Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 428

Verkkosaaressa sijaitsevien rakennusten siirtäminen tukkutorilta kiinteistöviraston hallintaan

HEL 2013-002645 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin Tukkutorin hallinnassa olevien, Kalasataman alueella sijaitsevien purettavien rakennusten 101 ja 102 (Kyläsaarenkatu 14) siirron kirjanpitoarvosta kiinteistöviraston hallintaan 1.3.2013 alkaen. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Helsingin Tukkutorin hallinnassa olevien, Kalasataman alueella sijaitsevien purettavien rakennusten 101 ja 102 (Kyläsaarenkatu 14) siirron kirjanpitoarvosta kiinteistöviraston hallintaan 1.3.2013 alkaen. 

Esittelijä

Helsingin tukkutori esittää kaupunginhallitukselle, että sen hallinnassa olleet varastokiinteistöt rakennus 101 (3029 kem2, rakennusvuosi 1974) ja rakennus 102 (1880 kem2, rakennusvuosi 1966) Kyläsaarenkatu 14:ssa siirretään tukkutorilta kiinteistöviraston tilakeskukselle.

Rakennukset ovat huonokuntoisia ja ne ovat suunniteltu purettaviksi uuden Kalasataman asuinalueen tieltä. Kyläsaarenkatu 14 vuokrasopimus Kiinteistöviraston kanssa päättyi vuoden 2012 lopussa, jolloin tukkutorin toiminta ko. alueella loppui. Kiinteistöjen väliaikaisvuokraukset siirtyivät silloin tilakeskukselle.

Kiinteistöt ovat alun perin kuuluneet Helsingin Satamalle. Niiden vuokraukset siirtyivät myöhemmin tukkutorille. Rakennuksien väliaikaiskäyttöä on jatkettu muutamilla vuosilla Kalasataman rakennustöitä odottaen. Vuonna 2012 lopussa päädyttiin siihen, että tukkutori ei enää jatka vuokrauksia, vaan maa-alue ja kiinteistöt siirtyvät kiinteistövirastolle ja aluetta ryhdytään esivalmistelemaan Kalasataman rakentamista varten. Samalla tontilla olleet yksityiset kiinteistöt on purettu tai niitä ollaan jo purkamassa. Aikaisemmin on jo purettu yksi kaupungin omistama kiinteistö samalta tontilta tilakeskuksen toimesta.

Koska rakennuksen siirtäminen hallintokunnalta toiselle edellyttää kaupunginhallituksen päätöstä, tukkutori esittää, että kaupunginhallitus hyväksyisi yllämainittujen rakennusten siirron tasearvosta kiinteistöviraston omistukseen 1.3.2013 alkaen. Kiinteistövirasto on hyväksynyt siirron.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi

Tilakeskus

Tukkutori

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566