Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 350

V Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle

HEL 2012-016249 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Helsinki Stadion Management Oy:lle 214 800 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Pajamäenkentän tekonurmihankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kenttäkiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus Pajamäen kenttäalue

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Helsinki Stadion Management Oy:lle 214 800 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Pajamäenkentän tekonurmihankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kenttäkiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Tiivistelmä

Pajamäenkentän tekonurmihanke on Helsinki Stadion Management Oy:n, Pajamäen Palloveikot ry:n ja HJK-Juniorit ry:n yhteinen hanke. Pajamäenkentältä purettiin liikuntaviraston ja seurojen yhteishankkeena toteutettu jalkapallohalli vuonna 2010. Kyseinen hanke parantaa huomattavasti jalkapallon talviolosuhteita, kun alueelle on tarkoitus rakentaa jalkapallon kenttäalueen lisäksi jalkapallohalli. Liikuntalautakunta teki Pajamäenkentän alueesta 15 vuoden vuokrauspäätöksen 28.1.2013. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on kaupungin lainan myöntäminen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 537 000 euroa ja sille on haettu ELY-avustusta 120 000 euroa.

Esittelijä

Esittelijä pitää liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten 214 800 euron suuruisen lainan myöntämistä Helsinki Stadion Management Oy:lle perusteltuna. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 7,7 miljoonaan euroa ja korko tällä hetkellä 0,75 %. Mikäli kaupunginvaltuusto myöntää esitetyn lainan, tulee kaupunginhallitus toimeenpanopäätöksessään kehottamaan hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan laina-asiakirjat. 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus Pajamäen kenttäalue

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 05.03.2013 § 55

HEL 2012-016249 T 02 05 03 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti todeta Pajamäenkentän kenttähanketta koskevasta lainahakemuksesta kaupunginhallitukselle lausuntonaan seuraavaa:

Saapunut hakemus ja sen käsittelijätaho

Helsinki Stadion Management Oy esittää liikuntalautakunnalle osoittamassaan hakemuksessa kaupungin lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Takkatielle toteutettavasta kenttähankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. 

Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus. Helsinki Stadion Management Oy:n liikuntalautakunnalle osoittama hakemus tulee lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja lautakunnan tulee antaa asiasta samalla lausuntonsa.

Taustatietoja

Liikuntalautakunta (21.6.2011, 150 §) on hyväksynyt omalta osaltaan seurojen kanssa toteutettavien hankkeiden yhteistoimintaa sekä hakemusten käsittelyä koskevat periaatteet. joiden mukaan seurojen kanssa pyritään toteuttamaan jo vakiintuneen käytännön myötä kaksi yhteistoimintakenttää per vuosi. Pajamäen kenttähankeen kohdalla poiketaan käytännöstä ja kenttähanke on kolmas yhteistoimintahanke vuodelle 2012. Pajamäenkentältä purettiin liikuntaviraston ja seurojen yhteishankkeena toteutettu jalkapallohalli vuonna 2010. Kyseinen hanke parantaa huomattavasti jalkapallon talviolosuhteita, kun alueelle on tarkoitus rakentaa jalkapallon kenttäalueen lisäksi jalkapallohalli.

Liikuntatoimen ja Suomen Palloliiton Helsingin piiri ry:n olosuhdevaliokunnan edustajat ovat tältä pohjalta systemaattisesti yhteistoimin kehittäneet niitä toimintaperiaatteita, millä seurojen ja liikuntaviraston yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja luotu ne kriteerit, joita seuran tulee noudattaa omassa olosuhdehankkeessa.

Liikuntalautakunnan hyväksymien toimintaperiaatteen mukaan seurojen kanssa käydään ensin keskustelut mahdollisista kenttähankkeista ja hankkeet valmistellaan yhteistuumin siihen pisteeseen, että ne ovat toteuttamiskelpoisia. Tämän jälkeen seurat lähettävät kenttähankkeen toteuttamiseksi maa-alueen vuokraushakemuksen liikuntalautakunnalle. Helsinki Stadion Management Oy:n hakemuksessa on kyse yhdestä esitetyistä seura-hankkeista.

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan (28.1.2013, § 143) oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan yhtiölle  n. 15 038 m² maa-alueen Pajamäenkentästä 15 vuodeksi jalkapallotoimintaa varten ajalle 1.4.2013 - 31.3.2028. Liikuntalautakunta teki vuokrauspäätöksen kokouksessaan 28.1.2013. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä maa-alueen vuokrauksen lisäksi on, että kaupunki myöntää tarkoitusta varten haettavana olevan lainan.

Hakijataho, hanke- ja rahoitussuunnitelmat

Helsinki Stadion Management Oy on rekisteröity kaupparekisteriin 22.7.1999 ja sen toimialana on tarjota muun muassa liikkeenjohdollisia, hallinta-, huolto-, ylläpito-, vuokraus- ym. palveluja urheiluun liittyen.  Yhtiön hanke perustuu tiiviissä yhteistyössä HJK Juniorit ry -nimisen jalkapalloseuran kanssa tehtyihin suunnitelmiin. Hankkeen suunnitelmat on käsitelty myös Suomen Palloliiton Helsingin piiri ry:n olosuhdevaliokunnassa. Yhtiön ja seuran keskeisissä neuvotteluissa on päädytty siihen, että hankkeen toteuttajana ja ylläpitäjänä toimii Helsinki Stadion Management Oy. Tarkoitukseen sopivasta alueesta neuvoteltiin osapuolten kesken ja alueeksi vahvistui Pajamäen hiekkapintainen kenttä.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 537 000 euroa.  Kustannukset on tarkoitus rahoittaa mm. omarahoituksella, hankkeelle haettavalla ELY-tuella sekä osin kaupungilta haettavalla lainalla.

Asemakaava, alueen hallinta

Pajamäenkentällä on voimassa oleva asemakaava nro 11440. Alue on urheilu- ja virkistysaluetta (VU), jolle on mahdollista pystyttää ylipainehalli.

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3146-00012) vuoden 2032 loppuun asti. Alueen pinta-ala on 16 787 m² ja sen sisäinen vuokra vuonna 2012 on 18 789,18 euroa.  Alue on liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston hallinnassa.

Urheilu- ja laitosrahaston säännöt, lainan myöntämisen edellytykset

Rakennushanke palvelee toteutuessaan liikuntatarkoituksia ja on näin Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 3 §:n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessaan esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Liikuntalautakunnan lausunto

Kanta-Helsingin alueella ei ole riittävässä määrin jalkapallon harjoitteluun tarvittavia alueita. Jalkapallo on eräs suosituimmista urheilulajeista erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingissä jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin nyt esitetyssä rakennushankkeessa ei ole kaupungin puolelta toteutettavissa tulevien vuosien taloussuunnitelma-kauden aikana.

Liikuntatoimen kannalta nyt esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.  Helsinki Stadion Management Oy:n esittämä hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja hankkeen sijainti on myös hyvä.  Toteutuessaan hanke palvelisi myös Helsingin kaupungin etua helpottamalla kaupungin omaa rakennustarvetta. Hakijan ja liikuntalautakunnan kesken tehdään kyseisestä maa-alueesta viidentoista vuoden vuokrasopimus.

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 537 000 euron hankkeelle 170 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Hankkeelle on kuitenkin mahdollisuus saada urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista liikuntalautakunnan aikaisempien lainanpuoltoperiaatteiden mukaisesti maksimissaan 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joka tässä hankkeessa on 214 800 euroa. 

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla enintään 214 800 euron lainan myöntämistä kymmenen vuoden laina-ajalla Helsinki Stadion Management Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmihankkeen toteuttamiseksi Pajamäenkentältä vuokrattavalle alueelle. 

11.12.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566