Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/14

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 471

V Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite Tattarisuon asuinalueen viihtyvyyden kehittämisestä

HEL 2012-015504 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Päivi Lipposen valtuustoaloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Päivi Lipponen ja kolme muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Tattarisuon alueen viihtyisyyttä parannettaisiin.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että vireillä olevan uuden yleiskaavan laatimisen yhteydessä määritellään Tattarisuon alueen maankäytön mahdolliset muutostarpeet.

Rakennusvirasto ryhtyy laatimaan Jakomäen ja Tattarisuon alueiden aluesuunnitelmaa, jossa esitetään Tattarisuon yleisten alueiden tavoitetila ja toimenpidetarpeet. Tällä hetkellä Tattarisuon teollisuusalueen yleisten alueiden hoitotasoa ei ole tarpeen nostaa.

Ympäristökeskus tekee Tattarisuolla vuosittain suunnitelmallista valvontaa sekä tarkistaa lisäksi kohteita, joista on valitettu. Maaperän pilaantuneisuus ja mahdolliset kunnostustarpeet selvitetään, mikäli maankäyttöä joskus muutetaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Päivi Lipposen valtuustoaloite

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 05.03.2013 § 87

HEL 2012-015504 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tattarisuon teollisuusalue

Tattarisuon alueen viihtyisyyteen vaikuttaa vahvasti alueen luonne: Tattarisuo on Yleiskaava 2002:ssa työpaikka-alueeksi merkittyä tuotannon, varastoinnin, palvelu- ja toimisto- sekä satamatoimintojen käyttöön varattua aluetta, ja asemakaavassa alueella on pääosin teollisuus- ja varastorakennuksille varattuja korttelialueita. Rakennusviraston vastuulla olevia yleisiä alueita ovat asemakaavassa kaduiksi ja viheralueiksi merkityt, kaupungin omistamat alueet. Alueen viihtyisyyteen vaikuttaa yleisten alueiden lisäksi erityisesti kiinteistöjen ja pihojen yleisilme ja siisteys. Rakennusten ja pihojen siisteyttä valvoo rakennusvalvontavirasto. Kaupunkisuunnitteluvirasto voi ohjeistaa kaupunkiympäristön laatutasoa, esimerkiksi rakennusten ulkoista ilmettä, rakentamistapaohjein, joiden noudattamista valvoo rakennusvalvontavirasto. Tattarisuon alueelle ei ole laadittu rakentamistapaohjetta.

Uuden yleiskaavan laatimisen yhteydessä määritellään Tattarisuon alueen maankäytön mahdolliset muutostarpeet tulevaisuudessa. Mikäli alueen maankäyttö muuttuu, myös yleisten alueiden tavoitetila määritellään uudesta näkökulmasta. Rakennusvirasto osallistuu yleiskaavan ja asemakaavojen laadintaan.

Alppikylän uusi asuinalue

Tattarisuon teollisuusalueen itäpuolelle on rakennettu uutta Alppikylän asuinaluetta. Tavoitteena on, että alueella asuu vuoteen 2015 mennessä noin 2 000 asukasta. Rakentamista ohjeistamaan on laadittu Alppikylän rakentamistapaohje. Alppikylä tulee tukeutumaan palveluissaan Jakomäkeen. Alppikylän asuinalueen ja Jakomäen keskusta-alueen välisiä jalankulku ja pyöräily -yhteyksiä sekä Jakomäen liikekeskustan ympäristön toimivuutta ja viihtyisyyttä tullaan parantamaan tänä vuonna käynnistyvissä rakennushankkeissa.

Alppikylän asuinalueen kadut ja viheralueet on suunniteltu toimiviksi ja viihtyisiksi. Alueen kadut on rakennettu ensimmäiseen päällystekerrokseen saakka ja niitä viimeistellään sitä mukaa, kun rakennukset valmistuvat. Alueen puistot tulevat tarjoamaan asukkaille monipuolisesti virkistysmahdollisuuksia. Puistojen rakentaminen alkaa aikaisintaan sitten, kun viereiset tontit on saatu rakennettua. Alppikylän asuinalueella yleisten alueiden rakentamisen ja hoidon laatutaso on selvästi korkeampi kuin viereisellä Tattarisuon teollisuusalueella.

Alppikylän asukkaiden viihtyvyyteen vaikuttavat myös viheralueiden ulkoilureitit. Näistä suosittu, Malmin lentokenttää kiertävä, liikuntaviraston hallinnoima ulkoilureitti, joka on talvella latuna, sivuaa Tattarisuon teollisuusaluetta lännessä. Alppikylän asuinalueelta on reittiyhteys Malmin suuntaan sekä etelä- että pohjoispuolelta Tattarisuota.

Yleisten alueiden suunnittelu ja ylläpito Tattarisuolla

Aluesuunnitelma on rakennusviraston työväline katu- ja puistoverkostojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi pitkällä tähtäimellä. Niiden avulla kohdennetaan ylläpidon ja rakentamisen määrärahoja ja tarkistetaan alueiden hoidon tavoitteet ja kunnossapito- ja hoitoluokitusten muutostarpeet. Rakennusvirasto aloittaa aluesuunnitelman laatimisen Jakomäen ja Tattarisuon alueelle vuoden 2013 loppupuolella. Asukkaiden ja sidosryhmien kanssa vuorovaikutuksessa laadittavassa aluesuunnitelmassa tullaan esittämään Tattarisuon yleisten alueiden tavoitetila ja toimenpidetarpeet alueen ominaispiirteet huomioiden.

Rakennusvirasto hoitaa yleisiä alueita katujen ylläpitoluokituksen ja viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti. Tattarisuon alueen kaikki kadut kuuluvat ylläpitoluokkaan III ja alueen viheralueet ovat lähimetsää. Puhtaanapitovyöhyke Tattarisuon alueella on teollisuusalueen puhtaanapitovyöhyke, PV4. Ylläpidon määrärahojen niukkuuden takia ylläpidon laatutasoa ei ole toistaiseksi mahdollista nostaa Tattarisuon teollisuusalueella. Lähimetsät toimivat teollisuusalueen ja asutuksen välissä puskurivyöhykkeenä eikä niiden rakentaminen puistomaiseksi ole tavoiteltavaa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 05.03.2013 § 80

HEL 2012-015504 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Tattarisuon teollisuusalue ja läheiset asuinalueet

Asuinalueella aloitteessa tarkoitetaan ilmeisesti Alppikylän asuinaluetta, jota rakennetaan Tattariharjuntien itäpuolelle. Tattarisuon teollisuusalueen lähelle ei ole tällä hetkellä tulossa muita uusia asuinalueita. Helsingin uuden yleiskaavan valmistelu on alkanut, ja siinä määritellään sekä nykyisten teollisuusalueiden että uusien asuinalueiden sijainti.

Jokaisen asemakaavan valmisteluun kuuluu ympäristövaikutusten selvittäminen. Myös Alppikylää asemakaavoitettaessa on tehty asemakaavan hyväksymistä edellyttävät, tarpeelliset selvitykset ml. selvitykset maaperän puhtaudesta ja kunnostustarpeesta sekä arvioitu lähialueiden toimintojen ympäristövaikutukset uudelle asuinalueelle.

Tattarisuon teollisuusalue sijaitsee Tattariharjuntien länsipuolella. Alueella on aloitettu toiminta jo 1960-luvun alkupuolella, jolloin ei ollut käsitystä mm. maaperän suojelutarpeesta. Alueen maaperän pilaantuneisuutta on jonkin verran tutkittu. Maaperän pintakerroksen voidaan arvioida olevan kauttaaltaan jossain määrin epäpuhtauksien pilaamaa. Tarkemmat tutkimukset ja kunnostustarpeen arviointi voidaan tehdä, mikäli maankäyttöä joskus muutetaan.

Ympäristökeskuksen asiakasrekisterissä on 234 Tattarisuolla toimivaa valvontakohdetta, joista suurin ryhmä on autokorjaamot. Ympäristölupakohteita on vähän, vain noin 10% kaikista. Tattarisuolla tehdään vuosittain suunnitelmallista valvontaa, jonka lisäksi tarkastetaan kohteita, joista on valitettu. Yleisiä valituksen aiheita ovat roskaantuminen ja roskien poltto.

Alueiden maisemointimääräykset suunnitellaan asemakaavoissa. Mm. aitausta ja muita ympäristöä koskevia määräyksiä voidaan antaa vuokrasopimuksissa ja ympäristöluvissa.

Helsingin kaupungin eri viranomaiset selvittävät yhdessä Tattarisuon teollisuusalueen valvontaa. Edellinen kokous oli tammikuun alussa, ja seuraava on sovittu pidettäväksi toukokuussa.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Pirkko Pulkkinen, johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31518

pirkko.pulkkinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566