Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/11

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 361

Varajäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakunnan 6. jaostoon

HEL 2013-003399 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa Verohallinnolle, että verotuksen oikaisulautakunnan 6. jaostoon valittaisiin toimikaudeksi 1.1.2013 - 31.12.2017 varajäseneksi Reima Linnanvirta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Esitetään varajäseneksi Reima Linnanvirta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Verohallinnon kirje

2

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 26.9.2012, 260 §

3

Verohallinnon päätös 12.12.2012 oikaisulautakunnan kokoonpanosta

Otteet

Ote

 

Verohallinto

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa Verohallinnolle, että verotuksen oikaisulautakunnan 6. jaostoon valittaisiin toimikaudeksi 1.1.2013-31.12.2017 varajäseneksi ________________________.

Esittelijä

Verohallinto ilmoittaa, että uusimuotoinen verotuksen oikaisulautakunta on aloittanut toimintansa 1.1.2013. Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä tuloverotukseen, perintö- ja lahjaverotukseen sekä kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia. Lautakunta toimii jaostoihin jakaantuneena. Jaostoja on yhteensä 18, jotka toimivat 10 paikkakunnalla.

Uudenmaan kuntia pyydetään ehdottamaan varajäsentä oikaisulautakunnan 6. jaostoon (henkilöverotus/Vantaa) (liite 1).

Jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien ja kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa.

Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Tällä tarkoitetaan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 §:ssä mainittuja esteellisyysperusteita. Lautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta Verohallinnon palkkiopäätöksen mukaan. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarvittava selvitys ehdotetun jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen ja jäsenen ja varajäsenen kirjallinen suostumus tehtävään.

Verohallinto pyytää kuntia tekemään ehdotuksen viimeistään 30.4.2013. Ehdotuksen mukana tulee toimittaa suostumukset ja selvitykset perehtyneisyydestä verotukseen.

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 26.9.2012, 260 § (liite 2) ehdottanut Verohallinnolle, että Helsingin edustajaksi johonkin 18 jaostosta valittaisiin jäseneksi Kalle Waltari ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Karri Nieminen.

Verohallinto on päätöksellään 12.12.2012 (liite 3) määrännyt jaostojen jäsenet. Karri Nieminen tuli valituksi varajäseneksi 3. jaostoon (yritysverotus/Helsinki). Kalle Waltaria ei nimetty jäseneksi mihinkään jaostoon.

Verohallinnosta annetun lain (11.6.2010/503) 19 §:n 2 momentin mukaan Verohallinto pyytää muun muassa kunnilta ehdotuksen verotuksen oikaisulautakunnan jäseniksi. Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole määrätty muulle viranomaiselle. Kaupunginhallitus on näin ollen toimivaltainen tekemään ehdotuksen jäsenestä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Verohallinnon kirje

2

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 26.9.2012, 260 §

3

Verohallinnon päätös 12.12.2012 oikaisulautakunnan kokoonpanosta

Otteet

Ote

 

Verohallinto

 

Tiedoksi, muutoksenhaku: oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2013 § 327

Pöydälle 25.03.2013

HEL 2013-003399 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566