Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 349

V Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle

HEL 2011-000551 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, kumoten 29.2.2012 § 54 tekemänsä päätöksen, myöntää Urheiluhallit Oy:lle 1 000 000 euronsuuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista ilman vakuutta Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että kolme ensimmäistä vuotta on vapaavuosia.

Lainan korko: Lainasta maksetaan peruskoron suuruinen korko.

Lainan eritysehto: Lainanhoitokustannukset sisällytetään yhtiölle vuosittain myönnettävään avustukseen.

Lisäksi noudatetaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 hyväksymiä yleisiä lainaehtoja.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, kumoten 29.2.2012 § 54 tekemänsä päätöksen, myöntää Urheiluhallit Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen sen Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen saamien enintään 1 200 000 euron suuruisten rahalaitoslainojen, niiden korkojen, viivästyskorkojen, mahdollisten perimis- ja muiden kulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, kumoten 29.2.2012 § 54 tekemänsä päätöksen, myöntää Urheiluhallit Oy:lle 1 000 000 euronsuuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista ilman vakuutta Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että kolme ensimmäistä vuotta on vapaavuosia.

Lainan korko: Lainasta maksetaan peruskoron suuruinen korko.

Lainan eritysehto: Lainanhoitokustannukset sisällytetään yhtiölle vuosittain myönnettävään avustukseen.

Lisäksi noudatetaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 hyväksymiä yleisiä lainaehtoja.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, kumoten 29.2.2012 § 54 tekemänsä päätöksen, myöntää Urheiluhallit Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen sen Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen saamien enintään 1 200 000 euron suuruisten rahalaitoslainojen, niiden korkojen, viivästyskorkojen, mahdollisten perimis- ja muiden kulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto myönsi Urheiluhallit Oy:lle 29.2.2012 § 54 lainaa 600 000 euroa ja 900 000 euron suuruisen takauksen Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen. Hallin peruskorjauksen piti alkaa jo kesäkuussa 2012, mutta tarjouskilpailu jouduttiin keskeyttämään kustannusarvioiden ylittäessä budjetoidun huomattavasti. Rakennustyö suunniteltiin uudelleen siten, että allastilojen suunnitelmaa muutettiin osittain, urakkamuoto muuttui projektinjohtourakaksi ja osa korjaustöistä tehdään yhtiön omana työnä. Näillä toimenpiteillä kustannusarvio on saatu alkuperäistä tarjouskilpailua halvemmalle tasolle. Hanke kilpailutettiin uudestaan syksyllä 2012 ja peruskorjaus on tarkoitus aloittaa kuluvan vuoden heinäkuussa. Hankkeen uusi kustannusarvio on 2 500 000 euroa               (alv 0 %) ja se on tarkoitus rahoittaa 1 200 000 euron suuruisella pankkilainalla, 1000 000 euron suuruisella kaupungin lainalla ja             300 000 euron suuruisella omarahoituksella.

Esittelijä

Esittelijä pitää liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten päätösehdotuksen mukaisen lainan ja takauksen myöntämistä perusteltuna. Koska kaupunki omistaa enemmistön (51,87 %) Urheiluhallit Oy:n osakkeista ei lainalle ja takaukselle vaadita vakuuksia. Mikäli kaupunginvaltuusto myöntää lainan ja takauksen, kaupunginhallitus tulee toimeenpanopäätöksessään kehottamaan hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä n. 7,7 miljoonaa euroa ja päätösehdotuksen mukainen lainan korko on tällä hetkellä 0,75 %. 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 05.03.2013 § 46

HEL 2011-000551 T 02 05 03 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Urheiluhallit Oy:lle myönnettäisiin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 400 000 euron lisälaina Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen ja että enintään 1 200 000 euron suuruisille rahoituslaitoslainoille, niiden koroille ja mahdollisille perimiskuluille myönnetään kaupungin takaus.

Kaupunginvaltuusto myönsi 29.2.2012, 54 §, Urheiluhallit Oy:lle samaan hankkeeseen 600 000 euron lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta.

Urheiluhallit Oy:n toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu seitsemän eri vesiliikuntakeskusta ja Pasilan Urheiluhalli. Se tarjoaa liikuntapalveluja Helsingin Urheilutalossa, Töölön Urheilutalossa, Pasilan Urheilutalossa sekä Malmin, Kontulan ja Siltamäen uimahalleissa. Urheiluhallit Oy vastaa Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n juoksevasta toiminnasta yhteistyösopimuksen mukaisesti. Lisäksi Vuosaaren Urheilutalo Oy:n ja Urheiluhallit Oy:n välinen yhteistyösopimus astui voimaan 1.1.2009. Helsingin kaupunki omistaa 51,87 % Urheiluhallit Oy:n osakkeista ja loput osakkeet kaksitoista valtakunnallista urheiluliittoa, Urheiluopistosäätiö ja Helsingin NMKY.

Malmin uimahalli on otettu käyttöön 1983. Rakennuksessa on yksi iso allas sekä erilliset kahluu-, opetus- ja kylmävesialtaat. Lisäksi hallista löytyy kunto- ja liikuntasali.

Malmin uimahallia perusparannettiin viimeksi vuonna 2000, jolloin pukuhuone- ja saunatilat remontoitiin sekä rakennettiin kylmävesiallas.

Uudessa peruskorjauksessa kunnostetaan huonokuntoiset allasrakenteet, allashallin lattiatasot ja teräsbetonipilarit. Samalla uusitaan vedenkäsittelyjärjestelmä. Allastilan ulkolasiseinät uusitaan energiataloudellisemmiksi. Uimahallin toiminnallisuuden parantamiseksi tehdään myös allasmuutoksia.

Hallin peruskorjauksen piti alkaa jo kesäkuussa 2012, mutta tarjouskilpailu jouduttiin keskeyttämään kustannusarvioiden ylittäessä budjetoidun huomattavasti. Rakennustyö suunniteltiin uudelleen siten, että allastilojen suunnitelmaa muutettiin osittain, urakkamuoto muuttui projektinjohtourakaksi ja osa korjaustöistä tehdään yhtiön omana työnä. Näillä toimenpiteillä kustannusarvio on saatu alkuperäistä tarjouskilpailua halvemmalle tasolle. Hanke kilpailutettiin uudestaan syksyllä 2012, ja peruskorjaus on tarkoitus aloittaa kuluvan vuoden heinäkuussa, ja se valmistunee kesäkuussa 2014.

Kustannusarvio ylittää kuitenkin edelleen alkuperäisen suunnitelman 700 000 eurolla, mistä johtuen yhtiö hakee 400 000 euron lisälainaa ja siihen liittyviä muiden lainojen takauksia Malmin uimahallin peruskorjaukseen.

Hankkeen uusi kustannusarvio on 2 500 000 euroa (alv 0 %), ja se on tarkoitus rahoittaa seuraavasti:

pankkilaina        1 200 000 euroa
kaupungin laina 1 000 000 euroa (600 000 jo myönnetty)
oma rahoitus      300 000 euroa
YHTEENSÄ       2 500 000 euroa

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien laitosten rakennustöiden rahoittamiseen. Malmin uimahallin peruskorjaushanke on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukainen.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston lainattavissa olevat varat ovat supistuneet viime vuosina mm. Olympiastadionin perusparantamisen seurauksena. Rahastossa on tällä hetkellä vapaata pääomaa 10 000 000 euroa.

Yhtiön ilmoituksen mukaan haetut lainat eivät tämän hetkisen arvion mukaan lisää Urheiluhallit Oy:n vuosittaista laitosavustustarvetta, koska yhtiön muut pääomakulut laskevat vuodesta 2013 alkaen.

Käsittely

05.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Riitta Hämäläinen-Bister

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

 

Kaupunginvaltuusto 29.02.2012 § 54

HEL 2011-000551 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti todeta, ettei kaupunginsihteeri Hannu Hyttinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää Urheiluhallit Oy:lle 600 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista ilman vakuutta Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että kolme ensimmäistä vuotta on vapaavuosia.

Lainan korko: Lainasta maksetaan peruskoron suuruinen korko.

Lainan erityisehto: Lainanhoitokustannukset sisällytetään yhtiölle vuosittain myönnettävään avustukseen.

Lisäksi noudatetaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 hyväksymiä yleisiä lainaehtoja.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan kaupungin omavelkaisen takauksen Urheiluhallit Oy:n saamien enintään 900 000 euron suuruisten rahalaitoslainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 20.02.2012 § 179

HEL 2011-000551 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Urheiluhallit Oy:lle 600 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista ilman vakuutta Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että kolme ensimmäistä vuotta on vapaavuosia.

Lainan korko: Lainasta maksetaan peruskoron suuruinen korko.

Lainan erityisehto: Lainanhoitokustannukset sisällytetään yhtiölle vuosittain myönnettävään avustukseen.

Lisäksi noudatetaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 hyväksymiä yleisiä lainaehtoja.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan kaupungin omavelkaisen takauksen Urheiluhallit Oy:n saamien enintään 900 000 euron suuruisten rahalaitoslainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

Käsittely

20.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566