Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

08.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 405

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 9, 11, 13 ja 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

- Ensimmäinen jaosto

27.2., 14.3. ja 4.4.2013

- Toinen jaosto

27.2. ja 26.3.2013

- Kolmas jaosto

14.3.2013

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 9, 11, 13 ja 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

- Ensimmäinen jaosto

27.2., 14.3. ja 4.4.2013

- Toinen jaosto

27.2. ja 26.3.2013

- Kolmas jaosto

14.3.2013

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566