Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

08.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 396

Valtuutettu Antti Valppaan toivomusponsi ilmaislipuista sotaveteraani-ikäluokille

HEL 2012-016686 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2012 hyväksymän toivomusponnen (Antti Valpas) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Antti Valppaan toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2012 hyväksymän toivomusponnen (Antti Valpas) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 28.11.2012 talousarvioehdotusta vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2013 - 2015 Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

’ Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus aloittaa neuvottelut muiden HSL-kuntien kanssa ilmaislippujen saamiseksi sotaveteraani-ikäluokille HSL-alueella.’ (Antti Valpas)

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 26.2.2013.

Esittelijä viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että pääkaupunkiseudulla noudatettavan taksa- ja lippujärjestelmän hyväksyy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). HSL valmistelee parhaillaan uutta taksa- ja lippujärjestelmää, johon liittyen myös alennus- ja vapaalippukäytännöt tarkastellaan.

HSL:n hallitus käsitteli 26.3.2013 lippujen hinnoitteluperiaatteita ja hintasuhteita uudessa vyöhykemallissa. Selvityksessä on tarkasteltu eräänä alennuslippuryhmänä yli 70 -vuotiaita, joille selvityksessä ehdotetaan aikarajoitettua seniorilippua. Sotaveteraani-ikäluokkien vapaalippuoikeutta ei ole erikseen tarkasteltu. HSL tulee pyytämään HSL-kuntien lausunnot selvityksestä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Antti Valppaan toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Muut valtuutetut

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.02.2013 § 56

HEL 2012-016686 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) valmistelee uutta taksa- ja lippujärjestelmää, joka otetaan käyttöön vuoteen 2016 mennessä. Tässä yhteydessä tehdään pidemmän aikavälin tariffipoliittisia linjauksia koskevia selvityksiä.

Parhaillaan HSL:ssä on tekeillä yhteistyössä seudun kuntien kanssa työ, johon sisältyvät lippujen hinnoittelua, erityisryhmien alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteita sekä alennusten suuruutta koskevat selvitykset. Tavoitteena on yksinkertaistaa nykyistä lippujärjestelmää. Eräänä ehdotuksena on esitetty ratkaisua, jossa kunnat suoraan ostaisivat edelleen omille erityisryhmilleen maksuttomasti myönnettävät liput. Tällöin kunnat voisivat tarjota lippuja halutessaan erilaisin perustein.

Liikennepoliittisesti tarkoituksenmukaista on ohjata iäkkäitä käyttämään joukkoliikennettä. Iän myötä toimintakyky henkilöauton kuljettajana heikkenee ja onnettomuusriski kasvaa. Iäkkäitä onkin syytä kannustaa ja ohjata henkilöauton sijasta liikkumaan yhä enemmän mm. jalan ja joukkoliikenteellä.

Käsittely

26.02.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Vastaehdotus:
Eija Loukoila: Poistetaan lausunnon kolmas kappale, joka esityslistalla kuului seuraavasti: "Lähtökohtaisesti liikenne- ja sosiaalipoliittisesti jaettavia tukia ei tulisi yhdistää. Sosiaalisista syistä annettavat tuet tulisi jakaa sosiaalisektorin kanavien kautta, jolloin tuki kohdentuu paremmin tukea tarvitseville. Tällöin tukea tarvitsevat pääsisivät myös itse vaikuttamaan, mihin käytettynä heidän saamansa tuen arvo on suurin."

Kannattajat: Jape Lovén

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan lausunnon kolmas kappale, joka esityslistalla kuului seuraavasti: "Lähtökohtaisesti liikenne- ja sosiaalipoliittisesti jaettavia tukia ei tulisi yhdistää. Sosiaalisista syistä annettavat tuet tulisi jakaa sosiaalisektorin kanavien kautta, jolloin tuki kohdentuu paremmin tukea tarvitseville. Tällöin tukea tarvitsevat pääsisivät myös itse vaikuttamaan, mihin käytettynä heidän saamansa tuen arvo on suurin."

Jaa-äänet: 3
Risto Rautava, Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 6
Hennariikka Andersson, Eija Loukoila, Jape Lovén, Matti Niiranen, Tom Packalén, Heta Välimäki

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Loukoilan vastaehdotus voitti äänin 6-3.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566