Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/5

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 374

Iltakouluasia: Nuorisotakuun toteuttamisen käynnistyminen

HEL 2013-004570 T 14 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginhallitus käsitteli asian esityslistan mukaisessa järjestyksessä viimeisenä, mutta päätti asiasta ennen toista iltakouluasiaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Esittelijä

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen kärkihankkeisiin kuuluva nuorisotakuu astui voimaan 1.1.2013. Nuorisotakuu takaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorisotakuuseen sisältyvä koulutustakuu takaa peruskoulun päättäneille koulutuspaikan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Nuorisotakuu kasvattaa kuntien velvoitteita nuorten palveluohjauksessa sekä työllisyyden ja koulutuksen tukemisessa. Helsingin kaupunki vastaa nuorisotakuuseen laajalla toimenpiteiden valikolla. Perustana on koulutuspaikkojen tarjonta: Kaupunki tarjoaa 60 %:lle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta lukiokoulutuksen paikan. Ammatillisen koulutuksen paikkoja Helsinki voi tarjota vajaalle 25 %:lle tästä joukosta. Helsinki tulee edelleen hakemaan lisäpaikkoja ammatilliseen koulutukseen, jotta koulutustakuu voitaisiin turvata. Lisäksi kaupunki tarjoaa kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille nuorille paikan perusopetuksen lisäopetukseen, ammattistarttiin, maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen tai nuorten työpajatoimintaan. Kaupungin työllisyydenhoidossa on jo usean vuoden kannettu mittavaa vastuuta nuorisotyöttömyyden hoitamisesta. Nuorille on tarjolla omia palveluita, työvoiman palvelukeskus Duurissa on oma nuorten tiimi, nuorille on pajatoimintaa ja oma kiintiö palkkatuetussa työssä.

Merkittävä lisäpanostus nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja sitä kautta myös nuorisotakuun toteuttamiseen saatiin kaupunginvaltuuston päättämästä 10 miljoonan juhlarahasta. Tällä määrärahalla tuetaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti henkilöstökeskuksen RESPA-toimintamallia 5,185 miljoonalla eurolla, opetusviraston avointa ammattiopistoa 2,5 miljoonalla eurolla ja nuorisoasiainkeskuksen Hyvä vapaa-aika -tutkimus- ja kehittämishanketta 1,23 miljoonalla eurolla. Loppuosan käyttö tulee kaupunginhallitukselle erikseen päätettäväksi.

RESPA on jatkoa Helsingin ensi vuonna vakinaistamalle Tulevaisuustiskille. Tulevaisuustiski palvelee neuvontapalveluna 15–17 -vuotiaita. RESPA jatkaa tästä palvellen 17–29 -vuotiaita. RESPA tarjoaa yhdenluukun palvelun nuorille, ja on tärkeä osa nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista Helsingissä. Avoin ammattiopisto käynnistyy puolestaan tammikuussa 2014 osana Stadin ammattiopistoa. Se tulee tarjoamaan ammatillista koulutusta ja ohjausta ilman opiskelupaikkaa oleville, opintonsa keskeyttämisvaarassa oleville tai opintonsa keskeyttäneille nuorille. Avoimessa ammattiopistossa  tuetaan monin tavoin niitä nuoria, joille perinteisessä muodossa oleva opetus on liian vaativaa. Kolmannessa juhlarahahankkeessa eli Hyvä vapaa-aika -tutkimuksessa tuetaan nuorten harrastustoimintaa ja seurataan heidän elämäänsä usean vuoden ajan. Tuloksia verrataan ilman erityistukia olleisiin nuoriin. Tukikeinot vaihtelevat harrastusmaksujen kattamisesta yksilölliseen ohjaukseen, ryhmätoimintaan ja välineistöön. Hankkeen tulokset ja toimenpidesuositukset on tarkoitus julkistaa keväällä 2017.

Nuorisotakuun toteutumista edistää myös etsivä nuorisotyö, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea alle 29-vuotiaita löytämään ne palvelut, joilla edistetään nuoren pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Tulevaisuustiskin toiminta on esimerkki etsivästä nuorisotyöstä.

Helsingissä on perustettu myös nuorisolain 7 a §:n mukainen monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, joka seuraa niin em. juhlarahahankkeiden kuin myös nuorisotakuun toteutumista.

Linjanjohtaja Liisa Pohjolainen opetusvirastosta ja työllistämispäällikkö Jaana Karvonen henkilöstökeskuksesta tulevat kaupunginhallituksen kokoukseen kertomaan nuorisotakuun toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Tiedoksi, Muutoksenhakukielto, valmistelu

Henkilöstökeskus

Opetusvirasto

Nuorisoasiainkeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566