Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

08.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 388

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan virkamatka IAPH:n konferenssiin

HEL 2013-002735 T 01 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Satama -liikelaitoksen puheenjohtaja Hannele Luukkaisen tekemään matkoineen seitsemän päivän virkamatkan Los Angelesiin 5.-11.5.2013. Virkamatkan tarkoituksena on osallistua kansainvälisen satamaliiton, International Association of Ports and Harbors (IAPH), konferenssiin.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan Helsingin Sataman käyttövaroista. Arvio matkan kokonaiskustannuksista henkilöä kohden on noin 5 000 euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

IAPH - ohjelma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa Helsingin Satama -liikelaitoksen puheenjohtaja Hannele Luukkaisen tekemään matkoineen seitsemän päivän virkamatkan Los Angelesiin 5.-11.5.2013. Virkamatkan tarkoituksena on osallistua kansainvälisen satamaliiton, International Association of Ports and Harbors (IAPH), konferenssiin.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan Helsingin Sataman käyttövaroista. Arvio matkan kokonaiskustannuksista henkilöä kohden on noin 5 000 euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Venäjällä Moskovaan ja Pietariin suuntautuvia matkoja.

Kansainvälisen satamaliiton (IAPH) joka toinen vuosi järjestettävä konferenssi pidetään vuonna 2013 Los Angelesissa, Yhdysvalloissa          6.-10.5.2013. Konferenssi on järjestyksessään 28. ja sen teemana on ”Working on Today. Focusing on Tomorrow”.

IAPH on vuonna 1955 Los Angelesissa perustettu järjestö, jonka tavoitteena on edistää sataman hallinnollista, organisatorista ja teknistä kehittämistä. Liitossa on tällä hetkellä yli 400 jäsentä (satamia tai satamayhtiöitä) ja liitännäisjäsentä (järjestöjä tai alan yrityksiä)               90 maasta. Helsingin Satama on ollut jäsen vuodesta 1978 ja Suomen Satamaliitto liitännäisjäsen vuodesta 1988. Konferenssiin odotetaan tänä vuonna 1200 osallistujaa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

IAPH - ohjelma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Helsingin Satama -liikelaitos

Päätöshistoria

Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 28.02.2013 § 12

HEL 2013-002735 T 01 02 02 00

Päätös

Helsingin Sataman johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Helsingin Sataman johtokunnan puheenjohtaja Hannele Luukkainen lähetettäisiin virkamatkalle Los Angelesiin, Yhdysvaltoihin, osallistumaan Kansainvälisen Satamaliiton (IAPH) 6.-10.5.2013 järjestämään konferenssiin (matkapäivineen 5.5.-11.5.2013), ja että matkasta aiheutuvat kustannukset, arviolta noin 5 000 euroa, suoritettaisiin Helsingin Sataman tililtä 4342 0140.

Esittelijä

satamajohtaja

Kimmo Mäki

Lisätiedot

Eve Tuomola, puhelin: +358931033551

eve.tuomola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566