Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

08.04.2013

 

 

 

 

 

 

Korjattu 27.11.2013 AV (Hallintolaki 51 §) - 11 § lisätty toiseen kappaleeseen

§ 383

V Keskushallinnon organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset kaupunginvaltuuston työjärjestykseen sekä eräisiin johtosääntöihin

HEL 2013-004133 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa keskushallinnon organisaatiomuutoksen vuoksi Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestystä sekä Helsingin kaupungin hallintosääntöä, taloussääntöä, taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtosääntöä, Palmia-liikelaitoksen johtosääntöä ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtosääntöä siten, että niissä olevat viittaukset hallintokeskukseen ja talous- ja suunnittelukeskukseen korvataan viittauksilla kaupunginkansliaan.

Muutos koskee seuraavia määräyksiä: kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 9, 23, 42 ja 43 §; hallintosäännön 9 ja 26 §; taloussäännön 3, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 31, 32, 33, 35 ja 36 §; taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtosäännön 11 §, Palmia-liikelaitoksen johtosäännön 11 § ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtosäännön 11 §.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosääntöä siten, että 9 §:n 4 momentin luettelosta poistetaan kohdat hallintokeskusta ja talous- ja suunnittelukeskusta ja lisätään luettelon kolmanneksi kohdaksi kaupunginkansliaa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosääntöä siten, että 11 §:n 3 momentin luettelosta poistetaan kohta henkilöstökeskusta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosääntöä siten, että 9 §:n 2 momenttiin lisätään henkilöstöpolitiikka ja 11 §:n 1 momentista poistetaan henkilöstöpolitiikka- ja työllisyysasiat ja lisätään työllisyys- ja maahanmuuttopolitiikka.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosääntöä siten, että 13 §:n 2 momentiksi lisätään rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluviksi Brysselin EU -toimiston sekä Moskovan ja Pietarin toimistojen toimintaan kuuluvat asiat ja 3 momentiksi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan tehtäväksi, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, hakea kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoitusta, riippumatta siitä, mitä virastoa tai laitosta asia koskee.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee poistaa kaupunginjohtajan tehtävistä 15 §:n 1 momentin luettelon kohdan 18 hakea kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoitusta, riippumatta siitä, mitä virastoa tai laitosta asia koskee.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2014.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. 130321 Muutokset johtosääntöihin _Kaupunginkanslia_.pdf

2

Kaupunginhallituksen johtosääntö muutettu 02042013.pdf

3

Kaupunginhallituksen johtosääntö muutoskohdat merkittyinä 02042013.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa keskushallinnon organisaatiomuutoksen vuoksi Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestystä sekä Helsingin kaupungin hallintosääntöä, taloussääntöä, taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtosääntöä, Palmia-liikelaitoksen johtosääntöä ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtosääntöä siten, että niissä olevat viittaukset hallintokeskukseen ja talous- ja suunnittelukeskukseen korvataan viittauksilla kaupunginkansliaan.

Muutos koskee seuraavia määräyksiä: kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 9, 23, 42 ja 43 §; hallintosäännön 9 ja 26 §; taloussäännön 3, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 31, 32, 33, 35 ja 36 §; taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtosäännön 11 §, Palmia-liikelaitoksen johtosäännön 11 § ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtosäännön 11 §.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosääntöä siten, että 9 §:n 4 momentin luettelosta poistetaan kohdat hallintokeskusta ja talous- ja suunnittelukeskusta ja lisätään luettelon kolmanneksi kohdaksi kaupunginkansliaa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosääntöä siten, että 11 §:n 3 momentin luettelosta poistetaan kohta henkilöstökeskusta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosääntöä siten, että 9 §:n 2 momenttiin lisätään henkilöstöpolitiikka ja 11 §:n 1 momentista poistetaan henkilöstöpolitiikka- ja työllisyysasiat ja lisätään työllisyys- ja maahanmuuttopolitiikka.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosääntöä siten, että 13 §:n 2 momentiksi lisätään rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluviksi Brysselin EU -toimiston sekä Moskovan ja Pietarin toimistojen toimintaan kuuluvat asiat ja 3 momentiksi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan tehtäväksi, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, hakea kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoitusta, riippumatta siitä, mitä virastoa tai laitosta asia koskee.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee poistaa kaupunginjohtajan tehtävistä 15 §:n 1 momentin luettelon kohdan 18 hakea kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoitusta, riippumatta siitä, mitä virastoa tai laitosta asia koskee.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2014.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että keskushallinnon organisaation uudistamiseen liittyen kaupunginvaltuuston päätettäväksi on ehdotettu kaupunginkanslian perustamista ja sen johtosäännön hyväksymistä. Kaupunginkansliaan on ehdotettu yhdistettäväksi nykyisten hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen toiminnot.

Kaupunginvaltuuston päättäessä kaupunginkanslian perustamisen siitä seuraa teknisiä muutoksia useisiin muihin johtosääntöihin. Nämä muutokset ovat käytännössä nykyisten virastojen nimien muuttamista kaupunginkanslian nimeksi.

Nimen muutoksia aiheutuu kaupunginvaltuuston työjärjestykseen, hallintosääntöön ja taloussääntöön sekä taloushallintopalvelu, Palmia ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitosten johtosääntöihin. Muutettavat kohdat on koottu liitteeseen 1.

Kaupunginhallituksen johtosäännössä tulee 9 §:ssä kaupunginjohtajan toimialalta poistettavaksi 4 momentin luettelosta viraston nimet hallintokeskus ja talous- ja suunnittelukeskus ja lisättäväksi kaupunginkanslia. Kaupunginhallituksen johtosäännön 11 §:ssä sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialalta tulee poistettavaksi 2 momentin luettelosta henkilöstökeskus.

Keskushallinnon toimintojen organisoiminen yhteen virastoon edellyttää lisäksi kaupunginhallituksen johtosäännössä toimialojen määrittelyjen tarkentamista. Kaupunginjohtajan toimialaan tulee kaupunginhallituksen johtosäännön 9 §:ssä lisättäväksi henkilöstöpolitiikka. Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan tulee 11 §:ssä poistettavaksi henkilöstöpolitiikka ja lisättäväksi työllisyys- ja maahanmuuttopolitiikka.

Lisäksi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluviksi tulee 13 §:ään lisättäväksi Brysselin EU -toimiston sekä Moskovan ja Pietarin toimistojen toimintaan kuuluvat asiat.  Lisäksi lisätään rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan tehtäväksi, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, hakea kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoitusta, riippumatta siitä, mitä virastoa tai laitosta asia koskee. Vastaavasti tämä EU-rahoituksen hakemista koskeva kohta poistetaan kaupunginjohtajan tehtävistä 15 §:n 1 momentin luettelon kohdasta 18.

Kaupunginhallituksen ehdotettava muutettu johtosääntö on liitteenä 2 ja versio, jossa muutokset on merkitty on liitteenä 3.

Sääntötoimikunta on 4.4.2013 kokouksessaan käsitellyt organisaatiomuutoksen aiheuttamia johtosääntömuutoksia, eikä sillä ole niihin huomautettavaa.

Nykyiset johtosäännöt ovat saatavissa luottamushenkilöportaalissa ja kaupungin verkkosivuilla (http://www.hel.fi/hel2/johtosaannot/).

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. 130321 Muutokset johtosääntöihin _Kaupunginkanslia_.pdf

2

Kaupunginhallituksen johtosääntö muutettu 02042013.pdf

3

Kaupunginhallituksen johtosääntö muutoskohdat merkittyinä 02042013.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus

Hallintokeskus

Henkilöstökeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitos

Palmia -liikelaitos

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566