Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

08.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 387

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2013 vuosilomien vahvistaminen lomakautena

HEL 2013-003968 T 01 01 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2013 vuosilomat lomakautena seuraavasti:

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, 1. - 14.7.2013 ja 22.7. - 4.8.2013
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, 1. - 17.7.2013 ja 22.7. - 4.8.2013
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, 2. - 28.7.2013
Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty, 15.7. - 11.8.2013
Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, 1. - 3.7.2013, 9. - 21.7.2013 ja 29.7. - 4.8.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että vuosilomamuutosten ja myöhemmin pidettävien vuosilomapäivien ja säästövapaan ajankohdan päättää kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajien osalta kaupunginjohtaja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pirjo Vartiainen, henkilöstöassistentti, puhelin: 310 36138

pirjo.vartiainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2013 vuosilomat lomakautena seuraavasti:

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, 1. - 14.7.2013 ja 22.7. - 4.8.2013
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, 1. - 17.7.2013 ja 22.7. - 4.8.2013
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, 2. - 28.7.2013
Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty, 15.7. - 11.8.2013
Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, 1. - 3.7.2013, 9. - 21.7.2013 ja 29.7. - 4.8.

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että vuosilomamuutosten ja myöhemmin pidettävien vuosilomapäivien ja säästövapaan ajankohdan päättää kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajien osalta kaupunginjohtaja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pirjo Vartiainen, henkilöstöassistentti, puhelin: 310 36138

pirjo.vartiainen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Johtajisto

Hallintokeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566