Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 434

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikoilla 13, 14 ja 15 tekemiä päätöksiä:

asuntotuotantotoimikunta

3.4.2013

kiinteistölautakunta

4.4.2013

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

28.3., 5.4., 9.4. ja 11.4.2013 

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikoilla 13, 14 ja 15 tekemiä päätöksiä:

asuntotuotantotoimikunta

3.4.2013

kiinteistölautakunta

4.4.2013

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

28.3., 5.4., 9.4. ja 11.4.2013 

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566