konsultoivien psykiatrien kanssa arvioida mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden psykiatrisen hoidon tarvetta ja hoitaa niitä potilaita, joiden hoito on toteutettavissa terveysasemilla.

Helsingin psykiatrian työntekijöitä on usean vuoden ajan koulutettu käyttämään psykoterapeuttisia hoitomuotoja sekä yksilö, perhe- että ryhmähoitoina. Lisäksi henkilökunnassa on kymmeniä työntekijöitä, joilla on erikseen hankittu psykoterapeuttipätevyys. 

Organisaatiouudistuksen myötä terveysasemilla työskentelevät psykiatriset sairaanhoitajat ja päihdetyöntekijät siirtyivät hallinnollisesti psykiatria- ja päihdepalvelujen toimintayksikköön, jolloin myös heidän ammatillinen täydennyskoulutuksensa integroituu muun mielenterveys- ja päihdetyön henkilökunnan koulutukseen ja tukee heidän aikaisempia psykoterapiatyövalmiuksiaan.

Terveysvaikutusten arviointi:

Mielenterveysongelmia kokevat henkilöt voivat hakeutua terveysasemille, joilla voidaan arvioida psykiatrisen hoidon tarvetta. On tärkeää selvittää potilaan tilanne ja siihen mahdollisesti vaikuttavat tekijät kuten elämäntilannevaikeudet, muut sairaudet tai päihteidenkäyttö, jotta hoito kohdentuu potilasta hyödyttävällä tavalla. Psykoterapiasovellusten saatavuus on tärkeää turvata, mutta ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista irrottaa psykoterapeuttista työtä erillisiksi vastaanotoiksi. Sen sijaan on hyvin tarpeellista huolehtia siitä, että terveysasemilla on työntekijöitä, joiden ammattitaitoon kuuluu psykoterapiasovellusten käyttäminen potilastyössä."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Tuula Saarela, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 42690

tuula.saarela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566