Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

18.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 295

V Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Paula Kuusipalo-Määtälle ja Juha Salmiselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Jukka Seleniuksen ja Johanna Talvelan uusiksi käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Paula Kuusipalo-Määtän eronpyyntö

2

Juha Salmisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Käräjäoikeus

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Paula Kuusipalo-Määtälle ja Juha Salmiselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Jukka Seleniuksen ja Johanna Talvelan uusiksi käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Paula Kuusipalo-Määttä pyytää 1.3.2013 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä työesteiden vuoksi.

Juha Salminen pyytää 5.3.2013 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Paula Kuusipalo-Määtän ja Juha Salmisen käräjäoikeuden lautamiehiksi toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava kaksi uutta lautamiestä toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Paula Kuusipalo-Määtän eronpyyntö

2

Juha Salmisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Käräjäoikeus

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566