Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 418

V Kampin tontin 72/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12145; Albertinkatu 27 b)

HEL 2011-004632 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 72 tontin nro 2 asemakaavan muutoksen 16.10.2012 päivätyn ja 5.3.2013 muutetun piirustuksen nro 12145 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12145 kartta, päivätty 16.10.2012, muutettu 5.3.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12145 selostus, päivätty 16.10.2012, muutettu 5.3.2013

3

Sijaintikartta

4

Ilmakuva

5

Valokuva kohteesta

6

Vuorovaikutusraportti 16.10.2012, täydennetty 5.3.2013

7

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 6
Liite 7

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 72 tontin nro 2 asemakaavan muutoksen 16.10.2012 päivätyn ja 5.3.2013 muutetun piirustuksen nro 12145 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa liikerakennusten korttelialueen muuttamisen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Tontin rakennusoikeuden määrä 2575 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku 5 säilyvät ennallaan. Maantasokerros säilyy myymäläkäytössä. Lisäksi ullakkotasolle saadaan sijoittaa joitakin pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja ja sinne tulee sijoittaa asukkaiden oleskeluun tarkoitettuja tiloja, kuten talosauna, jota kuitenkaan ei lueta em. rakennusoikeuteen. Kaava mahdollistaa tontilla nykyisin sijaitsevan rakennuksen säilyttämisen mutta rakennusta ei kaavassa suojella. Olemassa olevan rakennuksen rakennusoikeus on noin 1000 k-m2 suurempi kuin asemakaavaehdotuksen rakennusoikeus.

Esittelijä

Alue sijaitsee Kampissa, Albertinkadun ja Lönnrotinkadun kulmassa. Kaavoitustyö on tullut vireille tontin ja kiinteistön omistajan Kiinteistö Oy Storkenin hakemuksesta.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumisen ja toimitilojen aluetta. Alue on myös kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1981. Kaavan mukaan alue on liikerakennusten korttelialuetta (AL). Kaava sallii viisikerroksisen rakennuksen, jonka rakennusoikeus on 2 575 k-m2.

Alueen yleiskuvaus

Tontilla sijaitsee 1970 rakennettu vaalea toimistorakennus, jonka ensimmäisessä kerroksessa on elintarvikemyymälä. Muut kerrokset toimivat toimistohotellina ja päällekkäiset kaksi kellaria yleisenä pysäköintilaitoksena. Kohde suunniteltiin 60-luvulla pankki- ja liikekäyttöön (K. Groth, 1969). Tontilla sijaitseva rakennus ylittää voimassa olevassa asemakaavassa sallitun rakennusoikeuden. Rakennusta ympäröi tiivis kantakaupunki eri-ikäisine rakennuksineen.

Tontin viereiset rakennukset Albertinkadun ja Lönnrotinkadun puolilla sekä Albertinkadulla vastapäätä sijaitseva rakennus on asemakaavalla suojeltu.

Asemakaavan muutoksen kuvaus

Asemakaavan muutoksessa muutetaan tontin käyttötarkoitusta.  Kaavamuutos sallii sekä liike-, toimisto- että asuintilojen sijoittamisen tontille. Maantasokerros säilyy myymälätilana. Rakennuksen kerrosluku ja rakennusoikeus säilyvät nykyisen rakennuksen suuruisina. Lisäksi ullakkotasolle tulee sijoittaa saunaosasto ulko-oleskelutiloineen asukkaiden käyttöön.  Pysäköinti tulee sijoittaa tontille maanalaisiin tiloihin tai pihakannen alapuolelle. 

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Ympäristön arvokas rakennuskanta on otettu huomioon kaavan valmistelussa. Kaavan laatimisen yhteydessä on selvitetty liikennemääriä ja niistä aiheutuvia meluhaittoja. Kaavamääräykset rajoittavat parvekkeiden sijoittelua, korvausilman ottoa ja asuntojen suuntaamista meluhaittojen puolelle. Kaavassa kielletään vahingon aiheuttaminen ympäröiville rakennuksille ja rakenteille sekä orsi- ja pohjaveden korkeudelle maanalaisten rakennustöiden yhteydessä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä Helsingin rakennusvalvontaviraston, kaupunkikuvaneuvottelukunnan, kaupunginmuseon, rakennusviraston, pelastuslaitoksen ja Helsingin Energia -liikelaitoksen edustajien kanssa.

Viranomaisten kannanottojen johdosta kaavamääräyksiä on tarkistettu ja täydennetty. Kaavaan on lisätty ullakkomerkintä kuvaamaan viidennen kerroksen yläpuolelle sijoitettavia tiloja.  Vaatimus pihakannen aukottomuudesta on poistettu huollon ja paloturvallisuuden suunnittelun helpottamiseksi. Ajo maanalaisiin tiloihin säilyy nykyisellä paikallaan, koska tilat on jo rakennettu.

Kaavassa hankkeeseen ryhtyvää edellytetään teettämään rakennuksesta rakennushistoriaselvitys laajempia korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 9.11.-10.12.2012.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta, rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, pelastuslautakunta, ympäristökeskus, Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). Muistutuksia ei esitetty.

Rakennusvirastolla, ympäristökeskuksella, Helsingin Energialla sekä HSY:llä ei ollut huomautettavaa.

Kiinteistölautakunta toteaa, että tontin arvo nousee merkittävästi kaavamuutoksen myötä ja kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus. Lautakunnalla ei ole muuta huomauttamista itse kaavamuutoksen johdosta.

Pelastuslautakunta ja rakennusvalvontavirasto esittävät huomautuksia koskien mm. asuntojen varatie- ja pelastautumisjärjestelyjä sekä väestönsuojan kunnostusta.

Asemakaavan muutosehdotukseen ei ole tehty lausuntojen johdosta muutoksia. Kaavaselostukseen on lisätty liite Energiahuolto ja tietoliikenne sekä selostustekstiin maininta Albertinkadun alaisesta maakaapelista. Kaavakarttaan on lisäksi tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä. Kaava sallii monenlaisia ratkaisumalleja käyttötarkoituksen ja tilaratkaisujen osalta. Pelastusteiden ja asuntojen yksityiskohtaisemmat ratkaisut hyväksytetään suunnitelmien tarkentuessa rakennusluvan yhteydessä.

Kaupunginhallitus on 28.1.2013 (§ 138) hyväksynyt kiinteistölautakunnan tontin omistajan Kiinteistö Oy Storkenin kanssa neuvotteleman maankäyttösopimuksen. Sopimus tulee voimaan ehdolla, että kaavamuutos saa lainvoiman.

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12145 kartta, päivätty 16.10.2012, muutettu 5.3.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12145 selostus, päivätty 16.10.2012, muutettu 5.3.2013

3

Sijaintikartta

4

Ilmakuva

5

Valokuva kohteesta

6

Vuorovaikutusraportti 16.10.2012, täydennetty 5.3.2013

7

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 6
Liite 7

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Rakennusvalvontavirasto

Rakennusvirasto

Pelastuslautakunta

Ympäristökeskus

Helen Sähköverkko Oy

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 5.3.2013

HEL 2011-004632 T 10 03 03

Ksv 3221_1

4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 72 tonttia 2 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 16.10.2012 asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa liikerakennusten korttelialueen muuttamisen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeuden määrä ja suurin sallittu kerrosluku säilyvät ennallaan. Maantasokerros säilyy myymäläkäytössä. Lisäksi ullakkotasolle saadaan sijoittaa joitakin tiloja. Kaava mahdollistaa tontilla nykyisin sijaitsevan rakennuksen säilyttämisen. Rakennusta ei suojella.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 9.11.-10.12.2012.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta, rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, pelastuslautakunta, ympäristökeskus, Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy sekä HSY. Muistutuksia ei esitetty.

Rakennusvirastolla, ympäristökeskuksella, Helsingin Energialla sekä HSY:n vesihuollolla ei ollut huomautettavaa.

Kiinteistölautakunta toteaa lausunnossaan (19.12.2012, että tontin arvo nousee merkittävästi kaavamuutoksen myötä ja kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus. Lautakunnalla ei ole muuta huomauttamista itse kaavamuutoksen johdosta.

Pelastuslautakunta toteaa (27.12.2012) lausunnossaan, että asuntojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon asuntojen varatie- ja pelastautumisjärjestelyt. Lisäksi pelastuslautakunta toteaa, että rakennuksessa sijaitseva väestönsuoja tulee kunnostaa nykymääräysten mukaiselle tasolle laajojen korjaus- tai muutostyön tai käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että pelastuslautakunnan lausunnossaan esille tuomat näkökohdat ovat olleet esillä ehdotusta valmisteltaessa. Kaava sallii monenlaisia ratkaisumalleja käyttötarkoituksen ja tilaratkaisujen osalta. Pelastusteiden järjestelyt ja asuntojen suuntaaminen ratkaistaan hakijan suunnitelmien tarkentuessa rakennuslupavaiheessa. Rakennusvalvontavirasto pyytää tarvittaessa pelastusviranomaisilta lausunnon rakennusluvasta.  Rakennuslupavaiheessa otetaan kantaa myös rakennuksessa sijaitsevan väestönsuojan kunnostamiseen.

Rakennusvalvontaviraston lausunnossa (21.1.2013) todetaan, että hakijan alustavia suunnitelmia on käsitelty kaupunkikuvaneuvottelukunnassa. Ennakkolausunnossaan (4-1213-11-E) neuvottelukunta katsoi, ettei kehittämissuunnitelma esitellyssä muodossa ollut vielä puollettavissa. Kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja muiden viranomaiskannanottojen johdosta kaavamääräyksiä on tarkistettu ja täydennetty. Rakennusvalvontavirasto toteaa kuitenkin pelastuslautakunnan tavoin, että jos asunnoista ei voida osoittaa hyväksyttävää pelastustietä rakennuksen sisäpihalle, tulee pelastustie suunnata kadun puolelle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaavamuutoksessa on huomioitu kaupunkikuvaneuvottelukunnan ennakkolausunnossa esiin tulleita kaavallisia asioita. Kaava kuitenkin sallii erilaisia jatkosuunnittelumahdollisuuksia. Kaupunkikuvallisia muutoksia ja tarkentuneita suunnitelmia voidaan käsitellä kaupunkikuvaneuvottelukunnassa uudelleen rakennuslupavaiheessa. Rakennusvalvontaviraston kanssa on keskusteltu siitä, että pelastusteiden ja asuntojen yksityiskohtaisemmat ratkaisut hyväksytetään suunnitelmien tarkentuessa rakennusluvan yhteydessä.

Helen Sähköverkko Oy huomauttaa (20.12.2012) että Albertinkadulla kulkee Helen Sähköverkko Oy:n Punavuori-Kamppi 110kV kaapeliyhteys, joka tulee ottaa huomioon suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että selostusta on täydennetty kaapelin havainnollistavalla liitteellä. Lisäksi asia on lisätty selostuksen tekstiosuuteen. Albertinkatu ei sisälly varsinaiseen kaavamuutosalueeseen.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, etteivät lausunnot anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.

Asemakaavan muutosehdotuksen kaavakarttaan on tehty muutama teknisluonteinen tarkistus, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä. Selostuksen liitteitä on täydennetty.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot

Kerttu Kurki-Issakainen, arkkitehti, puhelin: 310 37477

kerttu.kurki-issakainen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 19.12.2012 § 711

HEL 2011-004632 T 10 03 03

Kiinteistökartta G3 S1, Albertinkatu 27 b, Lönnrotinkatu 24

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kampin korttelin nro 72 tontin nro 2 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12145 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt tontin omistaja Kiinteistö Oy Storken.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa tontin käyttötarkoitusta siten, että tontille on mahdollista sijoittaa myös asumista.

Liikerakennusten (AL) tontista 4072/2 muodostetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen tontti (AKL). Katutaso säilyy liiketilana. Tontin rakennusoikeus säilyy ennallaan.

Kaavamuutos korottaa Kiinteistö Oy Storkenin omistaman tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontin omistajan kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 27.11.2012 § 337

HEL 2011-004632 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 27.11.2012 § 141

HEL 2011-004632 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon koskien Albertinkatu 27 b:n asemakaavan muutosehdotusta nro 12145.

Asuntojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon asuntojen varatie- ja pelastustiejärjestelyt. Asuntojen ikkunoiden tai parvekkeiden ei tule avautua ainoastaan sisäpihan puolelle, koska sisäpihalle käynnin ja oleskelupihan ahtauden vuoksi pelastustien toteuttaminen sisäpihalle voi osoittautua mahdottomaksi.

Rakennuksessa sijaitsee olemassa oleva väestönsuoja, joka tulee kunnostaa nykymääräysten mukaiselle tasolle maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 125§:n mukaisen rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevan korjaus- tai muutostyön tai käyttötarkoituksenmuutoksen yhteydessä.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 23.11.2012

HEL 2011-004632 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto on liitteenä 1.

Lisätiedot

Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Rakennusvirasto 22.11.2012

HEL 2011-004632 T 10 03 03

Asemakaavan muutos mahdollistaa liikerakennusten korttelialueen
muuttamisen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeuden määrä ja suurin sallittu kerrosluku säilyvät ennallaan. Maantasokerros säilyy myymäläkäytössä. Lisäksi ullakkotasolle saadaan sijoittaa joitakin tiloja. Kaava mahdollistaa tontilla nykyisin sijaitsevan rakennuksen säilyttämisen. Rakennusta ei suojella.

Kaavamuutos ei vaikuta katualueisiin. Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotukseen.

17.9.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.10.2012 § 344

HEL 2011-004632 T 10 03 03

Ksv 3221_1, Albertinkatu 27b/Lönnrotinkatu 24, karttaruutu G3/S1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 16.10.2012 päivätyn 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 72 tontin 2 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12145 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

-        kaupunginhallitus

-        hallintokeskus/Kaj:n rooteli, Vartiainen

-        laskutus, hallintokeskus, Maunula

-        laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto, Koski

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kerttu Kurki-Issakainen, arkkitehti, puhelin: 310 37477

kerttu.kurki-issakainen(a)hel.fi

Olavi Veltheim, asemakaavapäällikkö, puhelin: 310 37340

olavi.veltheim(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 6.9.2012

HEL 2011-004632 T 10 03 03

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntopyyntö 29.8.2012

Helsingin kaupunginmuseo on tutustunut asemakaavan muutosluonnokseen Kampin kaupunginosassa osoitteessa Albertinkatu 27 b/Lönnrotinkatu 24. Asemakaavan muutos koskee tonttia, jolla sijaitsee vuonna 1970 valmistunut viisikerroksinen liike- ja toimistorakennus. Rakennuksen suunnitteli rakennusmestari ja -urakoitsija Klaus Groth.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa liikerakennustontin (AL) muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AKL). Rakennus voidaan muuttaa pääosin asuinkäyttöön katutason jäädessä liiketilakäyttöön.

Kaupunginmuseo katsoo, että asemakaavan muutosluonnos ja sen mahdollistamat muutokset rakennuksessa ovat sopivia, mutta esittää, että rakennuksesta laaditaan suppea rakennushistoriaselvitys.

Kaupunginmuseolla ei ole muilta osin huomautettavaa asemakaavan muutokseen.

Lisätiedot

Björkman Johanna, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566