Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

22.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 442

Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi koskien Talouden ja toiminnan seurantaraporttiin lisättäviä keskeisiä ympäristömittareita.

Pöydälle 22.04.2013

HEL 2012-010166 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toivomusponnen esittäjä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuustoon 13.6.2012 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Ville Ylikahri) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Vuoden 2012 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä Ville Ylikahri esittää toivomusponnessaan, että selvitetään mahdollisuudet lisätä neljännesvuosittain jaettavaan talouden ja toiminnan seurantaraporttiin keskeiset ympäristömittarit, kuten energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja jätteiden määrä.

Kaupunginhallitus  viittaa saatuihin lausuntoihin, ja toteaa että ympäristömittareita ei tällä hetkellä voida sisällyttää talouden ja toiminnan seurantaraporttiin.

Talouden ja toiminnan seurantaraportin kokoamisesta neljä kertaa vuodessa vastaa talous- ja suunnittelukeskus. Seurantaraportin tarkoituksena on seurata talousarvion euromääräistä toteutumista ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Hallintokuntien tulee lisäksi raportoida tiedossa olevista merkittävistä poikkeamista toimintaympäristössä sekä toteutuneista ja uhkaavista riskeistä.

Ympäristökeskus laatii Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuosittain hallintokuntien selvitysten perusteella. Tällä hetkellä tietojärjestelmissä ei ole ajantasaista tietoa ympäristöraportoinnin kattamiseksi, mutta vuoden 2014 alusta olisi mahdollista saada raportoitua kaupungin omistamien kiinteistöjen jätekulutustiedot ja kaupungin kiinteistöjen jätekustannukset. Nämä tiedot eivät kuitenkaan kata vielä riittävästi raportoinnin tarvetta.

Tällä hetkellä ympäristömittareiden lisääminen neljännesvuosittaiseen talouden ja toiminnan seurantaraporttiin ei ole mahdollista ilman kohtuutonta erillistä työmäärää. Mittareiden kehittäminen tietohallinnon keinoin ympäristöraportointia varten on kannatettavaa. Mittareiden tuominen osaksi talouden ja toiminnan seurantaraporttia on mahdollista ottaa tulevaisuudessa huomioon, jos ympäristöraportoinnin seurantajärjestelmän kehittäminen luo sille edellytykset.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

Ville Ylikahrin toivomusponsi, Kvsto 13.6.2012 § 210, asia 5

2

Lausunto toivomusponteen (Ylikahri), jonka mukaan kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraporttiin on lisättävä keskeiset ympäristömittarit

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toivomusponnen esittäjä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566