Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/30

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 487

V Kaj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite Meilahdessa sijaitsevan pysäköintialueen muuttamisesta lyhytaikaiseen pysäköintiin

HEL 2012-015499 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Annika Anderssonin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Annika Anderssonin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Annika Anderssonin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Annika Andersson ja 9 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Meilahden huvila-alueella sijaitseva pysäköintialueen muutettaisiin neljän tunnin pysäköinnin sallivaksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Meilahden puistoarboretumin vierailijoita palvelevalla Johannesbergintien pysäköintialueella voidaan pisin sallittu pysäköintiaika muuttaa neljäksi tunniksi arkisin (maanantai - perjantai) kello 6 - 24 välisenä aikana. Pysäköintialueen tehokkaamman ja monipuolisemman käytön kannalta pysäköinnin rajoittaminen lyhytaikaiseksi asiakaspysäköinniksi on perusteltua, koska pysäköintialue palvelee erityisesti läheisten puistoalueiden käyttäjiä.

Liikennesuunnittelupäällikön päätökset pysäköinnin aikarajoitusten muutoksista on tarkoitus tehdä kevään 2013 aikana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Annika Anderssonin aloite

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.03.2013 § 69

HEL 2012-015499 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Sekä Johannesbergintien eteläpään että Heikinniementien eteläpään pysäköintialueilla on sallittu pysäköintiaika nykyisin enintään 24 tuntia. Pysäköintialueiden aikarajoituksen lyhentäminen on perusteltua, koska ne palvelevat erityisesti läheisten puistoalueiden käyttäjiä. Myös pysäköintialueiden tehokas käyttö edellyttää lyhyempää sallittua pysäköintiaikaa.

Meilahden puistoarboretumin vierailijoita palvelevalla Johannesbergintien pysäköintialueella voidaan pisin sallittu pysäköintiaika muuttaa 4 tunniksi arkisin (maanantai - perjantai) kello 6 - 24 välisenä aikana.

Heikinniementien pysäköintialueelta on vain noin 300 metrin matka Seurasaaren portille, joten se palvelee saaressa kävijöitä erityisesti silloin, kun Seurasaarentien länsipään pysäköintialue on täynnä. Myös Heikinniementien pysäköintialueella voidaan lyhentää sallittu pysäköintiaika samoin kuin Johannesbergintien eteläpäässä.

Liikennesuunnittelupäällikön päätökset pysäköinnin aikarajoitusten muutoksista on tarkoitus tehdä kevään 2013 aikana.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 19.02.2013 § 64

HEL 2012-015499 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Johannesbergintien ja Meilahdentien risteyksessä olevalla pysäköintialueella on tarvetta lyhytaikaiselle pysäköinnille. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty pysäköintialueeksi, mutta alue on osittain rakennettu puiston puolelle.

Pysäköintialueen tehokkaamman ja monipuolisemman käytön kannalta pysäköinnin rajoittaminen lyhytaikaiseksi asiakaspysäköinniksi on perusteltua. Lyhytaikainen asiakaspysäköinti koskisi arkipäiviä ja lauantaipäiviä. Pysäköintiä voidaan ohjata myös pysäköintialueen maksullisuutta kehittämällä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto päättää alueen liikennesuunnitelmasta lähiaikoina, ja samassa yhteydessä tarkistetaan pysäköintipaikkojen uudet järjestelyt.

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566