Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

08.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 378

V Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen edellyttämät muutokset vuoden 2013 talousarvioon

HEL 2013-004561 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee tehdä seuraavat sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutokseen liittyvistä työnjaollisista muutoksista aiheutuvat muutokset vuoden 2013 talousarvioon.

Kaupunginvaltuusto päättänee tehdä määrärahasiirrot Sosiaali- ja terveysviraston sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalta 3 10 01, Talous- ja suunnittelukeskuksen talousarviokohdalle 1 13, Hankintakeskuksen talousarviokohdalle 2 08, Henkilöstökeskuksen henkilöstöpolitiikka talousarviokohdalle 4 52 01, Tietokeskuksen talousarviokohdalle 4 55 ja talousarviokohdalle 7 02 03 03 Tuet eräille hallintokunnille, hankintakeskukselle maksettava tuki vuoden 2013 talousarvioihin seuraavasti:

Talousarviokohdalta 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut 
menot yhteensä  -974 000 euroa

Talousarviokohdalle 1 13 Talous- ja suunnittelukeskus
menot yhteensä 191 500 euroa

Talousarviokohdalle 2 08 Hankintakeskus
menot yhteensä 150 000 euroa
tulot yhteensä 150 000 euroa

Talousarviokohdalle 4 52 01 Henkilöstökeskus, Henkilöstöpolitiikka
menot yhteensä 248 500 euroa

Talousarviokohdalle 4 55 Tietokeskus
menot yhteensä 384 000 euroa

Talousarviokohdalle 7 02 03 03 Tuet eräille hallintokunnille
menot yhteensä 150 000 euroa

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Taloushallintopalvelut liikelaitos

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee tehdä seuraavat sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutokseen liittyvistä työnjaollisista muutoksista aiheutuvat muutokset vuoden 2013 talousarvioon.

Kaupunginvaltuusto päättänee tehdä määrärahasiirrot Sosiaali- ja terveysviraston sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalta 3 10 01, Talous- ja suunnittelukeskuksen talousarviokohdalle 1 13, Hankintakeskuksen talousarviokohdalle 2 08, Henkilöstökeskuksen henkilöstöpolitiikka talousarviokohdalle 4 52 01, Tietokeskuksen talousarviokohdalle 4 55 ja talousarviokohdalle 7 02 03 03 Tuet eräille hallintokunnille, hankintakeskukselle maksettava tuki vuoden 2013 talousarvioihin seuraavasti:

Talousarviokohdalta 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut 
menot yhteensä  -974 000 euroa

Talousarviokohdalle 1 13 Talous- ja suunnittelukeskus
menot yhteensä 191 500 euroa

Talousarviokohdalle 2 08 Hankintakeskus
menot yhteensä 150 000 euroa
tulot yhteensä 150 000 euroa

Talousarviokohdalle 4 52 01 Henkilöstökeskus, Henkilöstöpolitiikka
menot yhteensä 248 500 euroa

Talousarviokohdalle 4 55 Tietokeskus
menot yhteensä 384 000 euroa

Talousarviokohdalle 7 02 03 03 Tuet eräille hallintokunnille
menot yhteensä 150 000 euroa

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2011 (245 §), että sosiaali- ja terveystoimi organisoidaan uudelleen sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialalle 1.1.2013 lukien. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.6.2012 (202 §) sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön. Johtosäännön (8 §) mukaisesti hallinto- ja tukipalveluista huolehtii uudessa virastossa kolme osastoa, henkilöstö- ja kehittämispalvelut, talous- ja tukipalvelut, tietohallinto- ja viestintäpalvelut. Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto päätti hallinto- ja tukipalvelujen yksikköjaosta kokouksessaan 4.9.2012 (53 §). Samassa yhteydessä on päätetty eräistä työnjaollisista muutoksista.

Joitain asiantuntijatehtäviä siirrettiin talous- ja suunnittelukeskuksen tehtäväksi. Uudelleensijoitustoiminta siirtyi 1.1.2013 lukien henkilöstökeskuksen toiminnaksi. Sosiaaliviraston nykyisestä henkilöstöhankintayksiköstä siirtyi kolme työvoimasuunnittelijaa ja terveyskeskuksesta yksi työvoimasuunnittelija tähän tehtävään henkilöstökeskukseen. Viraston tehtäväksi jää ainoastaan viraston sisäisissä muutostilanteissa tapahtuva henkilöstön sijoittelu.

Sosiaaliviraston kirjasto, arviointi- ja kehittämisyksikkö sekä kuuden suurimman kaupungin palveluvertailuja erillisrahoituksella tekevän Kuusikko-tutkimuksen sihteeriresurssit siirrettiin kaupungin tietokeskukseen synergiaedun saamiseksi.

Joitain toimintoja keskitettiin hankintakeskukselle. Hankintakeskuksen kilpailuttamistoiminto on erityistä osaamista vaativa keskitetty toiminto, josta maksetaan hankintakeskukselle keskitetyn tuen kautta ja hallintokunnille palvelu on maksutonta.

Tila-asiat keskitettiin kaupunkitasolla kiinteistöviraston tilakeskukseen, ja sosiaali- ja terveysvirastoon jää toiminnan vaatima tilatarpeiden asiantuntemus ja tilaaminen.

Koulutuksen järjestämiseen liittyvät tehtävät siirtyivät Oiva Akatemiaan,  Seure Oy:n ja viraston henkilöstöhankinnan välistä työnjakoa ja rooleja tarkennettiin.

Maksunmäärittelytehtävät siirtyivät Taloushallintopalveluista (Talpa) uuteen virastoon.

Työnjaollisten muutosten kaikkia vaikutuksia talousarvioon ei pystytty talousarvionvalmistelun yhteydessä huomioimaan aikataulullisista syistä, näiden muutosten ollessa vielä osittain kesken. Vuodenvaihteessa tehtiin tarvittavat päätökset mm. henkilöstösiirroista.

Määrärahasiirtojen laskennan perusteena on käytetty toteutuneita palkka- ja henkilöstökustannuksia. Lisäksi tilakustannusten osalta on käytetty keskimääräistä käytössä olevaa neliömäärää henkeä kohden ja keskimääräistä tilakustannusta neliötä kohden Helsingin kaupungin toimistotiloissa. Muiden välillisten työvoimakustannusten arvioinnissa on käytetty tilastokeskuksen työvoimakustannusten rakenteen tutkimusta.

Talousarviovaikutteisten työnjaollisten muutosten vuoksi tehtyjen henkilöstösiirtojen kustannusvaikutus on yhteensä n. 975 000 euroa.  Nettobudjetoiduilla yksiköillä talousarvion sitovana tavoitteena on toimintakate. Nettobudjetoitujen yksiköiden ja liikelaitosten (kiinteistöviraston tilakeskuksen, Oivan ja Seuren) osalta muutosta talousarvioon ei tehdä, sillä sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimen ostaessa palvelut nettobudjetoiduilta yksiköiltä ja liikelaitoksilta ja toimintakate pysyy ennallaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Taloushallintopalvelut liikelaitos

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Talous-ja suunnittelukeskus

Hankintakeskus

Henkilöstökeskus

Tietokeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566