Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/4

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 372

Oikaisuvaatimus työllisyysavustusten myöntämistä koskevasta henkilöstöjohtajan päätöksestä

HEL 2013-002004 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esityslistalta ilmenevillä perusteilla hylätä Euronuori ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen henkilöstöjohtajan 6.2.2013 tekemästä päätöksestä § 8 koskien työllisyysavustusten myöntämistä järjestöille todeten, että oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia tai tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Henkilöstöjohtajan päätös.pdf

2

Henkilöstöjohtajan päätöksen liite.pdf

3

Euronuori.oikv1 hakemus

4

Euronuori.oikv2 hakemus

5

Euronuori.oikv3 hakemus

6

Euronuori.oikvlisäselvpyyntö.pdf

7

Euronuori ry:n tekemä oikaisuvaatimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esityslistalta ilmenevillä perusteilla hylätä Euronuori ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen henkilöstöjohtajan 6.2.2013 tekemästä päätöksestä § 8 koskien työllisyysavustusten myöntämistä järjestöille todeten, että oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia tai tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja myöntää päätöksellään vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia helsinkiläisille yhdistyksille työllisyyttä edistäviin kuluihin. Avustusta oli jaettavana vuodelle 2013 yhteensä 400 000 euroa ja avustukset olivat haussa 12.11.–30.11.2012 välisenä aikana. Yhteensä 26 yhdistystä jätti määräajassa avustushakemuksen. Haettu avustusten kokonaismäärä oli 876 380 euroa.

Työllistämistoimikunta käsitteli vuoden 2013 avustuksia koskevat hakemukset kokouksessaan 10.1.2013 ja esitti lausuntonaan, että 23 yhdistykselle myönnetään yhteensä 400 000 euroa työllisyydenhoidon kuluihin. Euronuori 2002 ry: n hakemus todettiin puutteelliseksi. henkilöstöjohtaja teki työllistämistoimikunnan lausuntoon pohjautuen päätöksen työllisyysavustuksista järjestöille (henkilöstöjohtajan pöytäkirja 8 §, 6.2.2013). Päätös lähetettiin kaikille avustusta hakeneille tahoille 6.2.2013.

Euronuori 2002 ry teki oikaisuvaatimuksen henkilöstöjohtajan päätöksestä. Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 11.2.2013 ja siten säädetyssä määräajassa. Yhdistys pyytää päätöksen oikaisemista siten, että päätös tulee ottaa uudelleen käsittelyyn. Perusteluna yhdistys esittää, että yhdistys ei ole saanut henkilöstökeskuksesta lähetettyä lisäselvityspyyntöä, eikä näin ollen ole voinut täydentää hakemustaan.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja (Sj) toteaa, että työllisyysavustusten hakemisessa ja käsittelyssä otettiin käyttöön uusi sähköinen kaupunkitasoinen järjestelmä vuoden 2012 aikana. Sähköisen hakemuksen lisäksi hakijoilla oli mahdollisuus toimittaa myös kirjallinen hakemus kaupungin kirjaamoon. Euronuori 2002 ry jätti hakemuksensa 12.11.2012 avustusjärjestelmään kolmella erillisellä sähköisellä lomakkeella. Euronuori 2002 ry:n hakema avustus oli kokonaismäärältään 42 000 euroa. Euronuori 2002 ry:n järjestelmään tekemissä hakemuksissa ei ollut mitään vaadittuja liitteitä.

Pelkkä hakemus ei ole riittävä avustushakemusten käsittelyssä. Hakemukseen tarvitaan liitteitä, joiden perusteella voidaan arvioida avustusten myöntämisen ehtojen täyttyminen. Helsingin kaupungin avustusohjeiden mukaan puutteellinen hakemus tulee esittää hylättäväksi, mikäli sitä ei ole täydennetty lisämääräajan puitteissa.  

Henkilöstökeskus lähetti postitse yhteensä kymmenelle hakijataholle lisäselvityspyynnön 21.12.2012. Euronuori 2002 ry oli yksi näistä lisäselvityspyynnön saaneista tahoista ja sitä on pyydetty lisäselvityksenä toimittamaan henkilöstökeskukseen seuraavat tositteet toiminnastaan: toimintasuunnitelma 2013, talousarvio 2013, vahvistettu tuloslaskelma ja tase 2011, toimintakertomus 2011, edellisen tilikauden vuosikokouksen pöytäkirja ja jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnan tarkastuskertomuksesta. Lisäksi kyseessä olevan tahon on pitänyt toimittaa uutena hakijana yhdistyksen tiliote ja yhteisön säännöt. Näitä lisäselvityksiä on pyydetty Euronuori 2002 ry:ltä 3.1.2013 mennessä. Yhdistykselle mennyt pyyntö on liitteenä.

Euronuori 2002 ry ei ole toimittanut pyydettyjä lisäselvityksiä henkilöstökeskukseen. Kaikki muut hakijat paitsi puheena oleva yhdistys toimittivat pyydetyt lisäselvitykset määräajassa. Helsingin kaupungin avustusohjeiden mukaan hakemus, jota ei ole täydennetty lisämääräaikaan mennessä, tulee hylätä puutteellisena. Hakijoiden yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen yhdistyksen oikaisuvaatimusta ei voida hyväksyä.

Sj viittaa edellä olevaan selvitykseen perusteista, joiden vuoksi avustusta ei myönnetty sekä kaupungin avustusohjeisiin ja katsoo, että oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta päätöstä olisi muutettava. Sj toteaa edelleen, että tätä asiaa on valmisteltu yhteistyössä henkilöstökeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kanssa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Henkilöstöjohtajan päätös.pdf

2

Henkilöstöjohtajan päätöksen liite.pdf

3

Euronuori.oikv1 hakemus

4

Euronuori.oikv2 hakemus

5

Euronuori.oikv3 hakemus

6

Euronuori.oikvlisäselvpyyntö.pdf

7

Euronuori ry:n tekemä oikaisuvaatimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566