Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 371

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan päätöksestä koskien suomenkielen koulutuksen hankintaa

HEL 2012-014374 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Better Business international Communication Finland Oy:n oikaisuvaatimuksen henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä § 65 (14.12.2012) esityslistalta ilmenevin perustein todeten, että hankintapäätös ja tarjousten vertailu on tehty hankintalain ja annettujen ohjeiden mukaisesti eikä oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia hankintalakiin tai muuhun lakiin perustuvia syitä, joiden vuoksi päätöstä tulisi muuttaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö.pdf

2

Hankintakeskuksen laatima palvelukuvaus/LIITE 1 palvelukuvaus.pdf

3

Hankintakeskuksen laatima sopimusluonnos/LIITE 2 sopimusluonnos.pdf

4

Hankintakeskuksen tarjouslomake/LIITE 3 tarjouslomake pdf.pdf

5

Salassa pidettävä ()

6

Hankintaoikaisuvaatimus Better Business international Finland Oy

7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hylätä Better Business international Communication Finland Oy:n oikaisuvaatimuksen henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä § 65 (14.12.2012) esityslistalta ilmenevin perustein todeten, että hankintapäätös ja tarjousten vertailu on tehty hankintalain ja annettujen ohjeiden mukaisesti eikä oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia hankintalakiin tai muuhun lakiin perustuvia syitä, joiden vuoksi päätöstä tulisi muuttaa.

Esittelijä

Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja päätti suomen kielen koulutuksen hankinnasta 14.12.2012, päätös § 65. Kilpailutus perustui Helsingin kaupungin hankintakeskuksen ja henkilöstökeskuksen 25.10.2012 päivättyyn tarjouspyyntöön HO76-12-1. Hankintapäätös lähetettiin tarjouksen jättäneille kolmelle taholle 14.12.2012 ja uudestaan 21.12.2012, asianmukaisine muutoksenhakuohjeineen. 

Tarjouspyyntö asiakirjoineen on liitteinä 1- 4. Tehdyn hankinnan valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten vertailuperusteet määriteltiin tarjouspyynnössä. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta: Ami-säätiö, Better Business International Communication Finland Oy ja Galimatias Concept Oy Ab. Kilpailutuksen voitti Galimatias Concept Oy Ab.

Better Business International Communication Finland Oy (jäljempänä BBi) toimitti 3.1.2013 kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimuksen hankinnasta. Oikaisuvaatimus on tullut säädetyn määräajan puitteissa. BBi vaatii 14.12.2012 tehtyä hankintapäätöstä kumottavaksi. BBi viittaa perusteeksi siihen, että tilaaja on toimintavarmuutta ja laadunvarmistusta pisteyttäessään arvioinut BBi:n  käytettävissä olevien pätevien suomenkielen opettajien määräksi 13.Tarjouksen mukana olleita liitteitä ei ole otettu huomioon arvioinnissa, vaikka niihin on useasti viitattu sekä tarjouksessa että tarjouslomakkeessa. Tarjousta ei näin ollen ole arvioitu kattavasti BBi:n osalta. BBi katsoo tarjonneensa maksimipistemäärään oikeuttavan määrän pätevyysvaatimukset täyttäviä opettajia ja että kaikki opettajien pätevyyteen viittaavat tiedot on esitetty BBi:n tarjouksen liitteessä 6. Pisteytyksen korjaamisen jälkeen BBi:n pisteet edellyttävät hankintaoikaisua.

Sivistys- ja  henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja (Sj) toteaa, että tätä asiaa on valmisteltu yhteistyössä henkilöstökeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kanssa.

Sj toteaa, että tarjouspyynnön liitteenä 3 oli tarjouslomake, jossa pyydettiin muun muassa selvitystä opettajien koulutuksesta ja työkokemuksesta. Tarjouspyynnön sivulla 8 todettiin kohdan "Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys" ohjeistuksena, että "Selvitys annetaan oheisella liitteellä tarjouslomake sille varatussa kohdassa. Mikäli henkilöitä ei ole vielä mahdollisuutta nimetä, selvitykset tulee toimittaa tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista." Tarkoitus on siis ollut, että tiedot annetaan tarjouslomakkeella. Hankintayksikön on mahdotonta alkaa selvittää erilaisten, kirjavien ja tulkinnanvaraisten ansioluetteloiden perusteella opettajien koulutusta ja työkokemusta. Tällainen selvittely johtaisi tarjousten yhteensopimattomuuteen. Hankintalain 40 §:n mukaan tarjouspyyntö on laadittava siten, että saadaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tämän vuoksi opettajien koulutus ja työkokemus on pyydetty ilmoittamaan tarjouspyyntöön liitetyllä valmiilla tarjouslomakkeella eli liitteellä 3. BBi on ilmoittanut 13 eri opettajaa tällä lomakkeella. Lisäksi BBi on ilmoittanut kolme opettajaa erillisellä, omalla liitteellään nro 6.

Hankintapäätös on tehty tarjoajien antamien tarjouslomakkeiden perusteella. Ami-säätiö on ilmoittanut 18 eri opettajaa ja Galimatias Concept Oy Ab 17 eri opettajaa kyseisellä tarjouslomakkeella, joten tarjoajat ovat ymmärtäneet tarjouslomakkeen rakenteen tarjouspyynnössä tarkoitetulla tavalla. Tarjouslomake ei ole ollut tältä osin tulkinnanvarainen. Vähimmäisvaatimuksena oli 8 vaatimukset täyttävää opettajaa. Jos tarjoajalla oli 9 – 15 vaatimukset täyttävää opettajaa, tarjoaja sai 10 lisäpistettä. Jos tarjoajalla oli vähintään 16 vaatimukset täyttävää opettajaa, tarjoaja sai 15 lisäpistettä, joka oli maksimipistemäärä.

Hankintaoikaisun tultua vireille on henkilöstökeskuksessa tarkasteltu myös BBi:n liitettä. Tarjoajan liitteessä 6 on esitetty tarjouslomakkeella ilmoitettujen opettajien lisäksi kolme uutta opettajaa, joita ei ole mainittu tarjouslomakkeella ollenkaan. Näiden kolmen opettajan koulutusta ja työkokemusta on nyt arvioitu. Tarkastelun tuloksena saadaan, että BBi:llä on korkeintaan 14 tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää opettajaa. Kahdella opettajalla ei ole vaatimukset täyttävää kolmen vuoden työkokemusta suomen kielen opettamisesta maahanmuuttajille. Ainakaan tämä ei käy ilmi liitteestä 3 (joissa näiden opettajien nimiä ei siis ole mainittuna) eikä myöskään tarjoajan omasta liitteestä 6, jota nyt on hankintaoikaisuvaatimuksen tultua vireille tarkasteltu. Hankintalain 46 §:n mukaan tarjoaja on vastuussa siitä, että sen tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Sj esittää, että kaupunginhallitus hylkää BBi:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen todeten, että hankintapäätös ja tarjousten vertailu on tehty hankintalain ja ohjeiden mukaisesti eikä oikaisuvaatimuksen tekijä ole muutenkaan esittänyt hankintalakiin tai muuhun lakiin perustuvia syitä, joiden vuoksi päätöstä olisi muutettava.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö.pdf

2

Hankintakeskuksen laatima palvelukuvaus/LIITE 1 palvelukuvaus.pdf

3

Hankintakeskuksen laatima sopimusluonnos/LIITE 2 sopimusluonnos.pdf

4

Hankintakeskuksen tarjouslomake/LIITE 3 tarjouslomake pdf.pdf

5

Salassa pidettävä ()

6

Hankintaoikaisuvaatimus Better Business international Finland Oy

7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Tiedoksi

Henkilöstökeskus

Päätöshistoria

Henkilöstöjohtaja 14.12.2012 § 65

HEL 2012-014374 T 02 08 01 00

Päätös

Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä Galimatias Concept Oy Ab:n tarjouksen liitteenä olevan vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä ja hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 25.10.2012.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 4.12.2012. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta: Ami-säätiö, Better Business International Communication Finland Oy ja Galimatias Concept Oy Ab.

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä tarjottavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnössä on määritelty tarjousten vertailuperusteet. Tarjousten vertailu ja sen perustelut on esitetty liitteessä 1. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Galimatias Concept Oy Ab.

Sopimuskausi on 2 vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdesti (2) yhden (1) vuoden optiolla. Hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa on noin 1,6 milj. euroa sisältäen mahdolliset optiovuodet.

Lisätiedot

Ulla Juhanko, erityissuunnittelija, puhelin: 310 23115

ulla.juhanko2(a)hel.fi

Jaana Karvonen, työllistämispäällikkö, puhelin: 310 79789

jaana.karvonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566