Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

22.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 444

Pyöräilyn edistämiseen varatun määrärahan käyttö 2013

Pöydälle 22.04.2013

HEL 2012-017375 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

HKL-liikelaitos

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää talousarvion kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi pyöräilyn edistämiseen vuonna 2013 varatun 0,8 milj. euron määrärahan seuraavasti:

     Helsingin kaupungin liikennelaitokselle 150 000 euroa ja

     kaupunkisuunnitteluvirastolle 650 000 euroa.

Esittelijä

Helsingin kaupungin talousarviossa 2013 on varattu 800 000 euroa kaupunginhallituksen käyttövaroja (1 04 02) pyöräilyn edistämiseen. Valtuustokauden 2009-2012 toiminut pyöräilyprojektin valmisteluryhmä on kartoittanut määrärahan käyttötarpeita ja niistä on keskusteltu pyöräilyprojektin johtoryhmässä sekä kaupunginhallituksen iltakoulussa 3.12.2012.

Määräraha esitetään käytettäväksi seuraavasti:

1.

Pyörien liityntäpysäköintijärjestelmän kehittäminen (HKL)

150 000 €

2.

Laatukäytäväverkon (Baanat) suunnittelu

200 000 €

3.

Pyöräkeskuksen koordinointi ja jatkosuunnittelu

100 000 €

4.

Pyöräpysäköinti ja viitoitus

90 000 €

5.

Polkupyörälaskurit ja seurantajärjestelmä

90 000 €

6.

Asiantuntijapalvelut, markkinointi ym. 

170 000 €

 

1. Polkupyörien liityntäpysäköintiin liittyvään pyöräkaappien sähköistä lukitus- ja valvontajärjestelmää ollaan nyt määrittelemässä ja se tullaan ottamaan käyttöön kesällä 2013 Vuosaareen toteutettavassa pilottikohteessa. Samaa järjestelmää voidaan käyttää myöhemmin myös muissa kohteissa, joihin pyöräkaappeja tulee.

2. Pyöräilyn laatukäytävät (eli Baanat) ovat autoliikenteestä eroteltuja laadukkaita pyöräteitä, jotka yhdistävät seudun suurimmat asuinkeskittymät suurimpiin työpaikkakeskittymiin ja kampusalueisiin. Vuonna 2013 käynnistetään laatukäytäväverkon suunnittelu, toteutettavuustarkastelut ja yksityiskohtainen suunnittelu osuuksilla:

-        Läntinen Baana välillä Lahnalahdentie - Lapinlahdentie

-        Itäinen Baana; yhteys Junatie - Itäväylä

-        Pohjoinen Baana välillä Linnanmäki - Eläintarhanlahti

-        Pohjoinen Baana välillä Pasila - Käpylä

-        Baanayhteys välillä Merikannontie - Missisipinraitti

-        Itäväylän Baana välillä Kulosaaren puistotie - Roihuvuorentie

3. "Pyöräkeskus 1.0" avattiin Narinkka-torille pyöräilykaudeksi 2012. Palvelukonseptin perusidea on, että kaupunki tarjoaa puitteet toiminnalle ja koordinoi sitä mutta, itse palveluista vastaavat eri yhteisöt ja yritykset. Vuonna 2013 pyöräkeskuksen koordinointi kilpailutetaan ja kontit lunastetaan kaupungille.

4. Kaupunkisuunnitteluviraston johdolla laaditaan vuoden 2013 aikana kokonaisvaltainen pyöräpysäköintisuunnitelma yhteistyössä rakennusviraston ja HKL:n kanssa.

5. Helsingin ensimmäinen pyöräilijämääriä reaaliajassa seuraava laskuri asennettiin Baanan varrelle. Laskureita tarvitaan lisää, jolloin ne palvelisivat koko kaupungin pyöräilijämäärien seurantaa. Myös seurantajärjestelmää on tarpeen kehittää.

6. Pyöräilyn edistämiseen liittyvät kampanjat, markkinointi ja asiantuntijapalvelut.

Hankkeita käynnistettäessä noudatetaan kaupungin hankintaohjeistusta. Kantakaupungin tavoiteverkon ja koko kaupungin kattavan laatukäytäväverkoston suunnittelusta (kohdat 1-2) on mahdollista muodostaa kaupungin organisaatioiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden yhteinen prosessi, jossa eri osapuolet kehittävät yhteistä osaamistaan suunnittelussa ja siihen liittyvässä vuorovaikutuksessa. Prosessissa on tilaisuus hyödyntää myös kansainvälistä asiantuntemusta, kuten Dutch Cycling Embassyn kokemusta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

HKL-liikelaitos

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566