Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 355

Määrärahan myöntäminen Khn käyttövaroista The Tall Ships Races 2013 -tapahtuman tuotantoon

HEL 2013-003953 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää 2 000 000 euroa The Tall Ships Races 2013 -purjelaivatapahtumalle talousarvion kohdalta 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi (projektinumero 1 04 02 00 625).

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saila Machere, tapahtumapäällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää 2 000 000 euroa The Tall Ships Races 2013 -purjelaivatapahtumalle talousarvion kohdalta 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi (projektinumero 1 04 02 00 625).

Esittelijä

The Tall Ships Races -nuorisopurjelaivatapahtuma pidetään Helsingissä 17.-20.7.2013. Kaupunginhallituksen päätöksellä              (Khs 23.2.2009 § 256) kaupunki osallistuu tapahtuman järjestelyihin         2,5 milj. eurolla. The Tall Ships Races -tapahtumaan odotetaan noin 100 purjelaivaa, 2 500 purjehtijaa (suurin osa 15-25 -vuotiaita nuoria) noin 16 eri maasta. Yleisöä tapahtumaan odotetaan saapuvan neljän päivän aikana noin 500 000. Tapahtuman on vuoden 2013 Suomen suurin maksuton yleisötapahtuma.

Kaupunginhallituksen myöntämällä 2,5, miljoonalla eurolla kustannetaan tapahtuman hallintokuluja, ostopalveluita ja markkinointia:(osallistumismaksut, matkustus- ja kuljetuspalvelut, majoitus- ja ravitsemuspalvelut, vuokrakulut, asiantuntijapalvelut), tekniikat tapahtuma-alueille, tapahtuman markkinointi -ja viestintä, turvallisuus maalla että merellä, ohjelmatuotanto niin miehistölle kuin yleisölle sekä vapaaehtoisten toiminta.

Talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun tapahtumayksikkö vastaa tapahtuman tuottamisesta ja järjestelyiden koordinoinnista yhteistyössä kaupunginjohtajan asettaman työryhmän kanssa.

Tapahtumayksikkö on kohdentanut yksikön normaaleista vuosittaisista tapahtumien järjestelymäärärahoista Tall Ships Races 2013                  -tapahtumaan vuosina 2011-2013 yhteensä noin 500 000 euroa. Lisäksi liikuntavirasto on investoinut Hietalahden allasalueen ruoppaamisen syksyllä 2012 noin 50 000 euroa ja näihin kustannuksiin kaupunginvaltuusto myönsi ylitysoikeuden liikuntaviraston vuoden 2012 liikuntaviraston investointimäärärahoihin.

Nyt tapahtumayksikkö esittää, että tapahtuman kokonaistuotantoon myönnetään kaupunginhallituksen käyttövaroista on 2 000 000 euroa. Näin tapahtuman järjestämiseen tultaisiin kohdentamaan yhteensä                   2,5 milj. euroa kaupunginhallituksen vuonna 2009 tekemän päätöksen mukaisesti.

Vuoden 2013 talousarviossa on varauduttu kohdassa 1 0402 Khn käyttövarat 2 000 000 eurolla kesän 2013 Tall Ships Races                      -tapahtuman tuotantokustannuksiin.

Kaupunginhallituksen vuonna 2009 tekemän päätöksen mukaisesti tapahtumaan haetaan yhteistyökumppaneita, joilta saatavilla tuloilla katetaan osa kuluista. Näiden yhteisarvoksi arvioitiin                         650 000-1 000 000 euroa. Yhteistyökumppanuuksista saatavat                    tulot ja saamiset koostuvat rahasta, palveluista ja tavaroista. Mahdolliset yritysyhteistyökumppaneiden tulot kirjataan hankkeen projektinumerolle 1 04 02 00 625.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saila Machere, tapahtumapäällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous-ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566