Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 429

Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014

HEL 2012-016357 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2013 - 2014 esteettömyysasioiden neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on ollut koordinoida ja edistää koko kaupungin esteettömyystyötä ja seurata esteettömyyden toimeenpanoa käytännön hankkeissa eri hallintokunnissa.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä esteettömyysasioiden neuvottelukunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajaksi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri

Jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen:

Hankesuunnittelupäällikkö Seidi Kivisyrjä ja hänen varajäsenensä lakimies Tuomas Heinonen, molemmat asuntotuotantotoimistosta

Arkkitehti Anne Karppinen ja hänen varajäsenensä toimistopäällikkö Katariina Baarman, molemmat kaupunkisuunnitteluvirastosta

Hankepäällikkö Irmeli Grundström ja hänen varajäsenensä ympäristöasiantuntija Susanna Saloranta, molemmat kiinteistövirastosta

Projektipäällikkö Artturi Lähdetie ja hänen varajäsenensä projekti-insinööri Mikko Halonen, molemmat liikennelaitos -liikelaitoksesta

Hankesuunnittelija Asko Rahikainen ja hänen varajäsenensä arkkitehti Hanna Lehtiniemi, molemmat liikuntavirastosta

Projektiarkkitehti Mauno Kemppi ja hänen varajäsenensä johtava arkkitehti Marketta Savelainen, molemmat opetusvirastosta

Kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen ja kehityspäällikkö Silja Hyvärinen, molemmat rakennusvirastosta

Arkkitehti Hannu Pyykönen ja hänen varajäsenensä tarkastusinsinööri Matti Teppo, molemmat rakennusvalvontavirastosta

Vammaisasiamies Reija Lampinen ja hänen varajäsenensä arkkitehti Pirjo Sipiläinen, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta

Projekti-insinööri Outi Säntti ja hänen varajäsenensä kehittämisinsinööri Ville Vastamäki, molemmat talous- ja suunnittelukeskuksesta

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Ilpo Haaja ja hänen varajäsenensä varapuheenjohtaja Timo Lehtonen

Vanhusneuvoston jäsen Ritva Rautio ja hänen varajäsenensä vanhusneuvoston jäsen Martti Huhtamäki

Yleisten töiden lautakunnan puheenjohtaja Jarmo Nieminen ja hänen varajäsenensä yleisten töiden lautakunnan jäsen Pörrö Sahlberg

Liikennesuunnittelija Mervi Vatanen ja hänen varajäsenensä liikennesuunnittelija Marko Suni, molemmat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymästä (HSL).

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa huolehtimaan neuvottelukunnan sihteeri- ja muista kansliatehtävistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Neuvottelukuntaan nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudeksi 2013 - 2014 esteettömyysasioiden neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on ollut koordinoida ja edistää koko kaupungin esteettömyystyötä ja seurata esteettömyyden toimeenpanoa käytännön hankkeissa eri hallintokunnissa.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä esteettömyysasioiden neuvottelukunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajaksi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri

Jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen:

Hankesuunnittelupäällikkö Seidi Kivisyrjä ja hänen varajäsenensä lakimies Tuomas Heinonen, molemmat asuntotuotantotoimistosta

Arkkitehti Anne Karppinen ja hänen varajäsenensä toimistopäällikkö Katariina Baarman, molemmat kaupunkisuunnitteluvirastosta

Hankepäällikkö Irmeli Grundström ja hänen varajäsenensä ympäristöasiantuntija Susanna Saloranta, molemmat kiinteistövirastosta

Projektipäällikkö Artturi Lähdetie ja hänen varajäsenensä projekti-insinööri Mikko Halonen, molemmat liikennelaitos -liikelaitoksesta

Hankesuunnittelija Asko Rahikainen ja hänen varajäsenensä arkkitehti Hanna Lehtiniemi, molemmat liikuntavirastosta

Projektiarkkitehti Mauno Kemppi ja hänen varajäsenensä johtava arkkitehti Marketta Savelainen, molemmat opetusvirastosta

Kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen ja kehityspäällikkö Silja Hyvärinen, molemmat rakennusvirastosta

Arkkitehti Hannu Pyykönen ja hänen varajäsenensä tarkastusinsinööri Matti Teppo, molemmat rakennusvalvontavirastosta

Vammaisasiamies Reija Lampinen ja hänen varajäsenensä arkkitehti Pirjo Sipiläinen, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta

Projekti-insinööri Outi Säntti ja hänen varajäsenensä kehittämisinsinööri Ville Vastamäki, molemmat talous- ja suunnittelukeskuksesta

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Ilpo Haaja ja hänen varajäsenensä varapuheenjohtaja Timo Lehtonen

Vanhusneuvoston jäsen Ritva Rautio ja hänen varajäsenensä vanhusneuvoston jäsen Martti Huhtamäki

Yleisten töiden lautakunnan puheenjohtaja Jarmo Nieminen ja hänen varajäsenensä yleisten töiden lautakunnan jäsen Pörrö Sahlberg

Liikennesuunnittelija Mervi Vatanen ja hänen varajäsenensä liikennesuunnittelija Marko Suni, molemmat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymästä (HSL).

Vielä kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa huolehtimaan neuvottelukunnan sihteeri- ja muista kansliatehtävistä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus asetti 16.1.2012 esteettömyysasioiden neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on ollut koordinoida ja edistää koko kaupungin esteettömyystyötä ja seurata esteettömyyden toimeenpanoa käytännön hankkeissa eri hallintokunnissa. Neuvottelukunnan toimiaika päättyi 31.12.2012.

Kaupunginhallitus päätti10.10.2011 § 898 merkitä tiedoksi yleisten töiden lautakunnan esityksen kaupungin esteettömyystyön organisoinnista vuoden 2011 jälkeen. Samalla kaupunginhallitus päätti, että esteettömyystyön koordinointia ja edistämistä sekä esteettömyyden toimeenpanon seurantaa varten asetetaan esteettömyysasioiden neuvottelukunta Khn eri päätöksellä.

Yleisten töiden lautakunta esitti, että neuvottelukunta koostuisi eri hallintokuntia sekä vammais- ja vanhusneuvostoa edustavista jäsenistä. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi lautakunta esitti nimettäväksi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin.

Yleisten töiden lautakunnan esityksessä oli lisäksi ehdotus neuvottelukunnan kokoonpanosta. Neuvottelukuntaan kuuluisi edustajat seuraavista hallintokunnista: asuntotuotantotoimisto, kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, liikuntavirasto, opetusvirasto, rakennusvalvontavirasto, rakennusvirasto, sosiaalivirasto, liikennelaitos -liikelaitos, talous- ja suunnittelukeskus ja terveyskeskus. Lisäksi neuvottelukuntaan pyydettäisiin edustus Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymästä sekä vammais- ja vanhusneuvostosta. Neuvottelukuntaan kuuluisi vielä yleisten töiden lautakunnan keskuudestaan nimeämä luottamushenkilö.

Kulloinkin nimitettävän neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta ja se kokoontuu muutamia kertoja vuodessa. Neuvottelukunnan sihteeri- ja muista kansliatehtävistä huolehtii rakennusvirasto. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

Em. tahoilta on pyydetty ehdotukset neuvottelukuntaan nimettävistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Neuvottelukuntaan nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Ao. virastot

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566