Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 425

Kaupunginvaltuuston 10.4.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 10.4.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2, 9-11

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 24.4.2013.

 

 

5

Kaupunginhallitus kehottaa Palmia-liikelaitoksen johtokuntaa toimittamaan taloushallintopalveluille luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Palmia-liikelaitoksen johtokunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

7

Kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

8

Kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan laina-asiakirjat.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

13-14

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

15

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

12

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

16-17

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

18

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

3

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote BDO Audiator Oy:lle, Ernst & Young Julkispalvelut Oy:lle, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:lle, PwC Julkistarkastus Oy:lle sekä tarkastuslautakunnalle.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 10.4.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2, 9-11

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 24.4.2013.

 

 

5

Kaupunginhallitus kehottaa Palmia-liikelaitoksen johtokuntaa toimittamaan taloushallintopalveluille luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Palmia-liikelaitoksen johtokunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

7

Kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

8

Kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan laina-asiakirjat.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

13-14

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

15

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

12

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

16-17

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

18

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

3

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote BDO Audiator Oy:lle, Ernst & Young Julkispalvelut Oy:lle, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:lle, PwC Julkistarkastus Oy:lle sekä tarkastuslautakunnalle.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566