Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 360

Lausunto Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmasta

HEL 2013-003355 T 14 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Kauniaisten kaupungille seuraavan lausunnon Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmasta ja toiminta-alueesta 2013-2022:

Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelma osoittaa, että kaupunkirakenne on jo nykyisin niin valmis, ettei kaupungin sisäisiä, merkittäviä vesihuollon kehittämistoimia tarvita.

Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelma on tehty yhteistyössä muiden kaupunkien ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (”HSY”) kanssa. Kauniaisten ja seudun vesihuollon kehittämissuunnitelmat ovat yhteneväiset.

Helsingin kaupungilla ei ole huomautettavaa Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmasta ja toiminta-alueesta 2013-2022.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmasta

2

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2022

3

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

4

Ympäristökeskuksen lausunto

5

Kiinteistöviraston lausunto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kauniaisten kaupunki

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Kauniaisten kaupungille seuraavan lausunnon Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmasta ja toiminta-alueesta 2013-2022:

Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelma osoittaa, että kaupunkirakenne on jo nykyisin niin valmis, ettei kaupungin sisäisiä, merkittäviä vesihuollon kehittämistoimia tarvita.

Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelma on tehty yhteistyössä muiden kaupunkien ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (”HSY”) kanssa. Kauniaisten ja seudun vesihuollon kehittämissuunnitelmat ovat yhteneväiset.

Helsingin kaupungilla ei ole huomautettavaa Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmasta ja toiminta-alueesta 2013-2022.

Esittelijä

Kauniaisten kaupunki on pyytänyt Helsingin kaupungilta lausuntoa Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmasta ja toiminta-alueesta 2013-2022.

Lausunnon antamisen määräaika on ollut 29.3.2013, mutta HSY:n koordinoimana on sovittu, että Helsingin kaupunki voi toimittaa lausuntonsa 5.4.2013 mennessä.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatimisperusteet on sovittu HSY:n perussopimuksen sopimusasiakirjoissa. Sopimuksen mukaan kukin jäsenkunta tekee vesihuoltolain 5 §:n mukaiset kuntakohtaiset kehittämissuunnitelmat oman kuntansa aluetta koskien. Edelleen jäsenkuntien on yhteistyössä HSY:n kanssa laadittava ja pidettävä ajan tasalla kattavaa vesihuollon seudullista kehittämissuunnitelmaa vesihuoltolain 5 §:n periaatteiden mukaisesti.

Kauniaisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmasta ja toiminta-alueesta 2013-2022 on pyydetty lausunnot kaupunkisuunnitteluvirastolta, kiinteistövirastolta, rakennusvirastolta sekä ympäristökeskukselta. Asian valmistelun yhteydessä on sovittu, että kaupunkisuunnitteluvirasto antaa lausunnon kaikkien edellä mainittujen virastojen puolesta, koska kaupunkisuunnitteluviraston teknistaloudellisen toimiston päällikkö Eija Kivilaakso on toiminut puheenjohtajana kaupunginjohtajan johtajistokäsittelyssä (25.4.2012, 44 §) asettamassa vesihuollon kehittämissuunnitelmatyöryhmässä. Työryhmässä on ollut edustus kaikista muistakin virastoista, joilta lausuntoa pyydettiin.

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto on asian liitteenä nro 3. Ympäristökeskus ja kiinteistövirasto ovat antaneet asiassa omat lausunnot, jotka ovat asian liitteinä nro 4-5.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmasta

2

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2022

3

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

4

Ympäristökeskuksen lausunto

5

Kiinteistöviraston lausunto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kauniaisten kaupunki

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

KSV

KV

HKR

Taske

Ympäristökeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566