Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 358

Lausunto Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta

HEL 2013-003417 T 14 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Vantaan kaupungille seuraavan lausunnon Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta ja toiminta-alueesta 2013-2022:

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa suoritettu haja-asutuskohteiden yhteisen vesihuollon toteutusjärjestyksen priorisointi ja rakentamiskustannusten arviointi on tehty yleispiirteisesti ja alustavasti. Jatkossa kunkin kohteen toteuttamisedellytyksistä ja rahoitustavasta neuvotellaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (”HSY”) ja kaupungin kesken tapauskohtaisesti.

Jotta pääkaupunkiseudun kaikkien kaupunkien haja-asutuskohteiden vesihuoltotarpeet voidaan jatkossa toteuttaa, tulisi HSY:n vesihuollon investointiohjelmaan tätä varten tehtävää varausta kasvattaa selvästi nykyisestä. Kyseinen osa on nykyisellään vain prosentin luokkaa HSY:n vesihuollon kokonaisinvestoinneista.

Vantaan maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa tulee varmistaa Päijänne-tunnelin ja pintaveden hankinnan varajärjestelmän toimivuus ja turvallisuus.

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelma on tehty yhteistyössä muiden kaupunkien ja HSY:n kanssa. Vantaan ja pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelmat ovat yhteneväisiä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Vantaan kaupungin lausuntopyyntö

2

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos

3

Liite_Karttamerkintöjen selitystekstit

4

liite1_Toiminta-alueiden ulkopuoliset kohteet ja toiminta-alueiden erityiskohteet, nykytila

5

liite2_Priorisointikriteerit ja kustannuslaskennan perusteet

6

liite3_Vesihuollon toiminta-alue

7

liite4_Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2022

8

liite5_Toiminta-alueiden ulkopuoliset kohteet ja priorisoinnin tulokset

9

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

10

Ympäristökeskuksen lausunto

11

Kiinteistöviraston lausunto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vantaan kaupunki

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Vantaan kaupungille seuraavan lausunnon Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta ja toiminta-alueesta 2013-2022:

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa suoritettu haja-asutuskohteiden yhteisen vesihuollon toteutusjärjestyksen priorisointi ja rakentamiskustannusten arviointi on tehty yleispiirteisesti ja alustavasti. Jatkossa kunkin kohteen toteuttamisedellytyksistä ja rahoitustavasta neuvotellaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (”HSY”) ja kaupungin kesken tapauskohtaisesti.

Jotta pääkaupunkiseudun kaikkien kaupunkien haja-asutuskohteiden vesihuoltotarpeet voidaan jatkossa toteuttaa, tulisi HSY:n vesihuollon investointiohjelmaan tätä varten tehtävää varausta kasvattaa selvästi nykyisestä. Kyseinen osa on nykyisellään vain prosentin luokkaa HSY:n vesihuollon kokonaisinvestoinneista.

Vantaan maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa tulee varmistaa Päijänne-tunnelin ja pintaveden hankinnan varajärjestelmän toimivuus ja turvallisuus.

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelma on tehty yhteistyössä muiden kaupunkien ja HSY:n kanssa. Vantaan ja pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelmat ovat yhteneväisiä.

Esittelijä

Vantaan kaupunki on pyytänyt Helsingin kaupungilta lausuntoa Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta ja toiminta-alueesta 2013-2022.

Lausunnon antamisen määräaika on ollut 29.3.2013, mutta HSY:n koordinoimana on sovittu, että Helsingin kaupunki voi toimittaa lausuntonsa 5.4.2013 mennessä.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatimisperusteet on sovittu HSY:n perussopimuksen sopimusasiakirjoissa. Sopimuksen mukaan kukin jäsenkunta tekee vesihuoltolain 5 §:n mukaiset kuntakohtaiset kehittämissuunnitelmat oman kuntansa aluetta koskien. Edelleen jäsenkuntien on yhteistyössä HSY:n kanssa laadittava ja pidettävä ajan tasalla kattavaa vesihuollon seudullista kehittämissuunnitelmaa vesihuoltolain 5 §:n periaatteiden mukaisesti.

Vantaan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmasta ja toiminta-alueesta 2013–2022 on pyydetty lausunnot kaupunkisuunnitteluvirastolta, kiinteistövirastolta, rakennusvirastolta sekä ympäristökeskukselta. Asian valmistelun yhteydessä on sovittu, että kaupunkisuunnitteluvirasto antaa lausunnon kaikkien edellä mainittujen virastojen puolesta, koska kaupunkisuunnitteluviraston teknistaloudellisen toimiston päällikkö Eija Kivilaakso on toiminut puheenjohtajana kaupunginjohtajan johtajistokäsittelyssä (25.4.2012, 44 §) asettamassa vesihuollon kehittämissuunnitelmatyöryhmässä. Työryhmässä on ollut edustus kaikista muistakin virastoista, joilta lausuntoa pyydettiin.

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto on asian liitteenä nro 9. Ympäristökeskus ja kiinteistövirasto ovat antaneet asiassa omat lausunnot, jotka ovat asian liitteinä nro 10-11.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Vantaan kaupungin lausuntopyyntö

2

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos

3

Liite_Karttamerkintöjen selitystekstit

4

liite1_Toiminta-alueiden ulkopuoliset kohteet ja toiminta-alueiden erityiskohteet, nykytila

5

liite2_Priorisointikriteerit ja kustannuslaskennan perusteet

6

liite3_Vesihuollon toiminta-alue

7

liite4_Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2022

8

liite5_Toiminta-alueiden ulkopuoliset kohteet ja priorisoinnin tulokset

9

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

10

Ympäristökeskuksen lausunto

11

Kiinteistöviraston lausunto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vantaan kaupunki

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

KSV

KV

HKR

Taske

Ympäristökeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566