Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/48

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 505

V Stj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite takaisinsoittopalvelun kehittämisestä

HEL 2013-000697 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto ja 25 muuta valtuutettua esittävät, että sosiaalitoimen neuvontapalvelussa otetaan käyttöön takaisinsoittopalvelu. Palvelun kehittämisessä huomioidaan aikaisemmasta takaisinsoittojärjestelmästä saatu kokemus.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon, jossa todetaan,  että takaisinsoittopalvelu otettiin käyttöön vuonna 2012  kaikilla terveysasemilla, suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa ja neuvonnassa, omahoitotarvikejakelussa, ehkäisyneuvonnassa, neuvoloiden keskitetyssä puhelinpalvelussa sekä aivan loppuvuonna myös S-infossa.

S-info toimii uudessa virastossa sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvontapalveluna ja siellä on siis jo käytössä takaisinsoittopalvelu. Neuvontapalvelussa vastataan saman päivän aikana kaikkiin saapuneisiin puheluihin.

Takaisinsoittopalvelun avulla hoidetaan sosiaali- ja terveysvirastossa yhteensä noin 120 000 – 130 000 puhelua kuukausittain.

Sosiaali- ja terveysvirasto on huomioinut takaisinsoittopalvelun laajentamisen vuoden 2013 käyttösuunnitelmassaan. Palvelun laajentamisen suunnittelu on tarkoitus käynnistää loppukevään aikana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.02.2013 § 35

HEL 2013-000697 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

”Vuonna 2012 Helsingin terveyskeskus otti käyttöön takaisinsoittopalvelun kaikilla terveysasemilla, suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa ja neuvonnassa, omahoitotarvikejakelussa, ehkäisyneuvonnassa, neuvoloiden keskitetyssä puhelinpalvelussa sekä aivan loppuvuonna myös S-infossa. S-info toimii uudessa virastossa sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvontapalveluna ja siellä on siis jo käytössä takaisinsoittopalvelu. Neuvontapalvelussa vastataan saman päivän aikana kaikkiin saapuneisiin puheluihin. Takaisinsoittopalvelun avulla hoidetaan sosiaali- ja terveysvirastossa yhteensä noin 120 000 – 130 000 puhelua kuukausittain.

Takaisinsoittopalvelu on toiminut pääosin erittäin hyvin. Sekä asiakkaat että henkilökunta ovat olleet hyvin tyytyväisiä tähän uuteen palveluun. Kuluvana vuonna on tarkoitus selvittää takaisinsoittopalvelun laajentamista myös muihin palveluihin, esimerkiksi toimeentulotuen maksatuksen neuvontaan, perheoikeudellisten asioitten ajanvaraukseen ja neuvontaan sekä fysioterapian ajanvaraukseen.

Takaisinsoittopalvelun käyttöönotto edellyttää kuitenkin aina ensin kohteena olevan puhelinpalvelun ja uuden toimintamallin hyvää suunnittelua ja toimintaprosessien kuvausta sekä arviota puheluvolyymistä ja siihen liittyvästä resurssitarpeesta. Lisäksi palvelun käyttöönotto tulee huomioida osaston talousarviossa.

Sosiaali- ja terveysvirasto on huomioinut takaisinsoittopalvelun laajentamisen vuoden 2013 käyttösuunnitelmassaan. Palvelun laajentamisen suunnittelu on tarkoitus käynnistää loppukevään aikana.

Terveysvaikutusten arviointi

Hyvä ja joustava yhteydensaanti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin on tärkeää. Yhteydensaanti tukee ja lisää myönteisiä terveysvaikutuksia."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Annikki Thoden, neuvontapäällikkö, puhelin: 310 42610

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566