Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 416

V Keskushallinnon organisaation uudistaminen

HEL 2013-004131 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 1.1.2014 lukien perustaa kaupunginkanslian sekä hyväksyä sille johtosäännön seuraavasti:

 

Helsingin kaupunginkanslian johtosääntö

1 §

Toimiala

Helsingin kaupunginkanslian tehtävänä on toimia kaupunginhallituksen alaisena virastona kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

2 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

-        elinkeino-osasto

-        hallinto-osasto

-        henkilöstöosasto

-        oikeuspalvelut

-        talous- ja suunnitteluosasto

-        tietotekniikka- ja viestintäosasto

Viraston päällikkönä on kansliapäällikkö. Elinkeino-osaston päällikkönä on elinkeinojohtaja. Hallinto-osaston päällikkönä on hallintojohtaja. Henkilöstöosaston päällikkönä on henkilöstöjohtaja. Oikeuspalvelujen päällikkönä on kaupunginlakimies. Talous- ja suunnitteluosaston päällikkönä on rahoitusjohtaja. Tietotekniikka- ja viestintäosaston päällikkönä on tietotekniikka- ja viestintäjohtaja.

Lisäksi virastossa on kaupunginsihteereitä ja muuta henkilökuntaa.

3 §

Johtaminen             

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Elinkeino-osaston toimiala

Osasto huolehtii hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti elinkeinopolitiikan kehittämistehtävistä, kaupungin elinkeinomarkkinoinnista, yritysneuvonnasta sekä matkailu- ja kongressiasioista.

Osasto johtaa kaupungin työllisyysasioiden hoitoa ja tuottaa työllistymistä tukevia palveluita helsinkiläisille.

Osasto valvoo kaupungin kokonaisetua maahanmuuttoasioissa, huolehtii työperusteisen maahanmuuton strategisesta suunnittelusta ja seuraa kaupungin maahanmuuttopolitiikan toteutumista.

Osasto huolehtii myös kaupungin kansainvälisen toiminnan järjestämisestä ja koordinoimisesta sekä kansainvälisestä kaupunkipolitiikasta.

5 §

Hallinto-osaston toimiala

Osasto huolehtii hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston päätöksenteon valmistelusta ja täytäntöönpanosta osaltaan, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toiminnan käytännön järjestelyistä, kirjaamotoiminnasta, yleisistä hallintopalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista.

Lisäksi osasto huolehtii, siltä osin kuin tehtävä ei kuulu muulle viranomaiselle, kaupungin yleisestä turvallisuusasioiden koordinoimisesta ja edistämisestä, turvallisuusstrategisesta suunnittelusta sekä kokonaisvalmiuden ja varautumisen ohjaamisesta.

Osasto huolehtii myös vieraanvaraisuuden järjestämisestä.

 

6 §

Henkilöstöosaston toimiala

Osasto huolehtii hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti kaupungin henkilöstöpolitiikan valmistelusta, keskitetystä työnantajatoiminnasta, yhteistoimintajärjestelmien kehittämisestä, kaupungin työnantajakuvasta ja henkilöstötiedottamisesta.

Lisäksi osasto huolehtii kaupungin henkilöstön saatavuuden ja liikkuvuuden edistämisestä sekä koordinoi kaupungin henkilöstöhankintaa ja vastaa kaupungin uudelleensijoitustoiminnasta. Lisäksi osasto tuottaa henkilöstöasioiden neuvontaa kaupungin esimiehille ja eläkeneuvontaa kaupungin henkilöstölle.

Osasto huolehtii myös viraston henkilöstöasioista.

7 §

Oikeuspalvelujen toimiala

Osasto huolehtii hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti oikeudellisesta edunvalvonnasta ja asiantuntijapalvelujen tuottamisesta.

8 §

Talous- ja suunnitteluosaston toimiala

Osasto huolehtii hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta, kaupungin strategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä sekä konserniohjaukseen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja harmaan talouden torjuntaan liittyvistä tehtävistä.

Osasto avustaa kaupunginjohtajistoa aluerakentamisprojektien ohjauksessa ja asuntopolitiikan koordinoimisessa.

Osasto arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa.

Lisäksi osasto huolehtii viraston talousasioista.

Osasto huolehtii myös henkilöstökassatoiminnasta.

9 §

Tietotekniikka- ja viestintäosaston toimiala

Osasto huolehtii hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntämisen ohjauksesta ja tietohallinnon yhteentoimivuuden kehittämisestä kaupunginhallinnossa sekä keskushallinnon tietotekniikasta.

Lisäksi osasto huolehtii keskushallinnon viestinnästä ja kaupungin viestintätoimintojen koordinoinnista.

Osasto huolehtii myös kaupungin yleis- ja maahanmuuttoneuvonnasta.

Osasto huolehtii myös kaupungin vuorovaikutuksen ja osallisuuden kehittämisestä ja niiden koordinoinnista.

10 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1

hyväksyä toimintasääntö
 

2

siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai tehtävä viraston yksiköstä toiseen asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan
 

3

päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista
 

4

päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita
 

5

hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista
 

6

hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista
 

7

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta
 

8

päättää viraston hallintaoikeuden puitteissa tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta
 

9

päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita
 

10

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon
 

11

myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi
 

12

myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella
 

13

myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta
 

14

panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja työ-ehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty
 

15

hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa
 

16

hyväksyä kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan päätöksiin perustuvat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käyttövaroista suoritettavat maksut, ellei toisin ole määrätty.

 

 

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan määräämät muut tehtävät.

11 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajien ja viraston päällikön määräämät tehtävät.

Lisäksi henkilöstöjohtajan tehtävänä on

1

huolehtia kunnallisessa pääsopimuksessa tarkoitetuista ja vastaavista paikallisneuvotteluista
 

2

myöntää kaupungin omien eläkesääntöjen mukaiset eläkkeet ja kasvatusavustukset sekä ylimääräiset eläkkeet kaupunginhallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

 

Lisäksi kaupunginlakimiehen tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty tai ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä ja ellei kaupunginlakimies ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1

käyttää kaupungin puhevaltaa tuomioistuimissa tai missä muuten kaupungin edunvalvonta tulee kysymykseen
 

2

käyttää kaupungin puhevaltaa hallintoa koskevissa muutoksenhakuasioissa, mikäli hän yhtyy muutoksenhaun kohteena olevaan kaupungin viranomaisen tekemään päätökseen
 

3

päättää oikeudenkäyntiavun antamisesta kaupungin palveluksessa olevalle virantoimituksessa tai työssä sattuneiden tapausten johdosta
 

4

päättää toimenpiteisiin ryhtymisestä vahingonkorvauksen perimiseksi vahingon aiheuttaneelta kaupungin palveluksessa olevalta.

 

12 §

Estyneenä oleminen             

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa hänen määräämänsä osaston päällikkö tai muu viraston viranhaltija.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

13 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osaston päällikön, lukuun ottamatta kaupunginlakimiestä, kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kaupunginlakimiehen kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

14 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto.

Osaston päällikön ja kaupunginsihteerin ottaa kaupunginhallitus.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

15 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosäännön täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen johtosäännön voimaantuloa 1.1.2014.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että kansliapäällikön virkaan siirrettävä viranhaltija voi tehdä viraston päällikön toimivaltaan kuuluvia ja johtosäännön toimeenpanoon liittyviä päätöksiä jo ennen johtosäännön voimaantuloa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee 1.1.2014 lukien

1.

kumota hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännöt niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.
 

2.

perustaa kaupunginkansliaan kansliapäällikön viran, jonka virastopäälliköiden HAY-palkkausjärjestelmän mukainen kokonaispalkka on 11 800 euroa kuukaudessa (vaativuusluokka 27).
 

 

Käsittely

Esteelliset: Tapio Korhonen, Sami Sarvilinna, Hannu Tulensalo

 

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: 159 (...Tapio Korhosen) sekä julistaa avoimeen hakuun myös talous- ja suunnitteluosaston osastopäällikön tehtävä.

Kannattajat: Jorma Bergholm

 

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: (159) ... tarkoituksena on julistaa avoimeen hakuun kaupunginkanslian kansliapäällikön virka...

Jäsen Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: 159 (...Tapio Korhosen) sekä julistaa avoimeen hakuun myös talous- ja suunnitteluosaston osastopäällikön tehtävä. 

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Sirkku Ingervo, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Jorma Bergholm, Jussi Halla-aho, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5  kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Jäsen Halla-aho jätti päätökseen vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginkanslian johtosääntö Uusi.pdf

2

hallintokeskus.pdf

3

henkilöstökeskus.pdf

4

talous jasuunnittelukeskus.pdf

5

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

6

Keskushallintotyöryhmä loppuraportti 07012013.pdf

7

Henkilöstötoimikunnan lausunto keskushallinnon organisaation uudistamisesta

Päätösehdotus

 

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 1.1.2014 lukien perustaa kaupunginkanslian sekä hyväksyä sille johtosäännön seuraavasti:

 

Helsingin kaupunginkanslian johtosääntö

1 §

Toimiala

Helsingin kaupunginkanslian tehtävänä on toimia kaupunginhallituksen alaisena virastona kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

2 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

-        elinkeino-osasto

-        hallinto-osasto

-        henkilöstöosasto

-        oikeuspalvelut

-        talous- ja suunnitteluosasto

-        tietotekniikka- ja viestintäosasto

Viraston päällikkönä on kansliapäällikkö. Elinkeino-osaston päällikkönä on elinkeinojohtaja. Hallinto-osaston päällikkönä on hallintojohtaja. Henkilöstöosaston päällikkönä on henkilöstöjohtaja. Oikeuspalvelujen päällikkönä on kaupunginlakimies. Talous- ja suunnitteluosaston päällikkönä on rahoitusjohtaja. Tietotekniikka- ja viestintäosaston päällikkönä on tietotekniikka- ja viestintäjohtaja.

Lisäksi virastossa on kaupunginsihteereitä ja muuta henkilökuntaa.

3 §

Johtaminen             

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Elinkeino-osaston toimiala

Osasto huolehtii hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti elinkeinopolitiikan kehittämistehtävistä, kaupungin elinkeinomarkkinoinnista, yritysneuvonnasta sekä matkailu- ja kongressiasioista.

Osasto johtaa kaupungin työllisyysasioiden hoitoa ja tuottaa työllistymistä tukevia palveluita helsinkiläisille.

Osasto valvoo kaupungin kokonaisetua maahanmuuttoasioissa, huolehtii työperusteisen maahanmuuton strategisesta suunnittelusta ja seuraa kaupungin maahanmuuttopolitiikan toteutumista.

Osasto huolehtii myös kaupungin kansainvälisen toiminnan järjestämisestä ja koordinoimisesta sekä kansainvälisestä kaupunkipolitiikasta.

5 §

Hallinto-osaston toimiala

Osasto huolehtii hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston päätöksenteon valmistelusta ja täytäntöönpanosta osaltaan, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toiminnan käytännön järjestelyistä, kirjaamotoiminnasta, yleisistä hallintopalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista.

Lisäksi osasto huolehtii, siltä osin kuin tehtävä ei kuulu muulle viranomaiselle, kaupungin yleisestä turvallisuusasioiden koordinoimisesta ja edistämisestä, turvallisuusstrategisesta suunnittelusta sekä kokonaisvalmiuden ja varautumisen ohjaamisesta.

Osasto huolehtii myös vieraanvaraisuuden järjestämisestä.

 

6 §

Henkilöstöosaston toimiala

Osasto huolehtii hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti kaupungin henkilöstöpolitiikan valmistelusta, keskitetystä työnantajatoiminnasta, yhteistoimintajärjestelmien kehittämisestä, kaupungin työnantajakuvasta ja henkilöstötiedottamisesta.

Lisäksi osasto huolehtii kaupungin henkilöstön saatavuuden ja liikkuvuuden edistämisestä sekä koordinoi kaupungin henkilöstöhankintaa ja vastaa kaupungin uudelleensijoitustoiminnasta. Lisäksi osasto tuottaa henkilöstöasioiden neuvontaa kaupungin esimiehille ja eläkeneuvontaa kaupungin henkilöstölle.

Osasto huolehtii myös viraston henkilöstöasioista.

7 §

Oikeuspalvelujen toimiala

Osasto huolehtii hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti oikeudellisesta edunvalvonnasta ja asiantuntijapalvelujen tuottamisesta.

8 §

Talous- ja suunnitteluosaston toimiala

Osasto huolehtii hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta, kaupungin strategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä sekä konserniohjaukseen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja harmaan talouden torjuntaan liittyvistä tehtävistä.

Osasto avustaa kaupunginjohtajistoa aluerakentamisprojektien ohjauksessa ja asuntopolitiikan koordinoimisessa.

Osasto arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa.

Lisäksi osasto huolehtii viraston talousasioista.

Osasto huolehtii myös henkilöstökassatoiminnasta.

9 §

Tietotekniikka- ja viestintäosaston toimiala

Osasto huolehtii hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntämisen ohjauksesta ja tietohallinnon yhteentoimivuuden kehittämisestä kaupunginhallinnossa sekä keskushallinnon tietotekniikasta.

Lisäksi osasto huolehtii keskushallinnon viestinnästä ja kaupungin viestintätoimintojen koordinoinnista.

Osasto huolehtii myös kaupungin yleis- ja maahanmuuttoneuvonnasta.

Osasto huolehtii myös kaupungin vuorovaikutuksen ja osallisuuden kehittämisestä ja niiden koordinoinnista.

10 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1

hyväksyä toimintasääntö
 

2

siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai tehtävä viraston yksiköstä toiseen asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan
 

3

päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista
 

4

päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita
 

5

hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista
 

6

hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista
 

7

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta
 

8

päättää viraston hallintaoikeuden puitteissa tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta
 

9

päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita
 

10

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon
 

11

myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi
 

12

myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella
 

13

myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta
 

14

panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja työ-ehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty
 

15

hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa
 

16

hyväksyä kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan päätöksiin perustuvat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käyttövaroista suoritettavat maksut, ellei toisin ole määrätty.

 

 

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan määräämät muut tehtävät.

11 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajien ja viraston päällikön määräämät tehtävät.

Lisäksi henkilöstöjohtajan tehtävänä on

1

huolehtia kunnallisessa pääsopimuksessa tarkoitetuista ja vastaavista paikallisneuvotteluista
 

2

myöntää kaupungin omien eläkesääntöjen mukaiset eläkkeet ja kasvatusavustukset sekä ylimääräiset eläkkeet kaupunginhallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

 

Lisäksi kaupunginlakimiehen tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty tai ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä ja ellei kaupunginlakimies ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1

käyttää kaupungin puhevaltaa tuomioistuimissa tai missä muuten kaupungin edunvalvonta tulee kysymykseen
 

2

käyttää kaupungin puhevaltaa hallintoa koskevissa muutoksenhakuasioissa, mikäli hän yhtyy muutoksenhaun kohteena olevaan kaupungin viranomaisen tekemään päätökseen
 

3

päättää oikeudenkäyntiavun antamisesta kaupungin palveluksessa olevalle virantoimituksessa tai työssä sattuneiden tapausten johdosta
 

4

päättää toimenpiteisiin ryhtymisestä vahingonkorvauksen perimiseksi vahingon aiheuttaneelta kaupungin palveluksessa olevalta.

 

12 §

Estyneenä oleminen             

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa hänen määräämänsä osaston päällikkö tai muu viraston viranhaltija.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

13 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osaston päällikön, lukuun ottamatta kaupunginlakimiestä, kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kaupunginlakimiehen kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

14 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto.

Osaston päällikön ja kaupunginsihteerin ottaa kaupunginhallitus.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

15 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosäännön täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen johtosäännön voimaantuloa 1.1.2014.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että kansliapäällikön virkaan siirrettävä viranhaltija voi tehdä viraston päällikön toimivaltaan kuuluvia ja johtosäännön toimeenpanoon liittyviä päätöksiä jo ennen johtosäännön voimaantuloa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee 1.1.2014 lukien

1.

kumota hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännöt niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.
 

2.

perustaa kaupunginkansliaan kansliapäällikön viran, jonka virastopäälliköiden HAY-palkkausjärjestelmän mukainen kokonaispalkka on 11 800 euroa kuukaudessa (vaativuusluokka 27).
 

 

Esittelijä

Organisaatiouudistuksen tausta ja tavoitteet

Kaupungin keskushallinnon ohjaus-, suunnittelu- ja palvelutoiminnoista vastaa nykytilanteessa kolme virastoa: hallintokeskus, henkilöstökeskus ja talous- ja suunnittelukeskus. Keskushallinto on toiminut tässä muodossa vuoden 2004 alusta. Tätä ennen keskushallinnon toiminnot olivat yhdessä virastossa kaupunginkansliassa.

Hallintokeskuksen osastot ovat hallinto-osasto, kansainvälinen toiminta, oikeuspalvelut ja viestintä. Lisäksi hallintokeskuksessa on rootelit -niminen yksikkö. Henkilöstöä on 240.

Henkilöstökeskuksen osastot ovat henkilöstöpolitiikka, henkilöstövoimavara ja maahanmuutto. Henkilöstöä on 85.

Talous- ja suunnittelukeskuksen osastot ovat taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto, kehittämisosasto, sisäinen tarkastus, tietotekniikkaosasto ja elinkeinopalvelu. Henkilöstöä on 227.

Yhteensä virastoissa on 12 osastoa ja rootelit. Henkilöstö oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 552, josta 481 vakinaista ja 71 määräaikaista.

Kaupungin keskushallinnon kolmen viraston hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen sekä talous- ja suunnittelukeskuksen yhdistämisen tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa kaupungin konserniohjausta, mahdollistaa työllisyyden hoidon, elinkeinojen kehittämisen sekä maahanmuuttajien kotouttamisen muodostaman kokonaisuuden hallinta, edistää hallinnon prosessien siirtymistä verkkoon ja kehittää kansalaisten osallistumista.

Muutos ei vaikuta kolmen viraston nykyisiin tehtäviin eikä resursseihin. Tavoitteena muutoksella on, että uusi virasto pystyy vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin ja palvelemaan paremmin kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta.

Kaupunkikonsernin johtaminen ja ohjaus

Keskushallinnon toimintojen organisointi yhden johdon alle mahdollistaa ohjaus- ja suunnittelutoimintojen tehostamisen sekä paremman hallinnon tuen kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja kaupungin johtajistolle.

Nykyrakenteessa useissa koko emokaupungin ja kaupunkikonsernin läpäisevissä prosesseissa on ohjausta kolmesta virastosta. Tämä aiheuttaa ohjauksen eriaikaisuutta ja osin päällekkäisyyttä virastojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen suuntaan.

Työllisyys, työperäinen maahanmuutto ja kansainvälistyminen sekä elinkeinojen kehittäminen

Elinkeinopolitiikan, yrityspalvelujen ja työllisyydenhoidon sekä maahanmuuton ja kansainvälisen toiminnan muodostama kokonaisuus edellyttää uudelleenarviointia. Nykytilanteessa tähän liittyviä toimintoja ja palveluja hoidetaan henkilöstökeskuksessa ja talous- ja suunnittelukeskuksessa.

Elinkeinojen kehittämiseen, elinkeinopolitiikkaan ja Helsingin markkinointiin yritysten sijoittumiskohteena liittyy monia kansainvälisiä ulottuvuuksia. Tämän vuoksi on syytä tarkastella hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan ja talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun työnjakoa.

Maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvät haasteet kytkeytyvät keskeisesti työllisyyden ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen.

Muutoksen tavoitteena on, että työllisyyden, työperäinen maahanmuuton ja kansainvälistymisen sekä elinkeinojen kehittämisen asioita voidaan käsitellä yhtenä kokonaisuutena samassa yksikössä.

Hallinnon prosessien siirtyminen verkkoon

Hallinnon prosessit ovat siirtymässä verkon kautta tapahtuviksi. Muutoksen hyötyjä ei ole pystytty riittävästi ulosmittamaan parempana tuottavuutena. Kaikkia kaupungin yksiköitä koskevien kolmen keskeisen tietojärjestelmähankkeen valmisteluvastuu on nykytilanteessa eri virastoissa (Ahjo/hallintokeskus, HR-järjestelmä/henkilöstökeskus, Laske/talous- ja suunnittelukeskus).

Muutoksessa on huolehdittava että kaupunkilaisille ja muille asiakkaille tarjotaan edelleen ne keskushallinnon palvelut, jotka edellyttävät henkilökohtaista palvelua ja että muita kanavia ovat edelleen riittävästi saatavissa.

Kansalaisten osallistumisen ja hallinnon läpinäkyvyyden kehittäminen

Kasvavan vuorovaikutuksen, hallinnon läpinäkyvyyden, sosiaalisen median, avoimen datan ja demokratian kehittämisen haasteita on syytä tarkastella selkeämmin keskushallinnon tehtäväkentässä.

Osallisuuden ja demokratian kehittämiseen liittyviä hankkeita on viety eteenpäin hallintokeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen yhteistyönä, mutta selkeää johtamisrakennetta ei nykyisessä organisaatiorakenteessa ole ollut.

Hallintokeskuksen viestintä on huolehtinut viestinnästä ja kaupungin viestintätoimintojen koordinoinnista. Kaupungin keskeiset prosessit ja ihmisten välinen vuorovaikutus on siirtynyt viime vuosina entistä enemmän verkkoon, joten hallintokeskuksen viestinnässä on kehitetty viime vuosina laajasti mm. verkkoviestinnän palveluja.

Talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosastolla on puolestaan valmisteltu kaupunkiyhteisiä kaupunkilaisten palveluun liittyviä sähköisiä ratkaisuja. Kaupungilta kuitenkin puuttuu kaupunkitasoiseen kaupunkilaisten asiakkuudenhoitoon liittyvä toiminto. Esimerkiksi käynnissä olevan kaupunkiyhteisen palautejärjestelmän omistajuus on hallintokeskuksen viestinnällä ja keskeinen tietotekninen osaaminen talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosastolla.

Valmistelu

Kaupunginjohtaja päätti 7.11.2012 johtajistokäsittelyssä asettaa keskushallintotyöryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella esitys keskushallinnon virastojen yhdistämisestä. Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 31.12.2012 mennessä.

Työryhmän jäseninä olivat kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (puheenjohtaja), hallintojohtaja Eila Ratasvuori (hallintokeskus), henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo (henkilöstökeskus), rahoitusjohtaja Tapio Korhonen (talous- ja suunnittelukeskus). Työryhmän sihteerinä toimi strategiapäällikkö Marko Karvinen (talous- ja suunnittelukeskus).

Lisäksi työllä oli seurantatyöryhmä, jossa oli kaksi edustajaa kustakin henkilöstöjärjestöstä: Timo Tuovinen (Jyty), Jussi Ruokonen (Jyty), Kir-si Massinen (JHL), Tapio Havasto (JHL), Hannele Hyvönen (TNJ ry/Super), Paula Nuutinen (TNJ ry/Super), Jaana Alaja (Juko), Taina Lehtinen (Juko), Vesa Forsberg (KTN), Raimo Järvinen (KTN), Monica Naukkarinen (Tehy) ja Jaana Takala (Tehy). Keskushallintotyöryhmän jäsenet olivat myös seurantatyöryhmässä.

Keskushallintotyöryhmä jätti raporttinsa 7.1.2013. Työryhmä esitti, että perustetaan yksi keskitetty virasto, johon siirretään tehtävät ja vakanssit nykyisestä hallintokeskuksesta, henkilöstökeskuksesta ja talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Kaupunginhallitus käsitteli 4.2.2013 iltakouluasian työryhmän selvitystä ja päätti merkitä tiedoksi saadun informaation.

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 20.2.2013 asettaa keskushallintotyöryhmän, jonka tehtävänä on tehdä suunnitelma keskushallinnon virastojen yhdistämisestä ja arvioida muutokseen liittyvien valmistelutehtävien toteuttamiseen tarvittava aika. Lisäksi työryhmä koordinoi johtosäännön valmistelua. Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 20.3.2013 mennessä.

Työryhmän jäseninä olivat kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (puheenjohtaja), hallintojohtaja Eila Ratasvuori (hallintokeskus), henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo (henkilöstökeskus), rahoitusjohtaja Tapio Korhonen (talous- ja suunnittelukeskus). Työryhmän sihteerinä toimi strategiapäällikkö Marko Karvinen (talous- ja suunnittelukeskus).

Lisäksi työllä oli seurantatyöryhmä, jossa oli kaksi edustajaa kustakin henkilöstöjärjestöstä: Timo Tuovinen (Jyty), Jussi Ruokonen (Jyty), Kir-si Massinen (JHL), Tapio Havasto (JHL), Hannele Hyvönen (TNJ ry/Super), Paula Nuutinen (TNJ ry/Super), Jaana Alaja (Juko), Taina Lehtinen (Juko), Vesa Forsberg (KTN), Raimo Järvinen (KTN), Monica Naukkarinen (Tehy) ja Jaana Takala (Tehy). Keskushallintotyöryhmän jäsenet olivat myös seurantatyöryhmässä.

Keskushallintotyöryhmä sai työnsä valmiiksi 19.3.2013. Työryhmän työn tuloksena valmistui työsuunnitelma keskushallinnon viraston yhdistämisen käytännön tehtävistä. Lisäksi työryhmä koordinoi johtosäännön valmistelua. Seurantatyöryhmä päätti työnsä 20.3.2012.

Koko valmisteluprosessin ajan on noudatettu kaupungin yhteistoimintamenettelyä. Yhteistoimintamenettelyä on suunniteltu ja sen toteutumista on seurattu yhteistoimintalomakkeella, johon on koottu kolmen viraston ja kaupunkitasoiset yhteistoimintatoimenpiteet.

Esitys uudeksi virastoksi

Uudessa kaupunginhallituksen alaisessa keskushallinnon virastossa on nykytilanteeseen perustuen yhteensä noin 560 työntekijää, joista vakituisia noin 485 ja määräaikaisia noin 75 henkilöä.

Selvitysten pohjalta on muodostettu organisaatio, joka mahdollistaa tavoiteltavan kehityksen.

Virasto jakaantuu osastoittain seuraavasti.

-        elinkeino-osasto

-        hallinto-osasto

-        henkilöstöosasto

-        oikeuspalvelut

-        talous- ja suunnitteluosasto

-        tietotekniikka- ja viestintäosasto

Elinkeino-osastolle on koottu elinkeinopolitiikan, työllisyyden hoidon, työperusteisen maahanmuuton hallinnan ja kansainvälistymisen osaamisresurssit tavoitteena näiden osaamisalojen tehostunut vuorovaikutus.

Hallintokeskuksen hallinto-osasto säilyy osastotasoisena yksikkönä ja hallintokeskuksesta siirretään kansainvälisten asioiden hoito elinkeino-osastolle.

Entinen henkilöstökeskus -virasto muuttuu henkilöstöosastoksi ja sieltä siirtyy työllisyyden koordinointi ja maahanmuuttoasioiden hoito elinkeino-osastolle.

Talous- ja suunnitteluosastoon kuuluvat nykyisen talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto, kehittämisosasto ja sisäinen tarkastus.

Tietotekniikka- ja viestintäosaaminen on koottu yhteiseen osastoon tavoitteena hyödyntää näiden alojen teknologisesta murroksesta saatavat hyödyt. Osallisuuden ja demokratian tehtäväalue sijoittuu tietotekniikka- ja viestintäosastoon synergiaetujen vuoksi.

Johtosäännön valmistelu ja perustelut

Johtosäännön valmistelu on tapahtunut keskushallintotyöryhmän 7.1.2013 loppuraportin ehdotusten mukaisesti hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen virastopäälliköiden ja sääntötoimikunnan yhteistyönä.

Henkilöstötoimikunta (2.4.2013) ja sen johtosääntöjaosto (22.3.2013) ovat käsitelleet johtosääntöesitystä ja todenneet, että niillä ei ole huomautettavaa. Lausunnot ovat esityksen liitteinä.

Kaupunginkanslian johtosääntö on muodostettu yhdistämällä nykyiset hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntöjen sisältämät tehtävät. Tehtäviin ei pääosin ole tehty muutoksia ja uuden johtosäännön sanamuodot vastaavat nyt voimassa olevia johtosääntöjä.

Yksityiskohtaiset perustelut

Uuteen johtosääntöön tehdyt muutokset verrattuna nykyisiin hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntöihin ovat seuraavat.

1 § Toimiala

Toimiala on muodostettu hallintokeskuksen johtosäännön aloituslauseesta lisäämällä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä toimimiseen suunnittelu kuvaamaan nykyisten henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen alan tehtäviä yleisellä tasolla. Toimialapykälässä kuvataan ytimekkäästi viraston päätehtävä.

2 § Organisaatio

Pykälässä on määritelty kaupunginkanslian osastokohtainen organisaatio. Osastot on mainittu aakkosjärjestyksessä. Osastojen nimissä ja päällikköjen nimikkeissä on pyritty ytimekkääseen ilmaisuun.

3 § Johtaminen

Määrittely on mallijohtosäännön ja nykyisten johtosääntöjen mukainen

4 § Elinkeino-osaston toimiala

Elinkeino-osaston toimiala on muodostettu talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun tehtävistä henkilöstökeskuksen henkilöstövoimavaran työllisyyteen liittyvistä tehtävistä, henkilöstökeskuksen maahanmuuton tehtävistä ja hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan tehtävistä vieraanvaraisuutta lukuun ottamatta.

5 § Hallinto-osaston toimiala

Hallinto-osaston toimiala on muodostettu hallintokeskuksen hallinto-osaston tehtävistä lisättynä hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan vieraanvaraisuuden järjestämisellä.

6 § Henkilöstöosaston toimiala

Henkilöstöosaston toimiala on muodostettu henkilöstökeskuksen henkilöstöpolitiikan tehtävistä ja henkilöstövoimavaran tehtävistä lukuunottamatta työllisyyden hoitamista. Henkilöstöosastoon on uutena tehtävänä lisätty käynnissä olevaan HR-prosessien kehittämiseen liittyvä henkilöstöasioiden neuvonnan tuottaminen kaupungin esimiehille.

7 § Oikeuspalvelujen toimiala

Oikeuspalvelut osaston toimiala on sama kuin nykyisen hallintokeskuksen oikeuspalvelujen toimiala.

8 § Talous- ja suunnitteluosaston toimiala

Talous- ja suunnitteluosaston toimiala on muodostettu talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston, kehittämisosaston ja sisäisen tarkastuksen tehtävistä.

9 § Tietotekniikka- ja viestintäosaston toimialaa

Tietotekniikka- ja viestintäosaston toimialaa on muodostettu perustuen hallintokeskuksen viestinnän tehtäviin ja talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston tehtäviin. Tietotekniikka- ja viestintäosaston toimialalle on kuitenkin muista osastoista poiketen lisätty mainintoja useista uusista tehtävistä verrattuna nykyisiin johtosääntöihin.  Aiemmassa johtosäännössä ollut tietotekniikan käsite on laajennettu koskemaan tieto- ja viestintäteknologioita perustuen viestintäteknologian kasvaneeseen rooliin kaupungin toiminnassa. 1 momenttiin on lisätty tehtäväksi tietohallinnon yhteen toimivuuden kehittäminen kaupunginhallinnossa. Lisäys perustuu mm. tarpeeseen koordinoida lisääntyneitä kaupunkiyhteisiä tietojärjestelmiä sekä hallintokuntien tietojärjestelmien yhteentoimivuutta suhteessa kaupunkiyhteisiin järjestelmiin. Pykälässä on käytetty termiä tietohallinto, koska tietojärjestelmien yhteentoimivuus ei ole pelkästään tietotekniikan kysymys vaan siihen liittyy tietohallinnon yhteentoimivuuden lisäämistä. Lisäyksen myötä kaupunki ottaa huomioon lain julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011). Osastolle on lisätty maininta yleis- ja maahanmuuttoneuvonnan huolehtimisesta. Nämä tehtävät hoidetaan nykyisin hallintokeskuksen viestinnässä, mutta niitä ei ole mainittu johtosäännössä. Lisäksi osastolle on uutena tehtävänä lisätty huolehtiminen kaupungin vuorovaikutuksen ja osallisuuden kehittämisestä ja niiden koordinoinnista.

10§ Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävät ovat mallijohtosäännön ja nykyisten johtosääntöjen mukaiset.

Keskushallinnon johtamisen selkeyttämiseksi 2 momentissa todetaan, että lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan määräämät muut tehtävät. Muiden toimialojen johtosäännöissä vastaava kohdassa todetaan: lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien määräämät muut tehtävät.

11 § Osaston päällikön tehtävät

Henkilöstöosaston päällikkönä toimivan henkilöstöjohtajan kaksi mainittua tehtävää 2 momentissa ovat samat kuin nykyisen henkilöstökeskuksen virastopäällikön muista virastopäälliköistä poikkeavat tehtävät, jotka ovat henkilöstökeskuksen johtosäännön 7 §:n 1 momentin 14 ja 16 kohdassa. Aiemmista henkilöstökeskuksen päällikön tehtävistä on jätetty pois 15 kohta, käyttää kaupungin puhevaltaa työtuomioistuimissa. Tämä puhevallan käyttö sisältyy nyt esitetyssä johtosäännössä kaupunginlakimiehen tehtäviin (11 § 3 momentti 1 kohta).

Kaupunginlakimiehen tehtävistä on nykyiseen hallintokeskuksen johtosääntöön verrattuna tarpeettomana poistettu 3 kohta, käyttää kaupungille veronsaajana kuuluvaa puhevaltaa verotuksessa ja verotusta koskevassa muutoksenhaussa. Määräystä ei ole sovellettu sen jälkeen, kun veronsaajien oikeudenvalvonta siirrettiin vuonna 2008 verohallinnon hoidettavaksi. Lisäksi kaupungin puhevallan käyttöä verotusasioissa voidaan pitää momentin 1 kohdassa tarkoitettuna edunvalvontana, joka kuuluu muutenkin kaupunginlakimiehen toimivaltaan.

Muutoin kaupunginlakimiehen tehtävät ovat samat kuin nykyisessä hallintokeskuksen johtosäännössä.

12 § Estyneenä oleminen

Pykälässä todetaan muista johtosäännöistä poiketen, että viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa hänen määräämänsä osaston päällikkö tai muu viraston viranhaltija.

Muissa johtosäännöissä viraston päällikön sijaisen määrää kaupunginhallitus. Muista johtosäännöistä poikkeavan käytännön perusteena on kaupunginkanslian erityisluonne keskushallinnon virastona. Kaupunginhallituksen otto-oikeus mahdollistaa tarvittaessa toimimisen muiden johtosääntöjen tavoin.

13 § Kelpoisuusvaatimukset

Pykälä on nykyisten johtosääntöjen mukainen lukuunottamatta kaupunginlakimiehen tutkintovaatimuksia, jotka on muutettu nykykäytännön mukaisiksi.

14 § Henkilökunnan ottaminen

Pykälä on nykyisen hallintokeskuksen johtosäännön mukainen.

15 § Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Pykälä on nykyisten johtosääntöjen mukainen.

Muut muutokset

Uuden viraston perustaminen edellyttää muutoksia kaupunginvaltuuston työjärjestykseen, kaupunginhallituksen johtosääntöön, hallintosääntöön ja taloussääntöön sekä eräiden liikelaitosten johtosääntöihin. Nämä muutokset tuodaan erillisenä päätöksenä kaupunginvaltuuston esityslistalle.

Viranhaltijoiden siirtäminen kaupunginkanslian kansliapäällikön ja osastopäälliköiden virkoihin

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n 1 momentin mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja  perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

Viranomaisella on siten laaja harkintavalta tarjotessaan viranhaltijoille mahdollisuutta siirtoihin organisaatiouudistus- ja muissa vastaavissa tilanteissa, kunhan säännöksessä tarkoitetut perusedellytykset täyttyvät. Myöskään lain esitöissä ei ole mainittu eikä oikeuskirjallisuudessa käsitelty muita harkintavaltaa rajaavia kriteereitä. On kuitenkin todettava, että viranomaista sitovat hallinnon yleiset periaatteet, kuten yhdenvertaisen kohtelun periaate ja päätöksen perusteluvelvollisuus.

Edellä olevan perusteella on katsottava, että uuden perustettavan viraston virasto- ja osastopäällikkövirkoihin voidaan siirtää nykyisten virastojen virasto- ja osastopäälliköitä virkoja haettavaksi julistamatta. Ennen siirtoa on asianomaisia viranhaltijoita kuultava.

Kaupunginhallituksen hyväksymien uudelleensijoitusperiaatteiden mukaan ne virasto- ja osastopäälliköt, jotka eivät sijoitu uusiin virastopäällikön tai osastopäälliköiden virkoihin, sijoitetaan suostumuksensa mukaisesti heille soveltuviin muihin kaupungin virkoihin tai työsuhteisiin tehtäviin.

Hallintosäännön 19 §:n perusteella toimivalta viranhaltijan siirtämisessä kansliapäällikön ja osastopäälliköiden virkoihin on kaupunginhallituksella.

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että sen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä perustaa kaupunginkansliaan 1.1.2014 lukien esitetyn johtosäännön 2 §:ssä mainitut kuusi osastopäällikön virkaa.

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy käsiteltävänä olevan esityksen, sen tarkoituksena on siirtää kaupunginkanslian kansliapäällikön virkaan suostumuksensa mukaisesti rahoitusjohtaja Tapio Korhosen sekä suorasiirtoina kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä nimettävät henkilöt seuraaviin osastopäälliköiden virkoihin:

 

Elinkeinojohtaja
 

 

Hallintojohtaja
 

 

Henkilöstöjohtaja
 

 

Kaupunginlakimies
 

 

Rahoitusjohtaja

 

Lisäksi kaupunginhallitus ilmoittaa sen tarkoituksena olevan julistaa tietotekniikka- ja viestintäjohtajan virka julkisesti haettavaksi.

Muiden kuin virastopäällikön ja osastopäälliköiden osalta toimivalta tehdä virkasiirtoja koskevia päätöksiä on hallintosäännön 19 §:n nojalla kaupunginjohtajalla. Kysymys hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen muiden viranhaltijoiden siirtämisestä tai muulla tavoin sijoittumisesta uuteen organisaatioon ratkaistaan myöhemmässä valmisteluvaiheessa.

Työsuhteisten henkilöiden siirtämisestä kaupungin virastosta toiseen ei ole määräyksiä hallintosäännössä. Tällaisessa siirtämisessä ei ole kyse viranomaisen päätöksestä, vaan työnantajan direktio-oikeuden käyttämisestä työntekijöiden suhteen. Keskushallinnon organisaatiouudistuksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista, että kaupunginjohtaja siirtää myös työsuhteiset henkilöt nykyisistä keskushallinnon virastoista kaupunginkanslian uuteen organisaatioon.

Voimaantulo ja siirtymävaiheen tehtävät

Kaupunginkanslian johtosääntö tulee voimaan 1.1.2014. Ennen johtosäännön voimaantuloa on tarpeen ryhtyä johtosäännön täytäntöönpanemiseksi välttämättömiin toimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että uuden kaupunginkanslian toiminnan ja organisaation valmistelu tulee käynnistää mahdollisimman nopeasti tulevan virastopäällikön johdolla kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja keskushallinnon häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi.

Hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen toiminta jatkuu voimassaolevien johtosääntöjen mukaisesti vuoden 2013 loppuun saakka.

Ennen kaupunginkanslian johtosäännön voimaantuloa vuoden 2013 puolella on tarpeen tehdä välttämättömiä johtosääntöjen toimeenpanoon liittyviä päätöksiä, jotka on johtosäännössä määritelty viraston päällikön tehtäväksi. Nämä voivat olla esim. henkilöstöpäätöksiä, toimivallan delegointeja tai muita toimintatapoihin liittyviä päätöksiä. Tämän vuoksi on tarpeen päättää, että kansliapäällikön virkaan siirrettävä viranhaltija voi tehdä viraston toimintaan liittyviä päätöksiä ennen 1.1.2014.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginkanslian johtosääntö Uusi.pdf

2

hallintokeskus.pdf

3

henkilöstökeskus.pdf

4

talous jasuunnittelukeskus.pdf

5

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

6

Keskushallintotyöryhmä loppuraportti 07012013.pdf

7

Henkilöstötoimikunnan lausunto keskushallinnon organisaation uudistamisesta

Tiedoksi; muutoksenhaku: Kunnallisvalitus

Hallintokeskus

Henkilöstökeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.04.2013 § 381

Pöydälle 08.04.2013

HEL 2013-004131 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

08.04.2013 Pöydälle

Esteelliset: Tapio Korhonen, Sami Sarvilinna, Hannu Tulensalo

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566