Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 351

V Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

HEL 2013-004269 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Petri Roiniselle vapautuksen Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Pauliina Posti uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Palmia-liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Palmian johtokunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Pauliina Posti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Petri Roinisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Petri Roiniselle vapautuksen Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita _______________ uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Palmia-liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Petri Roininen (Kok.) pyytää 21.3.2013 vapautusta Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (5 §) Petri Roinisen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Palmia-liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen ja varapuheenjohtaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Petri Roinisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Palmia-liikelaitos

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566