Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

08.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 407

Suomenkielisen työväenopiston asiakaspalveluosaston osastopäällikön viran täyttäminen

HEL 2013-004584 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että suomenkielisen työväenopiston asiakaspalveluosaston osastopäällikön virkaan siirretään Hannele Koli-Siiteri 5 129,80 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.5.2013 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

esityslista_stojk.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ilmoittautuneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että suomenkielisen työväenopiston asiakaspalveluosaston osastopäällikön virkaan siirretään Hannele Koli-Siiteri 5 129,80 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.5.2013 lukien.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi työväenopiston organisaatiota koskevat johtosääntömuutokset 12.12.2012. Uusi johtosääntö tulee voimaan  1.5.2013 ja  samalla uusi organisaatio aloittaa toimintansa.

Kaupunginhallitus päätti 11.2.2013  perustaa Helsingin suomenkieliseen työväenopistoon 1.5.2013 lukien opetusosaston osastopäällikön/apulaisrehtorin, asiakaspalveluosaston osastopäällikön sekä hallinto-osaston osastopäällikön  virat.

Sisäinen ilmoittautumismenettely perustettavien virkojen osalta kohdennettiin työväenopistossa 14.2.2013- 1.3.2013 vastaavia tehtäviä hoitaville viranhaltijoille.

Laissa kunnallisesta viranhaltijasta säädetään viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen seuraavasti:

”Viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.”

Osastopäällikön virkaan siirtämisestä  päättää hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus johtokunnan annettua asiasta lausuntonsa.

Virkoihin ilmoittautui 1.3.2013 mennessä kolme viranhaltijaa seuraavasti:

Opetusosaston osastopäällikkö (apulaisrehtori): Eero Julkunen, Hannele Koli-Siiteri ja Juha Varila

Asiakaspalveluosaston osastopäällikkö: Hannele Koli-Siiteri ja Juha Varila

Hallinto-osaston osastopäällikkö: Juha Varila

Lisäksi Eero Julkunen ilmoitti olevansa käytettävissä myös kahteen muuhun osastopäällikön virkaan. Hannele Koli-Siiteri täydensi suullisesti ilmoittautumistaan myös hallinto-osaston osastopäällikön tehtävää koskevaksi.

Johtokunta valitsi kokouksessaan 26.2.2013 työryhmän valmistelemaan ehdotusta virkasiirroiksi edelleen esitettäväksi kaupunginhallitukselle. Työryhmään valittiin johtokunnan puheenjohtaja Annukka Mickelsson ja johtokunnan jäsenet Johanna Hautakorpi ja Harri Liikkanen. Lisäksi työryhmään kuului johtava rehtori Taina Törmä.

Työryhmä arvioi ja vertaili ilmoittautuneiden osaamista ja sopivuutta avoinna oleviin virkoihin. Toimenkuvien vuoksi haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota toiminnan kehittämisen ja muutostilanteen vaativalla yhteistyökyvyn tarpeella sekä motivaatiolla uusiin tehtäviin. Työryhmä haastatteli ilmoittautuneet viranhaltijat 11.3.2013.

Haastattelujen tuloksena työväenopiston johtokunta päätyi yksimielisesti ehdottamaan, että opetusosaston osastonjohtajan (apulaisrehtorin) virkaan siirretään eteläisen alueopiston aluerehtori, FK Hannele Koli-Siiteri. (liite 1).

Esitys siirtää FK Hannele Koli-Siiteri asiakaspalveluosaston osastopäällikön virkaan perustuu johtokunnan suorittamaan valmisteluun viitaten hänen haastattelussa esille tuomiinsa näkemyksiin työväenopiston asiakaspalvelun ja palveluverkon organisoinnin mahdollisuuksista ja yhteistyön merkityksestä sekä hänen laajaan kokemukseensa aluerehtorin työssä opistossa. Hän oli ilmoittautunut sekä opetusosaston että asiakaspalveluosaston osastopäällikön virkoihin. Hannele Koli-Siiterillä on pitkä työkokemus Helsingin työväenopistosta, vuodesta 1977 asti, jolloin hän aloitti opistossa tuntiopettajana. Läntisen alueopiston aluerehtorina hän on ollut vuodesta 1985. Lisäksi hänellä on työkokemusta Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksesta vuosilta 1990-1991. Hän on paneutunut erityisesti yhteistyön ja kumppanuuksien rakentamiseen mm. opetusta ja tiloja koskien. Hänellä on isännöitsijän ammattitutkinto. Lisäksi hän painotti koko opiston toiminta-alueen tuntemusta ja sitä, että on opettanut eri puolilla Helsinkiä itsekin. Muihin ilmoittautuneisiin verrattuna Koli-Siiterillä oli eniten kokemusta ja näkemystä opiston toimipisteistä eri puolilla kaupunkia sekä alueellisen yhteistyön kehittämisestä.

Ilmoittautumalla opetusosaston osastopäällikön virkaan Hannele Koli- Siiteri on antanut siirtoon suostumuksensa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

esityslista_stojk.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ilmoittautuneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Suomenkielinen työväenopisto

Henkilöstökeskus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566