Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

08.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 406

Suomenkielisen työväenopiston opetusosaston osastopäällikön viran täyttäminen

HEL 2013-001093 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että suomenkielisen työväenopiston opetusosaston osastopäällikön (apulaisrehtori) virkaan siirretään Eero Julkunen 5 583,34 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.5.2013 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

esityslista_stojk.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ilmoittautuneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että suomenkielisen työväenopiston opetusosaston osastopäällikön (apulaisrehtori) virkaan siirretään Eero Julkunen 5 583,34 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.5.2013 lukien.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi työväenopiston organisaatiota koskevat johtosääntömuutokset 12.12.2012. Uusi johtosääntö tulee voimaan  1.5.2013 ja  samalla uusi organisaatio aloittaa toimintansa.

Kaupunginhallitus päätti 11.2.2013  perustaa Helsingin suomenkieliseen työväenopistoon 1.5.2013 lukien opetusosaston osastopäällikön/apulaisrehtorin, asiakaspalveluosaston osastopäällikön sekä hallinto-osaston osastopäällikön  virat.

Perustettavat virat olivat sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä työväenopistossa 14.2.2013- 1.3.2013. Sisäinen ilmoittautumismenettely kohdennettiin vastaavia tehtäviä työväenopistossa hoitaville viranhaltijoille.

Laissa kunnallisesta viranhaltijasta säädetään viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen seuraavasti:

”Viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.”

Osastopäällikön virkaan siirtämisestä  päättää hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus johtokunnan annettua asiasta lausuntonsa.

Virkoihin ilmoittautui 1.3.2013 mennessä kolme viranhaltijaa seuraavasti:

Opetusosaston osastopäällikkö (apulaisrehtori): Eero Julkunen, Hannele Koli-Siiteri ja Juha Varila

Asiakaspalveluosaston osastopäällikkö: Hannele Koli-Siiteri ja Juha Varila

Hallinto-osaston osastopäällikkö: Juha Varila

Lisäksi Eero Julkunen ilmoitti olevansa käytettävissä myös kahteen muuhun osastopäällikön virkaan. Hannele Koli-Siiteri täydensi suullisesti ilmoittautumistaan myös hallinto-osaston osastopäällikön tehtävää koskevaksi.

Johtokunta valitsi kokouksessaan 26.2.2013 työryhmän valmistelemaan ehdotusta virkasiirroiksi edelleen esitettäväksi kaupunginhallitukselle. Työryhmään valittiin johtokunnan puheenjohtaja Annukka Mickelsson ja johtokunnan jäsenet Johanna Hautakorpi ja Harri Liikkanen. Lisäksi työryhmään kuului johtava rehtori Taina Törmä.

Työryhmä arvioi ja vertaili ilmoittautuneiden osaamista ja sopivuutta avoinna oleviin virkoihin. Toimenkuvien vuoksi haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota toiminnan kehittämisen ja muutostilanteen vaativalla yhteistyökyvyn tarpeella sekä motivaatiolla uusiin tehtäviin. Työryhmä haastatteli ilmoittautuneet viranhaltijat 11.3.2013.

Haastattelujen tuloksena johtokunta päätyi yksimielisesti ehdottamaan, että opetusosaston osastonjohtajan (apulaisrehtorin) virkaan siirretään keskisen alueopiston aluerehtori, FK Eero Julkunen. (liite 1.)

Esitys siirtää FK Eero Julkunen opetusosaston osastopäällikön eli apulaisrehtorin virkaan perustuu johtokunnan valmisteluun viitaten hänen haastattelussa esille tuomiinsa näkemyksiin opiston ja sen opetuksen tulevaisuudesta ja kehittämisestä, hänen aikaisempaan johtamis- ja kehittämistyöhönsä työväenopistossa ja muussa vapaan sivistystyön ja kulttuurin kentässä. Lisäksi hän oli ilmoittautunut ensisijaisesti opetusosaston osastopäällikön virkaan. Eero Julkusella on yli 20 vuoden kokemus kansalaisopistojen rehtorin tehtävistä, joissa hän on toiminut sekä Vihdissä että Kauniaisissa ennen Helsingin työväenopistoa. Lisäksi hänellä on kokemusta kunnallisesta kulttuuritoimesta Helsingissä ja Vantaalla. Eero Julkusella on kokemusta erilaisista opetuksen kehittämishankkeista, joista useat ovat olleet kansainvälisiä. Keskisen alueopiston aluerehtorien työssä Julkunen on paneutunut myös erilaisiin tilojen kehittämishankkeisiin. Haastattelussa hän painotti opetuksen kehittämistä mm. kuntalaisten koulutustarpeen ja Helsingin kaupungin näkökulmista sekä toi laajimmin esille työväenopiston yhteiskunnallista roolia ja vaikuttavuutta.

Ilmoittautumalla opetusosaston osastopäällikön virkaan Eero Julkunen on antanut siirtoon suostumuksensa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

esityslista_stojk.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ilmoittautuneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Suomenkielinen työväenopisto

Henkilöstökeskus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Suomenkielisen työväenopiston jk 22.03.2013 § 25

HEL 2013-001093 T 01 01 00

Päätös

Johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että 1.5.2013 alkavan uuden johtosäännön mukaiseen kolmeen osastopäällikön virkaan siirretään ko. virkoihin ilmoittautuneet viranhaltijat seuraavasti:

Opetusosaston osastopäällikön (apulaisrehtorin) virkaan FK Eero Julkunen, 5 583,34 euron kokonaiskuukausipalkan palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Asiakaspalveluosaston osastopäällikön virkaan FK Hannele Koli-Siiteri, 5 129,80 euron kokonaiskuukausipalkan palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Hallinto-osaston osastopäällikön virkaan ei tässä vaiheessa siirretä ilmoittautuneista ketään, vaan viran hoidosta päätetään myöhemmin.

26.02.2013 Ehdotuksen mukaan

29.01.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

johtava rehtori

Taina Törmä

Lisätiedot

Taina Törmä, johtava rehtori, puhelin: 310 88501

taina.torma(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 11.02.2013 § 193

HEL 2013-001093 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa Helsingin suomenkieliseen työväenopistoon seuraavat virat 1.5.2013 lukien:

Opetusosaston osastopäällikkö/apulaisrehtori, kokonaiskuukausipalkka 5 503 e/kk.

Asiakaspalveluosaston osastopäällikkö, kokonaiskuukausipalkka 5056 e/kk.

Hallinto-osaston osastopäällikkö, kokonaiskuukausipalkka 5056 e/kk.

Lisäksi palkoissa huomioidaan 1.2.2013 voimaan tulevan yleiskorotuksen vaikutukset (1.46 %).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566