Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 370

Helsingin kaupunginmuseon virastotunnuksen vahvistaminen

HEL 2012-011782 T 00 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginmuseon käyttämään toiminnassaan sille suunniteltua virastotunnusta kaupunginmuseon graafisessa ohjeistossa esitetyn tunnusoriginaalin mukaisena (liite 2, s. 4) ottaen samalla huomioon kaupungin viestinnän ohjeissa ja graafisissa ohjeissa olevat säännökset.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

kaupunginmuseo.johtokunta.esityslista

2

Kaupunginmuseon graafinen_ohjeisto_v4.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunginmuseon käyttämään toiminnassaan sille suunniteltua virastotunnusta kaupunginmuseon graafisessa ohjeistossa esitetyn tunnusoriginaalin mukaisena (liite 2, s. 4) ottaen samalla huomioon kaupungin viestinnän ohjeissa ja graafisissa ohjeissa olevat säännökset.

Esittelijä

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja (Sj) toteaa, että kaupunginhallituksen 7.9.2009 hyväksymien viestinnän ohjeiden mukaisesti kaupunki käyttää omassa viestinnässään yhtenäistä visualista ilmettä, jonka peruselementti on kaupungin vaakuna. Helsingin kaupunkitunnuksen sovelluksena käytetään logoa, joka muodostuu kaupungin vaakunan ja nimilogon yhdistelmästä. Tätä logoa ns. yläkruunullisen vaakunan kera käyttävät ulkoisessa viestinnässään kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin johtajisto ja kaupungin keskushallinnon virastot. Kaupungin muiden hallintokuntien virallisen ilmeen mukaisen logon muodostavat vaakuna ja viraston nimi yhdessä tekstin ”Helsingin kaupunki” kanssa.

Ohjeissa todetaan vielä, että perustelluista syistä kaupungin hallintokunnilla on lisäksi mahdollisuus käyttää omaa virasto- tai laitostunnustaan kaupunginhallituksen hyväksymällä tavalla. Kaupunginhallitus vahvistaa hallintokunnan tunnuksen lauta- tai johtokunnan esityksestä. Ennen tällaisen kaupungin tavanomaisesta vaakunailmeestä poikkeavan virasto- tai laitostunnuksen vahvistamista siitä on pyydettävä hallintokeskuksen viestinnän lausunto. Esimerkiksi kaupungin liikelaitoksilla sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta vastaavilla yksiköillä saattaa olla oman asiakasmarkkinointinsa kannalta perustellut syyt itsenäiseen virasto-, laitos- tai yritysilmeeseen.

Kaupunginmuseo haluaa vahvistaa nyt esitettävällä graafisella ilmeellä mielikuvaansa liittyviä vahvuuksia kuten asiantuntevuutta ja luotettavuutta ja samalla näyttäytyä entistä nykyaikaisempana ja monipuolisempana palvelujen ja tuotteiden tarjoajana, aktiivisena ja asiakaslähtöisenä - visionsa mukaisesti ihmisten kanssa elävänä ja kehittyvänä koko kaupungin museona. Uudelle ilmeelle asetettuja tavoitteita ja sen kytkeytymistä kaupunginmuseon strategiatyöhön on kuvattu kaupunginmuseon johtokunnan esityslistatekstissä 30.10.2012, joka on liitteenä 1.

Hallintokeskuksen viestintä on antanut uudesta ilmeestä lausuntonsa 10.10.2012. Siinä todetaan uuden ilmeen olevan asiakkaiden kannalta selkeä ja taloudellinen toteuttaa. Lausunnon mukaan suunniteltu tunnus kieliversioineen kertoo suoraan, että kyse on Helsingin kaupungin organisaatiosta. Tunnus ja muut ilmeen elementit on toteutettu raikkaasti ja kekseliäästi. Hallintokeskuksen viestintä puoltaa museon uuden ilmeen hyväksymistä. Lausunto on liitteenä 1. olevan esityslistatekstin yhteydessä.

Sj esittää, kaupunginmuseon esityksen mukaisesti, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginmuseon käyttämään ehdotettua tunnusta sekä siihen liittyviä muita visuaalisia tunnisteita toiminnassaan. Museon nimi säilyy entisenä. Virallisissa yhteyksissä ja asiakirjoissa museo noudattaa jatkossakin Helsingin kaupungin marraskuussa 2011 hyväksymää graafista ohjeistoa.

Helsingin kaupunginmuseon nyt esitettävä graafinen ohjeisto on liitteenä 2.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

kaupunginmuseo.johtokunta.esityslista

2

Kaupunginmuseon graafinen_ohjeisto_v4.pdf

Tiedoksi

Hallintokeskus

Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunginmuseon johtokunta 30.10.2012 § 76

HEL 2012-011782 T 00 04 00

Päätös

Johtokunta päätti tehdä kaupunginhallitukselle esittelyn mukaisen ehdotuksen Helsingin kaupunginmuseon markkinointiviestinnässä käytettävän graafisen ilmeen uudistamisesta.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Jari Karhu

Lisätiedot

Jari Karhu, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 64198

jari.karhu(a)hel.fi

 

Hallintokeskus Viestintä 10.10.2012

HEL 2012-011782 T 00 04 00

Hallintokeskuksen viestinnän lausunto kaupunginmuseon graafisesta ilmeestä

Näkyvyys ja tunnettuus ovat kulttuuritoimen organisaatioille erityisen tärkeitä. Kaupungin sivistys- ja henkilöstötoimeen kuuluvilla kulttuurialan virastoilla on kullakin käytössä oma, kaupungin yhteisestä vaakunailmeestä poikkeava tunnus.

Kaupungin viestinnän ohjeissa (Khs 7.9.2009) todetaan: ”Perustelluista syistä kaupungin hallintokunnilla on mahdollisuus käyttää omaa virasto- tai laitostunnustaan kaupunginhallituksen hyväksymällä tavalla. Kaupunginhallitus vahvistaa hallintokunnan tunnuksen lauta- tai johtokunnan esityksestä. Ennen tällaisen kaupungin vaakunailmeestä poikkeavan virasto- tai laitostunnuksen vahvistamista siitä on pyydettävä hallintokeskuksen viestinnän lausunto. Esimerkiksi kaupungin liikelaitoksilla sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta vastaavilla yksiköillä saattaa olla oman asiakasmarkkinointinsa kannalta perustellut syyt itsenäiseen virasto-, laitos- tai yritysilmeeseen.”

Kaupunginmuseon tunnuksen ja visuaalisen ilmeen on suunnitellut The Family Inc. Advertising Network Oy. Uusi ilme on suunniteltu yhden brändin periaatteella siten, että Helsingin kaupunginmuseo on kattobrändi, jonka alla toimivat kaikki museon yksiköt eikä näille rakenneta omia visuaalisia identiteettejä. Malli on selkeä asiakkaiden kannalta ja taloudellinen toteuttaa. Suunniteltu tunnus kieliversioineen kertoo suoraan, että kyse on Helsingin kaupungin organisaatiosta. Tunnus ja muut ilmeen elementit on toteutettu raikkaasti ja kekseliäästi, ja ne antavat mahdollisuuden viestiä monipuolisesti eri yhteyksissä kaupunginmuseon toiminnoista.

Hallintokeskuksen viestintä puoltaa sitä, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginmuseon käyttämään ehdotettua tunnusta sekä siihen liittyviä muita visuaalisia tunnisteita toiminnassaan.

Lisätiedot

Eero Waronen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 36073

eero.waronen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566