Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

08.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 389

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan opintomatka Skotlantiin 19. - 22.5.2013

HEL 2013-003147 T 01 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään neljän päivän virkamatkan Edinburghiin ja Glasgow'hun, Skotlantiin 19. - 22.5.2013. Matkan tarkoituksena on tutustua kaupunkien kulttuuripolitiikan lisäksi Edinburghin tanssistrategiaan ja festivaalipolitiikkaan.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kulttuuri- ja kirjastolautakunnan käyttövaroista. Arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 1600 euroa per henkilö (yhteensä
16 000 euroa).

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Matkaohjelma, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan opintomatka Skotlantiin 2013, päivitetty versio 28.3.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lautakunnan jäsenet ja Khn edustaja

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään neljän päivän virkamatkan Edinburghiin ja Glasgow'hun, Skotlantiin 19. - 22.5.2013. Matkan tarkoituksena on tutustua kaupunkien kulttuuripolitiikan lisäksi Edinburghin tanssistrategiaan ja festivaalipolitiikkaan.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kulttuuri- ja kirjastolautakunnan käyttövaroista. Arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 1600 euroa per henkilö (yhteensä
16 000 euroa).

Esittelijä

Kulttuuri ja kirjastolautakunta on 12.3.2013, 34 § esittänyt kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi lautakunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan Skotlantiin. Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista, lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Venäjällä Moskovaan ja Pietariin suuntautuvia matkoja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Matkaohjelma, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan opintomatka Skotlantiin 2013, päivitetty versio 28.3.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lautakunnan jäsenet ja Khn edustaja

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.03.2013 § 34

HEL 2013-003147 T 01 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se lautakunnan tekemään opintomatkan Edinburghiin ja Glasgowiin, Skotlantiin, 19.-22.5.2013. Matkalle osallistuu lautakunnan varsinaiset jäsenet ja kaupunginhallituksen edustaja, yhteensä kymmenen luottamushenkilöä. Lisäksi lautakunta päätti, että varsinaisen jäsenen ollessa estynyt matkalle voi osallistua hänen varajäsenensä.

Lisäksi lautakunta päätti valtuuttaa kulttuurikeskuksen ja kaupunginkirjaston tarkentamaan matkaohjelmaa ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Alustava matkaohjelma on liitteenä.

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan lautakunnan käyttövaroista kulttuurikeskuksen ja kaupunginkirjaston kesken tasan siten, että kulttuurikeskus maksaa kulut ja laskuttaa kaupunginkirjastoa matkan jälkeen.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Miska Toiviainen, suunnittelija, puhelin: 310 37012

miska.toiviainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566