Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 424

Selvitys kaupunkikonsernin riskienhallinnasta vuodelta 2012

Pöydälle 15.04.2013

HEL 2013-003372 T 00 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Riskienhallintaraportti_2012.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt

Liite 1

Muutoksenhakukielto; valmistelu

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä riskienhallinnan selvityksen vuodelta 2012 tiedoksi kehottaen samalla kaikkia virastoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä huolehtimaan ja valvomaan, että riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa toteutetaan asianmukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa virastoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä kiinnittämään huomiota siihen, että tilinpäätöksen ja osavuosiraportoinnin yhteydessä annettavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tiedot ovat riittävän yksityiskohtaisia, olennaisia ja kattavia.

Esittelijä

Talous- ja suunnittelukeskuksen johdolla toimiva riskienhallinnan koordinaatioryhmä arvioi ja kehittää kaupunkikonsernin riskienhallintaa.

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut raportin virastojen ja liikelaitosten sekä neljännes- ja puolivuosittain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoivien tytäryhteisöjen merkittävimmistä riskeistä ja riskienhallinnan tilasta. Nyt laadittu raportti perustuu kunkin viraston, liikelaitoksen ja tytäryhteisön vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä antamaan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selontekoon.

Raporttiin sisältyy myös arvio kaupunkikonsernin merkittävimmistä riskeistä sekä riskienhallinnan ja sisäiseen valvonnan kehittämistoimista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Riskienhallintaraportti_2012.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt

Liite 1

Muutoksenhakukielto; valmistelu

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566