Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 375

Iltakouluasia: Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman tilannekatsaus

HEL 2013-004589 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun tilannekatsauksen tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginhallitus käsitteli asian esityslistan mukaisessa järjestyksessä toiseksi viimeisenä, mutta päätti asiasta viimeisenä, toisen iltakouluasian jälkeen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun tilannekatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.9.2012 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2012 - Kotikaupunkina Helsinki. Ohjelma laaditaan Helsingissä valtuustokausittain. Siihen sisältyvät maankäytön ja asumisen visio, päämäärät sekä 19 tavoitekohtaa, joiden toteutumista seurataan vuosittain.

Asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randell talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolta esittelee ohjelman seurannan tilannetta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566