Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 369

Kaupungin henkilöstöraportti 2012

HEL 2013-003310 T 01 00 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Hannu Tulensalo, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37959

hannu.tulensalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Henkilöstöraportti 2012 (korjattu)

2

Henkilöstötoimikunnan lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2012.

Esittelijä

Vuoden 2012 henkilöstöraportti on valmistunut. Henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henkilöstöstä ja niistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä, joilla toteutettiin vuosien 2009 – 2012 strategiaohjelman tavoitteita.

Henkilöstömäärä on noussut jonkin verran viime vuodesta ja on nyt 40 129. Henkilöstömäärä on kasvanut erityisesti sosiaali- ja terveystoimen alueella. Strategiakaudella henkilöstömäärä on noussut
1 214 henkilöllä. Keskeisissä henkilöstöä koskevissa tunnusluvuissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.  Määräaikaisten osuus oli 16,8 %, vakinaisen henkilöstön keski-ikä 44,9 ja suurin ikäryhmä olivat 53-vuotiaat. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ilman eläköitymisen vaikutusta vaihteli strategiakauden aikana kolmen ja neljän prosentin välillä ja oli nyt 3,9. 

Sj kiinnittää huomiota erityisesti muunkielisten osuuteen henkilöstöstä sekä sairauspoissaoloja, eläköitymistä ja työhyvinvointia koskeviin raportin tietoihin.

Muun kuin suomen – tai ruotsinkielisen henkilöstön määrä on kasvanut strategiakauden aikana 3,2 prosentista 5,4 prosenttiin.  Osuuden kasvattaminen on ollut tavoite, jota on tuettu työyhteisö- ja esimiesvalmennuksilla sekä suomen kielen koulutuksilla.

Sairauspoissaolojen osuus kokonaistyöajasta on laskenut koko strategiakauden ajan ja oli nyt 4,7 prosenttia.  Sairaus- ja työtapaturmapäivien määrä on vähentynyt tasaisesti kaikissa ryhmissä.

Kaupungin palveluksesta erotaan eläkkeelle siirtymisen johdosta yhä vanhempina. Viime vuonna kaupungin palveluksessa erottiin kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta keskimäärin 63,1 vuoden iässä. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64,4-vuotiaana. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä nousi strategiakauden aikana kahdella vuodella. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on laskenut koko tarkastelukauden ajan.  Kaupungin palveluksessa työskenteli 773 henkilöä vielä saavutettuaan oman henkilökohtaisen eläkeikänsä.

Työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella työhyvinvointi on edelleen hyvällä tasolla. Keskeisten osa-alueiden tuloksissa on pientä muutosta kumpaankin suuntaan edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan esimiesten kokemus oman linjajohdon tuesta esimiestyölle on parantunut merkittävästi kahden viime vuoden aikana. Viime vuosien panostuksilla esimies- ja johtamisvalmennuksiin on omalta osaltaan vaikutusta näihin tuloksiin.

Henkilöstöraportin hyvien tulosten perusteella voidaan todeta, että henkilöstöpolitiikan toimenpiteillä pystytään ratkaisemaan työurien pidentämiseen, monimuotoistuviin työyhteisöihin ja lähivuosina jatkuvaan runsaaseen eläköitymiseen liittyviä haasteita.  Sairauspoissaoloja voidaan edelleen vähentää suuntaamalla voimavaroja riskiryhmien tunnistamiseen ja kohdennettuihin toimenpiteisiin sekä työkykyjohtamista kehittämällä. Sairaus- ja työtapaturmapoissaoloja vähentämällä saadaan aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. Vahvistamalla työhyvinvointia ja työkykyä tukevaa toimintaa voidaan vaikuttaa myös eläköitymiseen ja työurien jatkamiseen.  Taitava johtaminen ja hyvä henkilöstöpolitiikka ovat välttämättömiä edellytyksiä hyvän kehityksen jatkumiselle ja työelämän laadulle.

Henkilöstötoimikunta antaa henkilöstöraportista lausunnon 25.3.2013.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Hannu Tulensalo, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37959

hannu.tulensalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Henkilöstöraportti 2012

2

Henkilöstötoimikunnan lausunto

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Henkilöstökeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566