Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 353

Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Tukholmassa 24.-25.4.2013

Pöydälle 02.04.2013

HEL 2013-003104 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Arja Karhuvaara

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Minerva Krohn, Jussi Chydenius, Tuomas Tuure ja Hannu Tuominen.

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: Nasima Razmyar, Ville Jalovaara, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, varalle: Risto Kolanen

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: Lotta Staffans

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Meri Vennamo, Nina Huru

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Veronica Hertzberg

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Komonen, kansainvälisen toiminnan asiantuntija, puhelin: 310 25723

leena.komonen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkamatkalle lähtijät

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajiksi Tukholmassa järjestettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen (Nordisk huvudstadskonferens) 24. - 25.4.2013 seuraavat henkilöt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Esittelijä

Tukholman kaupunki on esittänyt Helsingin kaupungille kutsun osallistua Tukholmassa 24. - 25.4.2013 järjestettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen. Kokouksen teema on: Den Växande Staden - möjligheter och utmaningar med globalisering och urbanisering.

Joka toinen vuosi järjestettävään kokoukseen kutsutaan enintään 20 edustajan delegaatio kaikista pohjoismaisista pääkaupungeista sekä lisäksi 3-4 hengen edustajan delegaatio itsehallintoalueiden pääkaupungeista (Mariehamn, Nuuk, Torshavn). Delegaatioiden jäsenet ovat pääosin luottamushenkilöitä. Kokouksen yhtenä tavoitteena on kokemusten ja näkemysten vaihto esillä olevista teemoista sekä verkottuminen.

Liitteenä kokouksen tarkempi ohjelma. Tarkoituksena on lentää Tukholmaan keskiviikkoaamuna 24.4. ja takaisin Helsinkiin torstai-iltana 25.4. kokouksen päätyttyä.

Kaupunginhallituksen valittua edustajat Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää erikseen virkamatkasta Khn johtosäännön ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Komonen, kansainvälisen toiminnan asiantuntija, puhelin: 310 25723

leena.komonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tukholman kaupunginjohtajan kutsukirje

2

Kokousohjelma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkamatkalle lähtijät

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2013 § 326

HEL 2013-003104 T 04 03 01

Päätös

Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Komonen, kansainvälisen toiminnan asiantuntija, puhelin: 310 25723

leena.komonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566