Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 522

Helsingin liittyminen European Coalition of Cities Against Racism -verkostoon

HEL 2013-004409 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsinki hakee jäsenyyttä European Coalition of Cities Against Racism -verkostossa.

Verkoston jäsenmaksu, 1500 euroa / vuosi, maksetaan talousarvion kohdasta 1 39 06, jäsenmaksut, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Miriam Attias, suunnittelija, puhelin: 310 37982

miriam.attias(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että Helsinki hakee jäsenyyttä European Coalition of Cities Against Racism -verkostossa.

Verkoston jäsenmaksu, 1500 euroa / vuosi, maksetaan talousarvion kohdasta 1 39 06, jäsenmaksut, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi globaalin vastuun strategian 26.9.2012. Strategiassa linjattiin, että Helsinki vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä syrjinnän vähentämiseksi ja hakee UNESCO:n alaisen European Coalition of Cities Against Racism -verkoston jäsenyyttä.

Verkosto on perustettu vuonna 2004. Verkostolla on reilut sata jäsentä eri puolilta Eurooppaa. Euroopan pääkaupungeista jäseniä ovat järjestön verkkosivujen mukaan Berliini, Bern, Dublin, Lontoo, Madrid, Nikosia, Pariisi, Pietari, Riika, Rooma, Sarajevo ja Tukholma.

Sen tarkoituksena on tukea kaupunkien toimia rasismia, syrjintää ja ksenofobiaa vastaan. Verkoston toiminta perustuu toimintasuunnitelmaan, jossa on määritelty kymmenen keskeistä tavoitealuetta. Tarkoituksena on, että verkostoon kuuluvat kaupungit sisällyttävät jokaisen tavoitealueen sisältöjä omiin kunnallisiin linjauksiin ja toimintoihinsa ja pyrkivät toteuttamaan toimintasuunnitelmaa yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Toimintasuunnitelman tavoitealueet ovat seuraavat:

-        rasismiin liittyvän tiedostamisen edistäminen

-        rasismin ja syrjinnän sekä kunnallisten linjausten arviointi ja seuranta

-        rasismin ja syrjinnän uhrien tukemisen parantaminen

-        kaupunkilaisten osallistumisen vahvistaminen ja informaation lisääminen

-        aktiivinen yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistäminen

-        yhdenvertaisuuden edistäminen rekrytoinnissa ja palvelutuotannossa

-        yhdenvertaisuus asumisasioissa ja asuntojen saatavuudessa

-        rasismiin ja syrjintään vaikuttaminen koulutuksen keinoin

-        kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen

-        viharikokset ja konfliktinratkaisu

Verkoston jäsenyyden hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Ensimmäisessä vaiheessa kaupungin tulee lähettää verkoston ohjausryhmälle vapaamuotoinen kirje, jossa kaupunki ilmoittaa aikeestaan hakea jäsenyyttä ja ilmaisee kiinnostuksen verkoston toimintaan ja toimintasuunnitelman tavoitteisiin.

Toisessa vaiheessa kaupunki allekirjoittaa liittymisasiakirjan. Tässä vaiheessa kaupunki sitoutuu noudattamaan verkoston kymmenkohtaista toimintasuunnitelmaa ja sisällyttämään sen kunnallisiin linjauksiin sekä strategioihin. Kaupunki osoittaa tässä yhteydessä, mitkä nimenomaiset keinot se ottaa käyttöön sitoumusten tueksi. Toimintasuunnitelman toteuttamiseksi kaupungin tulee myös määritellä resurssit, joiden avulla suunnitellut toimet toteutetaan.  

Kaupungin toimijat voivat valita, mitkä linjauksista katsotaan tärkeimmiksi tai kiireellisimmiksi. Johdonmukaisuuden takaamiseksi joka kaupungin on kuitenkin toteutettava ainakin yksi toimenpide kultakin tavoitealueelta mahdollisimman nopealla aikataululla.

Esittelijä toteaa, että samalla opetustoimi on päättänyt luopua Education Cities -verkoston jäsenyydestä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Miriam Attias, suunnittelija, puhelin: 310 37982

miriam.attias(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Henkilöstökeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566