Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 413

V Lähetekeskustelu metropolialueen esiselvityksestä annettavasta lausunnosta

HEL 2013-003601 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee käydä asiassa lähetekeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kahdeksantena liitteenä oleva esitys korvataan päätöksellä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Metropolialueen esiselvitys, loppuraportti

2

Liite 2 VMn lausuntopyyntö metropolialueen esiselvityksestä

3

Metropolområde Förhandsutredning slutrapport

4

Begäran om utlåtande

5

Metropoli meille kaikille -esittelyaineisto 05032013

6

Valtionosuusuudistusmuistio Miettinen VM 01022013

7

SoTe-järjestämislain valmistelun käynnistäminen.pdf

8

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelakiluonnoksesta, 248 §

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tiedoksi

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee käydä asiassa lähetekeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi.

Esittelijä

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus on toteuttamassa hallitusohjelmaan kirjattua kuntauudistusta, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitus on laadituttanut osana kokonaisuutta metropolialueen esiselvityksen asiantuntijaryhmällä, jonka toimeksianto päättyi 28.2.2013.

Selvitysmiehet esittelivät kaupunginvaltuustolle esiselvityksen väliraportin 30.1.2013 järjestetyssä infotilaisuudessa.

Metropolialueen esiselvityksen rinnalla hallitus valmistelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, kuntalain kokonaisuudistusta sekä valtionosuusuudistusta, joilla on omat aikataulunsa.

Kaupunginhallitus on antanut valtiovarainministeriölle lausunnon kuntarakennelain uudistuksesta 4.3.2013. Tässä yhteydessä kaupunginhallitus totesi, että hallitusohjelman kattamat osauudistukset muodostavat kokonaisuuden, jonka pohjalta tulee edetä määrätietoisesti ja viivytyksettä.

Valtiovarainministeriö on 11.3.2013 pyytänyt lausuntoja esiselvityksestä "Metropoli meille kaikille" 22.5.2013 mennessä. Metropolialueen esiselvitys on tämän asiakohdan liitteenä 1.

Selvityshenkilöt ehdottavat kolmea vaihtoehtoista mallia, joista kaksi ensimmäistä ovat päävaihtoehtoja.

1.     Suurkunnat ja sopimusyhteistyö

2.     Vahvat peruskunnat ja vaaleilla valittu metropolihallinto

3.     Vahva vaaleilla valittu metropolihallinto ja vaihtoehtoiset kuntarakenteet

Selvityshenkilöt suosittelevat toteutettavaksi mallia 2. Vahvat peruskunnat ja vaaleilla valittu metropolihallinto.

Kaupunginhallituksen mielestä asiasta tulisi käydä kaupunginvaltuustossa lähetekeskustelu. Kaupunginhallitus antaa Helsingin vastauksen valtiovarainministeriölle.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuustossa nyt käytävä keskustelu on osa valmistelua. Tämän johdosta ei päätöksentekoa, lukuun ottamatta pöydälle panoa tai palautusta, tulisi kaupunginvaltuustossa sallia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Metropolialueen esiselvitys, loppuraportti

2

Liite 2 VMn lausuntopyyntö metropolialueen esiselvityksestä

3

Metropolområde Förhandsutredning slutrapport

4

Begäran om utlåtande

5

Metropoli meille kaikille -esittelyaineisto 05032013

6

Valtionosuusuudistusmuistio Miettinen VM 01022013

7

SoTe-järjestämislain valmistelun käynnistäminen.pdf

8

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelakiluonnoksesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tiedoksi

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Tiedoksi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566