Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/4

 

08.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 409

Luokanopettajan ja lehtorin virkojen perustaminen opetusvirastoon

HEL 2013-002432 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa opetusvirastoon seuraavat virat:

1.8.2013 alkaen kymmenen (10) luokanopettajan virkaa, perus tai tehtäväkohtainen palkka 2511,13- 2799,47 euroa kuukaudessa

1.8.2013 alkaen viisi (5) lehtorin virkaa, perus- tai tehtäväkohtainen palkka 2263,01- 3030,33 euroa kuukaudessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

olk_pöytäkirja_5_3_2013.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee perustaa opetusvirastoon seuraavat virat:

1.8.2013 alkaen kymmenen (10) luokanopettajan virkaa, perus tai tehtäväkohtainen palkka 2511,13- 2799,47 euroa kuukaudessa

1.8.2013 alkaen viisi (5) lehtorin virkaa, perus- tai tehtäväkohtainen palkka 2263,01- 3030,33 euroa kuukaudessa.

Esittelijä

Luokanopettajan virat

Esittelijä esittää, että 1.8.2013 lukien opetusvirastoon perustetaan 10 luokanopettajan virkaa.
Virat on tarkoitus sijoittaa perusopetuslinjan kouluihin.

Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä.

Suomenkielisessä perusopetuksessa on 1 074 luokanopettajan virkaa, joista 1 050 on käytössä kuluvana lukuvuonna. Luokanopetuksessa viroista on 1 030 ja maahanmuuttajien valmistavassa opetuksessa 20. Lisäksi luokanopettajan ja valmistavan opetuksen opetustehtävissä toimii 155 päätoimista tuntiopettajaa. Tuntiopettajiin sisältyy noin 50 ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetulla ylimääräisellä valtionosuudella palkattua määräaikaista päätoimista tuntiopettajaa.

Luokanopettajan virkojen nykyinen määrä on riittämätön. Tarve uusien virkojen perustamiseen tulee ala-asteikäisten lasten ikäryhmän kasvusta tulevina vuosina sekä valmistavan opetuksen määrän lisääntymisestä. Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä kasvoi syksystä 2011 syksyyn 2012 yhteensä 501 oppilaalla. Kasvun arvioidaan jatkuvan vuoteen 2017 noin 600 oppilaalla vuodessa. Valmistavassa opetuksessa on vuosittain lähes 400 lasta. Heidän määränsä arvioidaan kasvavan noin 600 oppilaaseen vuoteen 2017 mennessä.

Opetustoimen vuoden 2013 talousarvion ja tulosbudjetin henkilöstösuunnitelmaan sisältyy 10 luokanopettajan viran lisäys perusopetuslinjalle.

Lehtorin virat

Esittelijä toteaa, että koska ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja koulutuspaikkoja on tarkoitus hakea vielä lisää, tulisi Stadin ammattiopistoon perustaa viisi uutta lehtorin virkaa. Virat on tarkoitus sijoittaa Stadin ammattiopistoon tekniikan ja asennuksen toimialalle.

Ammatillisen oppilaitoksen henkilöstöstä säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, jonka mukaan koulutuksen järjestäjällä tulee olla koulutuksen järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia ja muuta henkilöstöä.

Stadin ammattiopistossa ja Stadin aikuisopistossa on yhteensä 468 lehtorin virkaa. Lisäksi oppilaitoksessa on ollut vuositasolla keskimäärin noin 200 päätoimista tuntiopettajaa.

Stadin ammattiopiston valtionosuuteen oikeuttavan peruskoulutuksen toteutunut painotettu opiskelijamäärä on vuodesta 2009 (6 447 opiskelijaa) vuoteen 2012 (7 357 opiskelijaa) kasvanut 910 opiskelijalla.

Esitys on opetuslautakunnan ehdotuksen mukainen. Opetusviraston vuoden 2013 talousarvion ja tulosbudjetin henkilöstösuunnitelmaan sisältyy viiden lehtorin viran perustaminen Stadin ammattiopistoon.

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto

Talous- ja suunnittelukeskus ilmoittaa, että sillä ei ole huomauttamista esityksen johdosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

olk_pöytäkirja_5_3_2013.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhaku; oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Opetusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566